Home
Show Map

China: Garzê / 甘孜藏族自治州

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Garzê (Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu) (Tibetan autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyù Xiàn [Baiyü]白玉县County56,290
Bātáng Xiàn巴塘县County48,649
Dānbā Xiàn丹巴县County59,696
Dàochéng Xiàn [Dapba]稻城县County31,113
Dàofú Xiàn [Dawu]道孚县County55,396
Dégé Xiàn [Dêgê]德格县County81,503
Déróng Xiàn [Dêrong]得荣县County26,209
Gānzī Xiàn [Garzê]甘孜县County68,523
Jiŭlóng Xiàn九龙县County62,133
Kāngdìng Shì康定市County-level City130,142
Lĭtáng Xiàn理塘县County69,046
Lúdìng Xiàn泸定县County83,386
Lúhuò Xiàn炉霍县County46,558
Sèdá Xiàn [Sêrtar]色达县County58,606
Shíqú Xiàn [Sêrxü]石渠县County80,834
Xiāngchéng Xiàn乡城县County33,170
Xīnlóng Xiàn新龙县County50,393
Yăjiāng Xiàn雅江县County50,225
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu [Garzê]甘孜藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture1,091,872

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Garzê (Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āchá Zhèn阿察镇TownBáiyù Xiàn10,173
Ānzī Xiāng安孜乡Rural TownshipBáiyù Xiàn2,544
Ārìzhā Zhèn阿日扎镇TownShíqú Xiàn4,930
Āxū Zhèn阿须镇TownDégé Xiàn2,602
Bābāng Xiāng八帮乡Rural TownshipDégé Xiàn2,638
Bādĭ Zhèn巴底镇TownDānbā Xiàn4,609
Báisōng Zhèn白松镇TownDéróng Xiàn3,694
Báiyā Xiāng白垭乡Rural TownshipDégé Xiàn1,744
Báiyī Xiāng白依乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn1,358
Bājiăolóu Xiāng八角楼乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn3,650
Bāmĕi Zhèn八美镇TownDàofú Xiàn5,516
Bànghé Xiāng傍河乡Rural TownshipDàochéng Xiàn1,552
Bànshànmén Xiāng半扇门乡Rural TownshipDānbā Xiàn4,673
Bārì Xiāng八日乡Rural TownshipDéróng Xiàn1,390
Bāwàng Xiāng巴旺乡Rural TownshipDānbā Xiàn2,609
Bāwōlóng Xiāng八窝龙乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn1,128
Bāyīróng Xiāng八衣绒乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,636
Bēndá Xiāng奔达乡Rural TownshipShíqú Xiàn1,476
Bēndū Xiāng奔都乡Rural TownshipDéróng Xiàn2,120
Bēngē Xiāng奔戈乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,749
Biān'ĕr Xiāng边耳乡Rural TownshipDānbā Xiàn2,078
Bōgēxī Xiāng波戈溪乡Rural TownshipBātáng Xiàn2,061
Bómĕi Xiāng博美乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn2,798
Bōmì Xiāng波密乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,810
Bōsīhé Xiāng波斯河乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn1,162
Chálóng Zhèn查龙镇TownGānzī Xiàn2,726
Cháluò Xiāng茶洛乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,319
Chāngbō Xiāng昌波乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,735
Chángshāgānmă Xiāng长沙干马乡Rural TownshipShíqú Xiàn3,084
Chángshāgòngmă Xiāng长沙贡马乡Rural TownshipShíqú Xiàn3,732
Chángxūgānmă Xiāng长须干马乡Rural TownshipShíqú Xiàn2,968
Chángxūgòngmă Xiāng长须贡马乡Rural TownshipShíqú Xiàn3,112
Cházhā Xiāng茶扎乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,622
