Home
Show Map

Yuánlíng Xiàn

County in Huáihuà Shì / 怀化市

County

The population of Yuánlíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yuánlíng Xiàn沅陵县County582,582
Huáihuà Shì怀化市Prefecture-level City4,741,673

Contents: Townships

The population of the townships in Yuánlíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕiróng Xiāng北溶乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn17,745
Chénjiātān Xiāng陈家滩乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn8,401
Dàhépíng Xiāng大合坪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn16,210
Dùjiāpíng Xiāng杜家坪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn6,064
Èryŏu Xiāng二酉乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn35,361
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownYuánlíng Xiàn44,298
Huŏchăng Tŭjiāzú Xiāng火场土家族乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn6,900
Jièmŭxī Xiāng借母溪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn17,886
Liángshuĭjĭng Zhèn凉水井镇TownYuánlíng Xiàn49,869
Lìxī Xiāng荔溪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn27,647
Mădĭyì Xiāng马底驿乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn17,726
Máxīpū Zhèn麻溪铺镇TownYuánlíng Xiàn16,383
Míngxīkŏu Zhèn明溪口镇TownYuánlíng Xiàn19,525
Nánmùpū Xiāng楠木铺乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn13,271
Pángŭ Xiāng盘古乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn19,412
Qījiăpíng Zhèn七甲坪镇TownYuánlíng Xiàn37,696
Qīnglàng Xiāng清浪乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn21,247
Shāojīwān Zhèn筲箕湾镇TownYuánlíng Xiàn27,986
Shēnxīkŏu Xiāng深溪口乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn9,937
Tàicháng Xiāng太常乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn22,232
Wŭqiángxī Zhèn五强溪镇TownYuánlíng Xiàn28,158
Xiàojiāqiáo Xiāng肖家桥乡Rural TownshipYuánlíng Xiàn10,337
Yuánlíng Zhèn沅陵镇TownYuánlíng Xiàn108,291

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).