Home
Show Map

Dōngmíng Xiàn

County in Hézé Shì / 菏泽市

County

The population of Dōngmíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngmíng Xiàn东明县County711,080
Hézé Shì菏泽市Prefecture-level City8,287,693

Contents: Townships

The population of the townships in Dōngmíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Càiyuánjí Zhèn菜园集镇TownDōngmíng Xiàn41,799
Chángxīngjí Xiāng长兴集乡Rural TownshipDōngmíng Xiàn59,852
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictDōngmíng Xiàn92,605
Dàtún Zhèn大屯镇TownDōngmíng Xiàn40,513
Dōngmíngjí Zhèn东明集镇TownDōngmíng Xiàn53,132
Jiāoyuán Xiāng焦园乡Rural TownshipDōngmíng Xiàn43,179
Liúlóu Zhèn刘楼镇TownDōngmíng Xiàn42,438
Lùquān Zhèn陆圈镇TownDōngmíng Xiàn75,006
Mătóu Zhèn马头镇TownDōngmíng Xiàn37,665
Sānchūnjí Zhèn三春集镇TownDōngmíng Xiàn36,692
Shāwō Zhèn沙窝镇TownDōngmíng Xiàn63,538
Wŭshèngqiáo Zhèn武胜桥镇TownDōngmíng Xiàn43,812
Xiăojĭng Zhèn小井镇TownDōngmíng Xiàn45,131
Yúwò Jiēdào鱼沃街道办事处Urban SubdistrictDōngmíng Xiàn35,718

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).