Chìtŭ Xiāng赤土乡Rural TownshipDàochéng Xiàn2,665
Chōnggŭ Xiāng充古乡Rural TownshipLúhuò Xiàn1,802
Chŭní Xiāng杵坭乡Rural TownshipLúdìng Xiàn2,801
Cíwū Xiāng茨巫乡Rural TownshipDéróng Xiàn2,833
Cūngē Xiāng村戈乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,663
Cuò'ā Zhèn错阿镇TownDégé Xiàn2,358
Cuòlā Zhèn措拉镇TownBātáng Xiàn1,445
Dàdé Xiāng大德乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,446
Dàgài Zhèn大盖镇TownXīnlóng Xiàn3,517
Dăgŭn Xiāng打滚乡Rural TownshipDégé Xiàn2,220
Dámă Zhèn达马镇TownDégé Xiàn1,970
Dāndōng Xiāng丹东乡Rural TownshipDānbā Xiàn1,311
Dàndū Xiāng旦都乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,286
Dăngbā Xiāng党巴乡Rural TownshipBātáng Xiàn2,575
Dàzé Xiāng大则乡Rural TownshipSèdá Xiàn3,149
Dàzhāng Xiāng大章乡Rural TownshipSèdá Xiàn2,889
Déchā Xiāng德差乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn1,534
Dédá Xiāng德达乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,651
Dèngbō Xiāng邓波乡Rural TownshipDàochéng Xiàn980
Dēnglóng Xiāng登龙乡Rural TownshipBáiyù Xiàn1,966
Déróngmă Xiāng德荣马乡Rural TownshipShíqú Xiàn3,769
Détuŏ Zhèn得妥镇TownLúdìng Xiàn7,009
Déwēi Xiāng德威乡Rural TownshipLúdìng Xiàn4,072
Déwū Xiāng德巫乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,742
Dìngbō Xiāng定波乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn1,553
Dìwū Xiāng地巫乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,799
Dōnggŭ Xiāng东谷乡Rural TownshipDānbā Xiàn3,638
Dòngsōng Xiāng洞松乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn1,460
Duóduō Xiāng夺多乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,329
Duŏluò Yízú Xiāng朵洛彝族乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn1,231
Éduōmă Xiāng俄多马乡Rural TownshipShíqú Xiàn7,201
É'ĕr Yízú Xiāng俄尔彝族乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn2,136
Ègŭ Xiāng恶古乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,168
Énán Xiāng俄南乡Rural TownshipDégé Xiàn1,456
Éyátóng Xiāng俄牙同乡Rural TownshipDàochéng Xiàn1,314
Ézhī Xiāng俄支乡Rural TownshipDégé Xiàn4,313
Gàiyù Xiāng盖玉乡Rural TownshipBáiyù Xiàn3,421
Gānzī Zhèn甘孜镇TownGānzī Xiàn16,920
Gāochéng Zhèn高城镇TownLĭtáng Xiàn26,478
Gĕkă Xiāng葛卡乡Rural TownshipDàofú Xiàn2,214
Gèkă Xiāng各卡乡Rural TownshipDàochéng Xiàn806
Gēlètuó Xiāng歌乐沱乡Rural TownshipSèdá Xiàn865
Gémèng Xiāng格孟乡Rural TownshipShíqú Xiàn3,628
Gémù Xiāng格木乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,049
Gèngqìng Zhèn更庆镇TownDégé Xiàn10,221
Gèngzhī Xiāng更知乡Rural TownshipLúhuò Xiàn1,555
Géshízhā Zhèn革什扎镇TownDānbā Xiàn5,163
Géxī Xiāng格西乡Rural TownshipDàofú Xiàn3,201
Gézōng Xiāng格宗乡Rural TownshipDānbā Xiàn4,043
Gòngbō Xiāng贡波乡Rural TownshipDéróng Xiàn1,277
Gònggāshān Xiāng贡嘎山乡Rural TownshipKāngdìng Shì2,981
Gònglóng Xiāng贡隆乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,511
Gōngyā Xiāng龚垭乡Rural TownshipDégé Xiàn3,517
Gŭxué Xiāng古学乡Rural TownshipDéróng Xiàn2,672
Gūzán Zhèn姑咱镇TownKāngdìng Shì18,649
