Home
Show Map

China: Jĭngdézhèn Shì / 景德镇市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jĭngdézhèn Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chāngjiāng Qū昌江区District192,203
Fúliáng Xiàn浮梁县County303,563
Lèpíng Shì乐平市County-level City810,353
Zhūshān Qū珠山区District281,358
Jĭngdézhèn Shì景德镇市Prefecture-level City1,587,477

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jĭngdézhèn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chānghé Jiēdào昌河街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū20,773
Chāngjiānghuàgōngyuánqū 昌江化工园区Township-like AreaChāngjiāng Qū1
Chāngjiāng Jiēdào昌江街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū18,411
Chāngjiāng Kāifāqū昌江开发区Township-like AreaChāngjiāng Qū1
Éhú Zhèn鹅湖镇TownFúliáng Xiàn26,029
Fēngshùshānzŏngchăng 枫树山总场Township-like AreaChāngjiāng Qū3,402
Fúliáng Gōngyèyuánqū浮梁工业园区Township-like AreaFúliáng Xiàn738
Fúliáng Zhèn浮梁镇TownFúliáng Xiàn32,345
Gāojiā Zhèn高家镇TownLèpíng Shì17,711
Gāoxīnjìshù Kāifāqū高新技术开发区Township-like AreaZhūshān Qū1
Hétáng Xiāng荷塘乡Rural TownshipChāngjiāng Qū2,926
Hóngyán Zhèn洪岩镇TownLèpíng Shì16,603
Hóngyuán Zhèn洪源镇TownFúliáng Xiàn16,341
Hòugăng Zhèn后港镇TownLèpíng Shì46,534
Huángtán Xiāng黄坛乡Rural TownshipFúliáng Xiàn11,383
Jiāngcūn Xiāng江村乡Rural TownshipFúliáng Xiàn9,274
Jiāngxīlèpíng Gōngyèyuánqū江西乐平工业园区Township-like AreaLèpíng Shì666
Jiāotán Zhèn蛟潭镇TownFúliáng Xiàn21,376
Jiēdù Zhèn接渡镇TownLèpíng Shì68,777
Jìngchéng Zhèn竟成镇TownChāngjiāng Qū43,426
Jīnggōngqiáo Zhèn经公桥镇TownFúliáng Xiàn14,918
Jìyáng Jiēdào洎阳街道办事处Urban SubdistrictLèpíng Shì140,329
Lègăng Zhèn乐港镇TownLèpíng Shì79,340
Lègōng Xiāng勒功乡Rural TownshipFúliáng Xiàn7,871
Lĭcūn Jiēdào里村街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū35,254
Lĭlín Zhèn礼林镇TownLèpíng Shì51,370
Língăng Zhèn临港镇TownLèpíng Shì27,106
Liùlíng'èrsuŏgāokējìyuán 六零二所高科技园Township-like AreaChāngjiāng Qū1
Lìyáng Xiāng丽阳乡Rural TownshipChāngjiāng Qū13,322
Lúcí Xiāng鸬鹚乡Rural TownshipLèpíng Shì21,650
Lǚmĕng Xiāng吕蒙乡Rural TownshipChāngjiāng Qū18,682
Luójiā Kĕnzhíchăng罗家垦殖场Township-like AreaFúliáng Xiàn2,422
Luójiāqiáo Xiāng罗家桥乡Rural TownshipFúliáng Xiàn7,504
Míngkŏu Zhèn名口镇TownLèpíng Shì24,022
Niányúshān Zhèn鲇鱼山镇TownChāngjiāng Qū32,239
Nóngyègāoxīnyuán 农业高新园Township-like AreaLèpíng Shì6,460
Sānlóng Zhèn三龙镇TownFúliáng Xiàn15,400
Shílĭgăng Xiāng十里岗乡Rural TownshipLèpíng Shì15,503
Shíshībù Jiēdào石狮埠街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū28,307
Shòu'ān Zhèn寿安镇TownFúliáng Xiàn30,747
Shuāngtián Zhèn双田镇TownLèpíng Shì40,574
Tàibáiyuán Jiēdào太白园街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū25,415
Tăqián Zhèn塔前镇TownLèpíng Shì39,485
Tăshān Jiēdào塔山街道办事处Urban SubdistrictLèpíng Shì21,189
Wánggăng Xiāng王港乡Rural TownshipFúliáng Xiàn9,827
Wúkŏu Zhèn浯口镇TownLèpíng Shì27,900
Xiānghú Zhèn湘湖镇TownFúliáng Xiàn42,788
Xīhú Xiāng西湖乡Rural TownshipFúliáng Xiàn9,824
Xījiāo Jiēdào西郊街道Urban SubdistrictChāngjiāng Qū57,211
Xīnchăng Jiēdào新厂街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū62,824
Xīncūn Jiēdào新村街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū60,555
Xīnfēng Jiēdào新枫街道Urban SubdistrictChāngjiāng Qū20,992
Xīngtián Xiāng兴田乡Rural TownshipFúliáng Xiàn7,564
Yáolĭ Zhèn瑶里镇TownFúliáng Xiàn12,357
Yŏngshān Zhèn涌山镇TownLèpíng Shì37,338
Zhènqiáo Zhèn镇桥镇TownLèpíng Shì51,714
Zhìtān Xiāng峙滩乡Rural TownshipFúliáng Xiàn12,420
Zhòngbù Zhèn众埠镇TownLèpíng Shì76,082
Zhōulùkŏu Jiēdào周路口街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū14,405
Zhuāngwān Xiāng庄湾乡Rural TownshipFúliáng Xiàn12,435
Zhūshān Jiēdào珠山街道办事处Urban SubdistrictZhūshān Qū15,413

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).