Home
Show Map

China: Hànzhōng Shì / 汉中市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hànzhōng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chénggù Xiàn城固县County464,903
Fópíng Xiàn佛坪县County30,075
Hàntái Qū汉台区District534,923
Liúbà Xiàn留坝县County43,398
Lüèyáng Xiàn略阳县County201,645
Miăn Xiàn勉县County388,123
Nánzhèng Qū南郑区District471,634
Níngqiáng Xiàn宁强县County308,885
Xīxiāng Xiàn西乡县County341,812
Yáng Xiàn洋县County383,981
Zhènbā Xiàn镇巴县County246,817
Hànzhōng Shì汉中市Prefecture-level City3,416,196

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hànzhōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlèhé Xiāng安乐河乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn8,419
Báilóngtáng Zhèn白龙塘镇TownXīxiāng Xiàn13,488
Báimiănxiá Xiāng白勉峡乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn5,963
Báiquèsì Xiāng白雀寺乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn7,144
Báishígōu Xiāng白石沟乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn9,566
Báishí Xiāng白石乡Rural TownshipYáng Xiàn5,886
Báishuĭjiāng Zhèn白水江镇TownLüèyáng Xiàn10,054
Báiyù Xiāng白玉乡Rural TownshipNánzhèng Qū1,969
Bālĭguān Xiāng八里关乡Rural TownshipYáng Xiàn3,134
Bāmiào Zhèn巴庙镇TownZhènbā Xiàn15,111
Bāochéng Zhèn褒城镇TownMiăn Xiàn11,897
Băoshān Zhèn宝山镇TownChénggù Xiàn13,583
Bāshān Xiāng巴山乡Rural TownshipZhènbā Xiàn10,561
Bāshān Zhèn巴山镇TownNíngqiáng Xiàn9,804
Bēibà Zhèn碑坝镇TownNánzhèng Qū8,416
Bĕiguān Jiēdào北关街道办事处Urban SubdistrictHàntái Qū102,960
Bówàng Zhèn博望镇TownChénggù Xiàn116,375
Cāngshè Xiāng苍社乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn4,061
Căomiào Xiāng草庙乡Rural TownshipYáng Xiàn13,696
Chádiàn Zhèn茶店镇TownMiăn Xiàn9,426
Chánggōuhé Xiāng长沟河乡Rural TownshipMiăn Xiàn4,985
Chángjiăobà Xiāng长角坝乡Rural TownshipFópíng Xiàn2,626
Chánglĭng Zhèn长岭镇TownZhènbā Xiàn13,202
Chánglín Zhèn长林镇TownMiăn Xiàn9,955
Chángxī Xiāng长溪乡Rural TownshipYáng Xiàn6,535
Chánjiāyán Xiāng禅家岩乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn5,713
Chá Zhèn茶镇TownXīxiāng Xiàn9,639
Chéngguān Zhèn城关镇TownXīxiāng Xiàn99,867
Chéngguān Zhèn城关镇TownLüèyáng Xiàn67,496
Chéngguān Zhèn城关镇TownLiúbà Xiàn10,746
Chénjiābà Zhèn陈家坝镇TownFópíng Xiàn3,365
Chénjiātān Xiāng陈家滩乡Rural TownshipZhènbā Xiàn4,449
Chìnán Xiāng赤南乡Rural TownshipZhènbā Xiàn11,276
Cuījiāshān Zhèn崔家山镇TownChénggù Xiàn18,799
Dà'ān Zhèn大安镇TownNíngqiáng Xiàn22,204