Hāyī Xiāng哈依乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn769
Hékŏu Zhèn河口镇TownYăjiāng Xiàn9,868
Héní Xiāng禾尼乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn3,048
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn2,080
Hépō Xiāng河坡乡Rural TownshipBáiyù Xiàn3,897
Hóngbà Xiāng洪坝乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn1,025
Hóngdĭng Xiāng红顶乡Rural TownshipDàofú Xiàn959
Hónglóng Zhèn红龙镇TownYăjiāng Xiàn3,256
Huòxī Xiāng霍西乡Rural TownshipSèdá Xiàn4,802
Jiăgēnbà Xiāng甲根坝乡Rural TownshipKāngdìng Shì2,537
Jiājùn Xiāng加郡乡Rural TownshipLúdìng Xiàn3,858
Jiălāxī Xiāng甲拉西乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn3,203
Jiànshè Zhèn建设镇TownBáiyù Xiàn6,508
Jiăsīkŏng Xiāng甲斯孔乡Rural TownshipDàofú Xiàn2,167
Jiăwā Zhèn甲洼镇TownLĭtáng Xiàn1,655
Jiăxué Xiāng甲学乡Rural TownshipSèdá Xiàn1,377
Jiăyīng Xiāng甲英乡Rural TownshipBātáng Xiàn664
Jiăzōng Zhèn甲宗镇TownDàofú Xiàn1,167
Jíjū Xiāng吉居乡Rural TownshipKāngdìng Shì2,127
Jīnshā Xiāng金沙乡Rural TownshipBáiyù Xiàn2,383
Jīntāng Xiāng金汤乡Rural TownshipKāngdìng Shì3,089
Jīnzhū Zhèn金珠镇TownDàochéng Xiàn7,553
Jíxiā Zhèn吉呷镇TownDàochéng Xiàn1,442
Juéwú Xiāng觉吾乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,725
Jùlóng Xiāng巨龙乡Rural TownshipDàochéng Xiàn1,957
Jūnbà Xiāng君坝乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,255
Kăgōng Xiāng卡攻乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,409
Kălóng Xiāng卡龙乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,827
Kānglè Xiāng康勒乡Rural TownshipSèdá Xiàn2,431
Kăniáng Xiāng卡娘乡Rural TownshipLúhuò Xiàn1,349
Kăsōngdù Xiāng卡松渡乡Rural TownshipDégé Xiàn1,352
Kègē Xiāng克戈乡Rural TownshipSèdá Xiàn2,378
Kēlā Xiāng柯拉乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn3,141
Kēluòdòng Xiāng柯洛洞乡Rural TownshipDégé Xiàn4,544
Kŏngsè Xiāng孔色乡Rural TownshipDàofú Xiàn2,618
Kŏngyù Xiāng孔玉乡Rural TownshipKāngdìng Shì5,399
Kuíduō Xiāng魁多乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn5,360
Lābō Xiāng拉波乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,942
Láimă Zhèn来马镇TownGānzī Xiàn3,412
Lămayā Xiāng喇嘛垭乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,720
Lán'ān Xiāng岚安乡Rural TownshipLúdìng Xiàn2,265
Làngduō Xiāng浪多乡Rural TownshipDégé Xiàn3,276
Lārìmă Zhèn拉日马镇TownXīnlóng Xiàn5,325
Lāwā Xiāng拉哇乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,471
Lè'ān Xiāng乐安乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn2,244
Lĕngqì Zhèn冷碛镇TownLúdìng Xiàn8,121
Liáoxī Xiāng辽西乡Rural TownshipBáiyù Xiàn1,109
Lièyī Xiāng列衣乡Rural TownshipBātáng Xiàn834
Lóngdēng Xiāng龙灯乡Rural TownshipDàofú Xiàn2,186
Lúchéng Zhèn炉城镇TownKāngdìng Shì41,399
Luògŭ Xiāng洛古乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn1,537
Luòqiū Xiāng洛秋乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,081
Luòruò Zhèn洛若镇TownSèdá Xiàn9,355
Luòxū Zhèn洛须镇TownShíqú Xiàn4,056
Lúqiáo Zhèn泸桥镇TownLúdìng Xiàn25,300
