Home
Show Map

Tōnghé Xiàn

County in Harbin / 哈尔滨市

County

The population of Tōnghé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Tōnghé Xiàn通河县County210,650
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]哈尔滨市Sub-provincial City10,635,971

Contents: Townships

The population of the townships in Tōnghé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chàlínhé Nóngchăng岔林河农场Township-like AreaTōnghé Xiàn3,461
Fèngshān Zhèn凤山镇TownTōnghé Xiàn11,380
Fùlín Xiāng富林乡Rural TownshipTōnghé Xiàn15,898
Nónghé Zhèn浓河镇TownTōnghé Xiàn20,186
Qīnghé Línyèjú清河林业局Township-like AreaTōnghé Xiàn20,607
Qīnghé Zhèn清河镇TownTōnghé Xiàn16,868
Sānzhàn Xiāng三站乡Rural TownshipTōnghé Xiàn9,099
Tōnghé Zhèn通河镇TownTōnghé Xiàn75,098
Wūyāpào Zhèn乌鸦泡镇TownTōnghé Xiàn12,389
Xiángshùn Zhèn祥顺镇TownTōnghé Xiàn18,976
Xīnglónglínyèjú兴隆林业局办事处Township-like AreaTōnghé Xiàn6,688

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).