Dàchí Xiāng大池乡Rural TownshipZhènbā Xiàn5,047
Dàhébà Zhèn大河坝镇TownFópíng Xiàn3,600
Dàhékăn Zhèn大河坎镇TownNánzhèng Qū68,154
Dàhé Zhèn大河镇TownXīxiāng Xiàn4,716
Dàijiābà Zhèn代家坝镇TownNíngqiáng Xiàn17,231
Dàpán Xiāng大盘乡Rural TownshipChénggù Xiàn6,556
Dìngjūnshān Zhèn定军山镇TownMiăn Xiàn35,914
Dōngdàjiē Jiēdào东大街街道办事处Urban SubdistrictHàntái Qū29,407
Dōngguān Jiēdào东关街道办事处Urban SubdistrictHàntái Qū50,687
Dōnghuánggōu Xiāng东皇沟乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn3,604
Dŏngjiāyíng Xiāng董家营乡Rural TownshipChénggù Xiàn23,704
Èrdàohé Xiāng二道河乡Rural TownshipMiăn Xiàn2,221
Èrlángbà Xiāng二郎坝乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn6,837
Èrlĭ Zhèn二里镇TownChénggù Xiàn17,422
Fă Zhèn法镇TownNánzhèng Qū14,174
Fúchéng Xiāng福成乡Rural TownshipNánzhèng Qū4,077
Fùchuān Zhèn阜川镇TownMiăn Xiàn10,145
Gāochuān Zhèn高川镇TownXīxiāng Xiàn13,153
Gāojiālĭng Xiāng高家岭乡Rural TownshipNánzhèng Qū8,954
Gāotái Zhèn高台镇TownNánzhèng Qū21,101
Gāozhàizi Zhèn高寨子镇TownNíngqiáng Xiàn18,395
Gŏngjiāhé Xiāng巩家河乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn6,160
Guāndì Xiāng关帝乡Rural TownshipYáng Xiàn5,849
Guăngpíng Zhèn广坪镇TownNíngqiáng Xiàn9,225
Guànxī Zhèn贯溪镇TownYáng Xiàn16,285
Guānyīnsì Xiāng观音寺乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn3,207
Guānyīn Zhèn观音镇TownZhènbā Xiàn10,785
Gŭchéng Zhèn古城镇TownXīxiāng Xiàn15,184
Guōtān Xiāng郭滩乡Rural TownshipNánzhèng Qū11,558
Guō Zhèn郭镇TownLüèyáng Xiàn11,337
Hànshān Zhèn汉山镇TownNánzhèng Qū65,546
Hànwáng Zhèn汉王镇TownHàntái Qū11,391
Hànyuán Zhèn汉源镇TownNíngqiáng Xiàn50,440
Hànzhōnglù Jiēdào汉中路街道办事处Urban SubdistrictHàntái Qū59,560
Hédōngdiàn Zhèn河东店镇TownHàntái Qū25,588
Hēihébà Xiāng黑河坝乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn5,627
Héjiāyán Zhèn何家岩镇TownLüèyáng Xiàn4,550
Héngxiànhé Zhèn横现河镇TownLüèyáng Xiàn6,856
Hóngmiào Zhèn红庙镇TownNánzhèng Qū16,687
Huáishùguān Zhèn槐树关镇TownYáng Xiàn25,643
Huáng'ān Zhèn黄安镇TownYáng Xiàn15,306
Huángbàyì Xiāng黄坝驿乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn3,833
Huángguān Zhèn黄官镇TownNánzhèng Qū16,116
Huángjiāyíng Zhèn黄家营镇TownYáng Xiàn13,035
Huángjīnxiá Zhèn黄金峡镇TownYáng Xiàn9,788
Huángshā Zhèn黄沙镇TownMiăn Xiàn9,871
Huáyáng Zhèn华阳镇TownYáng Xiàn6,766
Hújiābà Zhèn胡家坝镇TownNíngqiáng Xiàn15,232
Hújiāyíng Xiāng胡家营乡Rural TownshipNánzhèng Qū18,467
Huŏshāodiàn Xiāng火烧店乡Rural TownshipLiúbà Xiàn3,070
