Home
Show Map

China: Húzhōu Shì / 湖州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Húzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjí Xiàn安吉县County466,552
Chángxīng Xiàn长兴县County641,982
Déqīng Xiàn德清县County491,789
Nánxún Qū南浔区District536,054
Wúxīng Qū吴兴区District757,165
Húzhōu Shì湖州市Prefecture-level City2,893,542

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Húzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àishān Jiēdào爱山街道Urban SubdistrictWúxīng Qū15,318
Báixiàn Xiāng白岘乡Rural TownshipChángxīng Xiàn9,608
Bālĭdiàn Zhèn八里店镇TownWúxīng Qū62,833
Bàofú Zhèn报福镇TownĀnjí Xiàn13,701
Bīnhú Jiēdào滨湖街道Urban SubdistrictWúxīng Qū12,533
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictWúxīng Qū38,630
Dàixī Zhèn埭溪镇TownWúxīng Qū34,047
Dàochăng Xiāng道场乡Rural TownshipWúxīng Qū20,564
Déqīng Jīngjì Kāifāqū德清经济开发区Township-like AreaDéqīng Xiàn26,289
Dìpū Jiēdào递铺街道Urban SubdistrictĀnjí Xiàn204,360
Dōnglín Zhèn东林镇TownWúxīng Qū29,825
Èrjièlĭng Xiāng二界岭乡Rural TownshipChángxīng Xiàn12,919
Fátóu Xiāng筏头乡Rural TownshipDéqīng Xiàn10,119
Fēiyīng Jiēdào飞英街道Urban SubdistrictWúxīng Qū31,621
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urban SubdistrictWúxīng Qū55,342
Gāoyŭ Zhèn高禹镇TownĀnjí Xiàn25,199
Guīshān Xiāng皈山乡Rural TownshipĀnjí Xiàn8,850
Hánggāi Zhèn杭垓镇TownĀnjí Xiàn27,407
Héfú Zhèn和孚镇TownNánxún Qū47,515
Hépíng Zhèn和平镇TownChángxīng Xiàn35,217
Hóngqiáo Zhèn洪桥镇TownChángxīng Xiàn38,804
Hóngxīngqiáo Zhèn虹星桥镇TownChángxīng Xiàn32,803
Huáikăn Xiāng槐坎乡Rural TownshipChángxīng Xiàn14,742
Huánzhŭ Xiāng环渚乡Rural TownshipWúxīng Qū41,068
Jiāpŭ Zhèn夹浦镇TownChángxīng Xiàn29,963
Jiùguăn Zhèn旧馆镇TownNánxún Qū24,696
Kāifāqū 开发区Township-like AreaNánxún Qū51,198
Kāngshān Jiēdào康山街道Urban SubdistrictWúxīng Qū22,362
Kūntóng Xiāng昆铜乡Rural TownshipĀnjí Xiàn12,703
Léidiàn Zhèn雷甸镇TownDéqīng Xiàn36,652
Liángpéng Zhèn良朋镇TownĀnjí Xiàn20,461
Liànshì Zhèn练市镇TownNánxún Qū87,255
Lĭjiāxiàng Zhèn李家巷镇TownChángxīng Xiàn28,648
Línchéng Zhèn林城镇TownChángxīng Xiàn47,012
Línghú Zhèn菱湖镇TownNánxún Qū63,471
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictWúxīng Qū62,788
Luòshè Zhèn洛舍镇TownDéqīng Xiàn22,827
Lǚshān Xiāng吕山乡Rural TownshipChángxīng Xiàn18,311
Méishān Zhèn煤山镇TownChángxīng Xiàn19,060
Méixī Zhèn梅溪镇TownĀnjí Xiàn42,396
Miàoxī Zhèn妙西镇TownWúxīng Qū14,723
Mògānshān Zhèn莫干山镇TownDéqīng Xiàn11,433
Nánxún Zhèn南浔镇TownNánxún Qū126,872
Qiānjīn Zhèn千金镇TownNánxún Qū18,630
Qiányuán Zhèn乾元镇TownDéqīng Xiàn48,479
Rénhuángshān Jiēdào仁皇山街道Urban SubdistrictWúxīng Qū30,888
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipDéqīng Xiàn20,010
Shānchuān Xiāng山川乡Rural TownshipĀnjí Xiàn3,873
Shàngshù Xiāng上墅乡Rural TownshipĀnjí Xiàn12,385
Shànliăn Zhèn善琏镇TownNánxún Qū28,079
Shícóng Zhèn石淙镇TownNánxún Qū13,613
Shuānglín Zhèn双林镇TownNánxún Qū74,725
Shuĭkŏu Xiāng水口乡Rural TownshipChángxīng Xiàn17,405
Sì'ān Zhèn泗安镇TownChángxīng Xiàn47,138
Tiānhuāngpíng Zhèn天荒坪镇TownĀnjí Xiàn21,470
Wŭkāng Jiēdào武康街道Urban SubdistrictDéqīng Xiàn142,374
Wúshān Xiāng吴山乡Rural TownshipChángxīng Xiàn13,791
Xiàofēng Zhèn孝丰镇TownĀnjí Xiàn44,280
Xiăopŭ Zhèn小浦镇TownChángxīng Xiàn23,118
Xīlóng Xiāng溪龙乡Rural TownshipĀnjí Xiàn9,178
Xīn'ān Zhèn新安镇TownDéqīng Xiàn31,167
Xīnshì Zhèn新市镇TownDéqīng Xiàn68,646
Yángjiābù Jiēdào杨家埠街道Urban SubdistrictWúxīng Qū53,353
Yuèhé Jiēdào月河街道Urban SubdistrictWúxīng Qū44,661
Yŭyuè Zhèn禹越镇TownDéqīng Xiàn32,034
Zhāngcūn Zhèn章村镇TownĀnjí Xiàn10,957
Zhāngwú Zhèn鄣吴镇TownĀnjí Xiàn9,332
Zhìchéng Jiēdào雉城街道Urban SubdistrictChángxīng Xiàn253,443
Zhīlĭ Zhèn织里镇TownWúxīng Qū186,609
Zhōngguăn Zhèn钟管镇TownDéqīng Xiàn41,759

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).