Home
Show Map

China: Jìnchéng Shì / 晋城市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jìnchéng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéng Qū城区District476,945
Gāopíng Shì高平市County-level City484,862
Língchuān Xiàn陵川县County231,360
Qìnshuĭ Xiàn沁水县County213,016
Yángchéng Xiàn阳城县County388,789
Zézhōu Xiàn泽州县County484,174
Jìnchéng Shì晋城市Prefecture-level City2,279,146

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jìnchéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāgōng Zhèn巴公镇TownZézhōu Xiàn62,157
Báisāng Xiāng白桑乡Rural TownshipYángchéng Xiàn13,732
Bĕichéng Jiēdào北城街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Shì43,559
Bĕijiē Jiēdào北街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū41,923
Bĕiliú Zhèn北留镇TownYángchéng Xiàn37,801
Bĕishídiàn Zhèn北石店镇TownChéng Qū33,407
Bĕishī Zhèn北诗镇TownGāopíng Shì28,324
Bĕiyìchéng Zhèn北义城镇TownZézhōu Xiàn27,697
Chénqū Zhèn陈区镇TownGāopíng Shì28,186
Chóngwén Zhèn崇文镇TownLíngchuān Xiàn68,079
Chuāndĭ Xiāng川底乡Rural TownshipZézhōu Xiàn21,491
Cìyíng Zhèn次营镇TownYángchéng Xiàn12,595
Dàdōnggōu Zhèn大东沟镇TownZézhōu Xiàn31,732
Dàjī Zhèn大箕镇TownZézhōu Xiàn17,400
Dàyáng Zhèn大阳镇TownZézhōu Xiàn26,285
Dīngdiàn Zhèn町店镇TownYángchéng Xiàn15,725
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictYángchéng Xiàn16,418
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Shì41,948
Dŏngfēng Xiāng董封乡Rural TownshipYángchéng Xiàn6,717
Dōngjiē Jiēdào东街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū54,671
Dōngyĕ Zhèn东冶镇TownYángchéng Xiàn20,531
Duānshì Zhèn端氏镇TownQìnshuĭ Xiàn29,534
Duóhuŏ Xiāng夺火乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn3,957
Fáncūnhé Xiāng樊村河乡Rural TownshipQìnshuĭ Xiàn1,153
Fèngchéng Zhèn凤城镇TownYángchéng Xiàn126,960
Fùchéng Zhèn附城镇TownLíngchuān Xiàn26,831
Gāodū Zhèn高都镇TownZézhōu Xiàn37,018
Gŭjiāo Xiāng古郊乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn7,471
Gùlóng Xiāng固隆乡Rural TownshipYángchéng Xiàn7,849
Gùxiàn Xiāng固县乡Rural TownshipQìnshuĭ Xiàn6,214
Hébĕi Zhèn河北镇TownYángchéng Xiàn12,116
Hénghé Zhèn横河镇TownYángchéng Xiàn3,826
Héxī Zhèn河西镇TownGāopíng Shì43,539
Húdĭ Xiāng胡底乡Rural TownshipQìnshuĭ Xiàn8,935
Jiāfēng Zhèn嘉峰镇TownQìnshuĭ Xiàn38,076
Jiàlĭng Xiāng驾岭乡Rural TownshipYángchéng Xiàn7,743
Jiànníng Xiāng建宁乡Rural TownshipGāopíng Shì17,778
Jīncūn Zhèn金村镇TownZézhōu Xiàn51,880
Jìnmiàopū Zhèn晋庙铺镇TownZézhōu Xiàn19,107
Kāifāqū 开发区Township-like AreaChéng Qū42,156
Kuàngqū Jiēdào矿区街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū47,512
Líchuān Zhèn犁川镇TownZézhōu Xiàn14,404
Línchăng Guănlĭchŭ林场管理处Township-like AreaYángchéng Xiàn124
Liùquán Xiāng六泉乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn10,426
Liŭshùkŏu Zhèn柳树口镇TownZézhōu Xiàn14,951
Lĭyì Zhèn礼义镇TownLíngchuān Xiàn28,408
Lĭzhài Xiāng李寨乡Rural TownshipZézhōu Xiàn12,093
Lónggăng Zhèn龙港镇TownQìnshuĭ Xiàn58,660
Lùchéng Zhèn潞城镇TownLíngchuān Xiàn14,308
Măcūn Zhèn马村镇TownGāopíng Shì31,569
Măgēdāng Xiāng马圪当乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn5,438
Mănghé Zhèn蟒河镇TownYángchéng Xiàn19,646
Mĭshān Zhèn米山镇TownGāopíng Shì29,906
Nánchéng Jiēdào南城街道办事处Urban SubdistrictGāopíng Shì66,032
Náncūn Zhèn南村镇TownZézhōu Xiàn48,926
Nánjiē Jiēdào南街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū51,947
Nánlĭng Xiāng南岭乡Rural TownshipZézhōu Xiàn6,224
Píngchéng Zhèn平城镇TownLíngchuān Xiàn21,742
Qínchí Zhèn芹池镇TownYángchéng Xiàn15,502
Qínjiāzhuāng Xiāng秦家庄乡Rural TownshipLíngchuān Xiàn11,077
Rùnchéng Zhèn润城镇TownYángchéng Xiàn34,051
Sānjiă Zhèn三甲镇TownGāopíng Shì22,916
Shānhé Zhèn山河镇TownZézhōu Xiàn22,400
Shénnóng Zhèn神农镇TownGāopíng Shì21,020
Shílĭ Xiāng十里乡Rural TownshipQìnshuĭ Xiàn7,307
Shímò Xiāng石末乡Rural TownshipGāopíng Shì15,293
Shìzhuāng Zhèn柿庄镇TownQìnshuĭ Xiàn9,568
Sìtóu Xiāng寺头乡Rural TownshipYángchéng Xiàn8,786
Sìzhuāng Zhèn寺庄镇TownGāopíng Shì42,936
Sūzhuāng Xiāng苏庄乡Rural TownshipQìnshuĭ Xiàn1,421
Tŭwò Xiāng土沃乡Rural TownshipQìnshuĭ Xiàn4,886
Xiàcūn Zhèn下村镇TownZézhōu Xiàn46,926
Xīhédĭ Zhèn西河底镇TownLíngchuān Xiàn17,400
Xīhé Xiāng西河乡Rural TownshipYángchéng Xiàn15,941
Xījiē Jiēdào西街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū57,791
Xīshàngzhuāng西上庄办事处Urban SubdistrictChéng Qū36,460
Yángcūn Zhèn杨村镇TownLíngchuān Xiàn16,223
Yănlĭ Xiāng演礼乡Rural TownshipYángchéng Xiàn12,726
Yĕchuān Zhèn野川镇TownGāopíng Shì21,027
Yŏnglù Xiāng永录乡Rural TownshipGāopíng Shì11,605
Yuáncūn Xiāng原村乡Rural TownshipGāopíng Shì19,224
Zhāngcūn Xiāng张村乡Rural TownshipQìnshuĭ Xiàn3,825
Zhèngcūn Zhèn郑村镇TownQìnshuĭ Xiàn15,992
Zhèngzhuāng Zhèn郑庄镇TownQìnshuĭ Xiàn14,392
Zhōngcūn Zhèn中村镇TownQìnshuĭ Xiàn13,053
Zhōngjiāzhuāng钟家庄办事处Urban SubdistrictChéng Qū111,078
Zhōucūn Zhèn周村镇TownZézhōu Xiàn23,483

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).