Jiănchí Zhèn简池镇TownZhènbā Xiàn6,454
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownLiúbà Xiàn7,171
Jiēguāntíng Zhèn接官亭镇TownLüèyáng Xiàn10,184
Jiéyuán Zhèn桔园镇TownChénggù Xiàn33,179
Jīngyáng Zhèn泾洋镇TownZhènbā Xiàn38,802
Jīnjiāhé Zhèn金家河镇TownLüèyáng Xiàn5,424
Jīnquán Zhèn金泉镇TownMiăn Xiàn13,363
Jīnshuĭ Zhèn金水镇TownYáng Xiàn8,889
Jiŭzhōngjīn Xiāng九中金乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn4,589
Jùtíng Xiāng巨亭乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn3,161
Kuānchuān Xiāng宽川乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn6,137
Lăodàosì Zhèn老道寺镇TownMiăn Xiàn24,166
Lăojūn Zhèn老君镇TownHàntái Qū26,089
Lăozhuāng Zhèn老庄镇TownChénggù Xiàn28,605
Lèsùhé Zhèn乐素河镇TownLüèyáng Xiàn6,892
Liănghékŏu Zhèn两河口镇TownXīxiāng Xiàn13,058
Liănghékŏu Zhèn两河口镇TownLüèyáng Xiàn4,296
Liănghé Xiāng两河乡Rural TownshipNánzhèng Qū6,354
Liángshān Zhèn梁山镇TownNánzhèng Qū16,178
Liánshuĭ Zhèn濂水镇TownNánzhèng Qū14,462
Líbà Xiāng黎坝乡Rural TownshipZhènbā Xiàn7,744
Liúhòu Zhèn留侯镇TownLiúbà Xiàn2,988
Liŭlín Zhèn柳林镇TownChénggù Xiàn16,963
Liŭshù Zhèn柳树镇TownXīxiāng Xiàn20,126
Lìzibà Xiāng栗子坝乡Rural TownshipFópíng Xiàn1,713
Lóngjiāng Zhèn龙江镇TownHàntái Qū21,616
Lóngtíng Zhèn龙亭镇TownYáng Xiàn22,856
Lóngtóu Zhèn龙头镇TownChénggù Xiàn26,277
Luòjiābà Zhèn骆家坝镇TownXīxiāng Xiàn7,892
Luó Zhèn罗镇TownXīxiāng Xiàn4,786
Măchàng Zhèn马畅镇TownYáng Xiàn15,552
Mădào Zhèn马道镇TownLiúbà Xiàn5,094
Măjiāwān Xiāng马家湾乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn4,436
Máliŭtān Xiāng麻柳滩乡Rural TownshipZhènbā Xiàn5,099
Máobàhé Zhèn毛坝河镇TownNíngqiáng Xiàn11,783
Máopíng Zhèn茅坪镇TownYáng Xiàn5,907
Mătíwān Xiāng马蹄湾乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn4,982
Miănyáng Zhèn勉阳镇TownMiăn Xiàn84,606
Miàobà Xiāng庙坝乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn4,726
Móujiābà Zhèn牟家坝镇TownNánzhèng Qū13,940
Móziqiáo Zhèn磨子桥镇TownYáng Xiàn26,667
Nánpíng Xiāng南屏乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn5,349
Niănzi Zhèn碾子镇TownZhènbā Xiàn10,207
Pánlóng Xiāng盘龙乡Rural TownshipChénggù Xiàn2,513
Píng'ān Xiāng平安乡Rural TownshipZhènbā Xiàn8,796
Pū Zhèn铺镇TownHàntái Qū46,300
Qīlĭ Jiēdào七里街道办事处Urban SubdistrictHàntái Qū38,649
Qīngmùchuān Zhèn青木川镇TownNíngqiáng Xiàn6,648
Qīngqiáoyì Xiāng青桥驿乡Rural TownshipLiúbà Xiàn1,947
Qīngshuĭ Xiāng青水乡Rural TownshipZhènbā Xiàn7,183
Qīngshù Zhèn青树镇TownNánzhèng Qū23,386
Qīngyángyì Zhèn青羊驿镇TownMiăn Xiàn7,823
Qīshì Zhèn戚氏镇TownYáng Xiàn23,827
Qīshùbà Xiāng漆树坝乡Rural TownshipMiăn Xiàn4,913
Réncūn Xiāng仁村乡Rural TownshipZhènbā Xiàn5,898
Rĕnshuĭ Xiāng忍水乡Rural TownshipNánzhèng Qū6,915
Sāngxī Xiāng桑溪乡Rural TownshipYáng Xiàn7,713
Sāngyuánbà Xiāng桑元坝乡Rural TownshipLiúbà Xiàn2,097
Sāngyuán Zhèn桑园镇TownXīxiāng Xiàn9,605
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipChénggù Xiàn17,142
Sānhuāshí Xiāng三花石乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn5,896
Sānxī Xiāng三溪乡Rural TownshipZhènbā Xiàn5,481
Sānyuán Zhèn三元镇TownZhènbā Xiàn14,256
Shāhéyíng Zhèn沙河营镇TownChénggù Xiàn16,224
Shāhé Zhèn沙河镇TownXīxiāng Xiàn25,100
Shàngyuánguān Zhèn上元观镇TownChénggù Xiàn29,395
Shèngshuĭ Zhèn圣水镇TownNánzhèng Qū21,947
Shídūnhé Xiāng石墩河乡Rural TownshipFópíng Xiàn1,658
Shíguān Xiāng石关乡Rural TownshipYáng Xiàn4,628
Shĭjiāyuàn Xiāng史家院乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn2,692
Shímŭdì Xiāng十亩地乡Rural TownshipFópíng Xiàn1,830
Shuāngxī Zhèn双溪镇TownChénggù Xiàn2,890
Shuĭmó Zhèn水磨镇TownChénggù Xiàn3,875
Shūjiābà Xiāng舒家坝乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn7,576
Shūjiāyíng Jiēdào舒家营街道Urban SubdistrictHàntái Qū9,389
Sīdù Zhèn私渡镇TownXīxiāng Xiàn8,111
Sìláng Xiāng四郎乡Rural TownshipYáng Xiàn8,283
Sīshàng Xiāng司上乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn4,289
Sūnpíng Zhèn孙坪镇TownChénggù Xiàn7,574
Tàiyánglĭng Xiāng太阳岭乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn5,859
Tángkŏu Xiāng塘口乡Rural TownshipNánzhèng Qū5,733
Tiánbà Xiāng田坝乡Rural TownshipZhènbā Xiàn7,227
Tiānmíng Zhèn天明镇TownChénggù Xiàn18,434
Tiĕsuŏguān Zhèn铁锁关镇TownNíngqiáng Xiàn14,818
Tónggōusì Zhèn同沟寺镇TownMiăn Xiàn16,649
Tŭguānpū Xiāng土关铺乡Rural TownshipMiăn Xiàn7,101
Wàngjiāng Xiāng望江乡Rural TownshipHàntái Qū7,821
Wèijiāqiáo Xiāng魏家桥乡Rural TownshipNánzhèng Qū2,175
Wénchuān Zhèn文川镇TownChénggù Xiàn14,660
Wēnquán Zhèn温泉镇TownMiăn Xiàn16,128
Wŭdŭ Zhèn五堵镇TownChénggù Xiàn10,596
Wŭguānyì Zhèn武关驿镇TownLiúbà Xiàn5,145
Wŭhòu Zhèn武侯镇TownMiăn Xiàn18,640
Wŭlángmiào Xiāng五郎庙乡Rural TownshipChénggù Xiàn11,814
Wŭlĭbà Zhèn五里坝镇TownXīxiāng Xiàn7,918
Wŭxiāng Zhèn武乡镇TownHàntái Qū24,861
Xiákŏuyì Zhèn硖口驿镇TownLüèyáng Xiàn10,587
Xiákŏu Zhèn峡口镇TownXīxiāng Xiàn12,479
Xiāngshuĭ Zhèn湘水镇TownNánzhèng Qū11,389
Xiāntáibà Xiāng仙台坝乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn3,484
Xiăobiānhé Xiāng小砭河乡Rural TownshipMiăn Xiàn4,951
Xiăohémiào Xiāng小河庙乡Rural TownshipMiăn Xiàn5,858
Xiăohé Zhèn小河镇TownChénggù Xiàn4,215
Xiăonánhăi Zhèn小南海镇TownNánzhèng Qū10,297
Xiăoyáng Zhèn小洋镇TownZhènbā Xiàn9,231
Xīchàhé Zhèn西岔河镇TownFópíng Xiàn3,266
Xiècūn Zhèn谢村镇TownYáng Xiàn38,466
Xiēmă Xiāng歇马乡Rural TownshipNánzhèng Qū6,654
Xiéshuì Zhèn协税镇TownNánzhèng Qū16,676
Xīhé Xiāng西河乡Rural TownshipNánzhèng Qū2,686
Xīhuáibà Xiāng西淮坝乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn3,388
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownZhènbā Xiàn11,840
Xīnjiēzi Zhèn新街子镇TownMiăn Xiàn21,531
Xīnjí Zhèn新集镇TownNánzhèng Qū32,371
Xīnpū Zhèn新铺镇TownMiăn Xiàn15,658
Xīnyuán Jiēdào鑫源街道办事处Urban SubdistrictHàntái Qū15,554
Xĭshénbà Xiāng喜神坝乡Rural TownshipNánzhèng Qū5,479
Xújiāpíng Zhèn徐家坪镇TownLüèyáng Xiàn12,496
Xújiāpō Xiāng徐家坡乡Rural TownshipHàntái Qū5,217
Xūshuĭ Zhèn胥水镇TownYáng Xiàn18,332
Yánchăng Zhèn盐场镇TownZhènbā Xiàn15,466
Yángchūn Zhèn阳春镇TownNánzhèng Qū13,271
Yánghé Zhèn杨河镇TownXīxiāng Xiàn25,668
Yángjiāhé Xiāng杨家河乡Rural TownshipZhènbā Xiàn4,513
Yángpíngguān Zhèn阳平关镇TownNíngqiáng Xiàn29,487
Yāngtián Xiāng秧田乡Rural TownshipYáng Xiàn4,482
Yángzhōu Zhèn洋州镇TownYáng Xiàn64,349
Yánjĭng Xiāng盐井乡Rural TownshipChénggù Xiàn5,249
Yànkŏu Zhèn堰口镇TownXīxiāng Xiàn23,972
Yànzibiān Zhèn燕子砭镇TownNíngqiáng Xiàn26,042
Yáopíng Xiāng窑坪乡Rural TownshipYáng Xiàn1,311
Yìshuĭ Zhèn溢水镇TownYáng Xiàn10,796
Yŏnglè Xiāng永乐乡Rural TownshipZhènbā Xiàn5,756
Yuánbà Zhèn元坝镇TownNánzhèng Qū6,502
Yuándūn Zhèn元墩镇TownMiăn Xiàn12,710
Yuángōng Zhèn原公镇TownChénggù Xiàn18,859
Yuánjiāzhuāng Zhèn袁家庄镇TownFópíng Xiàn10,529
Yúdòngzi Xiāng鱼洞子乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn6,794
Yúdù Zhèn渔渡镇TownZhènbā Xiàn12,433
Yuèbà Xiāng岳坝乡Rural TownshipFópíng Xiàn1,488
Yùhuángmiào Xiāng玉皇庙乡Rural TownshipLiúbà Xiàn5,140
Zēngjiāhé Xiāng曾家河乡Rural TownshipNíngqiáng Xiàn6,141
Zhāngjiāhé Xiāng张家河乡Rural TownshipMiăn Xiàn5,338
Zhènchuān Xiāng镇川乡Rural TownshipMiăn Xiàn15,037
Zhōngshānjiē Jiēdào中山街街道办事处Urban SubdistrictHàntái Qū34,925
Zhōujiāshān Zhèn周家山镇TownMiăn Xiàn19,237
Ziwŭ Xiāng子午乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn2,169
Zōngyíng Zhèn宗营镇TownHàntái Qū24,909
Zuŏxī Xiāng左溪乡Rural TownshipXīxiāng Xiàn4,297

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).