Màibēng Xiāng麦崩乡Rural TownshipKāngdìng Shì2,593
Màiwā Xiāng麦洼乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,097
Málángcuò Xiāng麻郎错乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn1,838
Mănígāngē Zhèn马尼干戈镇TownDégé Xiàn2,988
Máqióng Xiāng麻邛乡Rural TownshipBáiyù Xiàn3,238
Márì Xiāng麻日乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn1,497
Máróng Xiāng麻绒乡Rural TownshipBáiyù Xiàn1,781
Máxiā Xiāng麻呷乡Rural TownshipShíqú Xiàn1,788
Mázī Xiāng麻孜乡Rural TownshipDàofú Xiàn3,805
Mĕngyí Zhèn蒙宜镇TownShíqú Xiàn3,762
Mĕngzì Xiāng蒙自乡Rural TownshipDàochéng Xiàn1,961
Mĭlóng Xiāng米龙乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,048
Mòbà Xiāng莫坝乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn778
Mòduō Xiāng莫多乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,570
Móxī Zhèn磨西镇TownLúdìng Xiàn7,390
Mùlā Xiāng木拉乡Rural TownshipDàochéng Xiàn1,775
Mùróng Xiāng木绒乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,016
Mùrú Xiāng木茹乡Rural TownshipDàofú Xiàn1,103
Năiqú Xiāng乃渠乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn2,991
Nánduō Xiāng南多乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,423
Nàtă Xiāng纳塔乡Rural TownshipBáiyù Xiàn3,636
Niángŭ Xiāng年古乡Rural TownshipDégé Xiàn3,119
Niánlóng Xiāng年龙乡Rural TownshipSèdá Xiàn2,353
Níbā Xiāng泥巴乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,281
Níduŏ Zhèn泥朵镇TownSèdá Xiàn3,909
Nièxiā Xiāng聂呷乡Rural TownshipDānbā Xiàn3,310
Níkē Xiāng泥柯乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,826
Nísī Zhèn尼斯镇TownXiāngchéng Xiàn2,479
Níxiā Zhèn尼呷镇TownShíqú Xiàn6,971
Pēngbà Zhèn烹坝镇TownLúdìng Xiàn4,053
Péngbùxī Xiāng朋布西乡Rural TownshipKāngdìng Shì2,942
Pĕngtă Xiāng捧塔乡Rural TownshipKāngdìng Shì3,698
Pícā Xiāng皮擦乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn1,243
Pŭbāróng Xiāng普巴绒乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn1,867
Pŭmă Xiāng普马乡Rural TownshipDégé Xiàn2,044
Pŭshāróng Xiāng普沙绒乡Rural TownshipKāngdìng Shì2,370
Qiánxī Xiāng前溪乡Rural TownshipKāngdìng Shì1,844
Qīmĕi Xiāng七美乡Rural TownshipDàofú Xiàn1,985
Qīngdé Zhèn青德镇TownXiāngchéng Xiàn2,735
Qīngmài Xiāng青麦乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn2,501
Qĭwù Xiāng起坞乡Rural TownshipShíqú Xiàn3,845
Qŭdēng Xiāng曲登乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn3,427
Qŭyăgòng Xiāng曲雅贡乡Rural TownshipDéróng Xiàn1,538
Ránchōng Xiāng然充乡Rural TownshipSèdá Xiàn2,947
Rángū Xiāng然姑乡Rural TownshipDégé Xiàn2,218
Ránwū Xiāng然乌乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn1,936
Răolŭ Xiāng绕鲁乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn2,179
Rèdă Xiāng热打乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn3,521
Rèjiā Xiāng热加乡Rural TownshipBáiyù Xiàn4,643
Réndá Xiāng仁达乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,529
Rénguŏ Xiāng仁果乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,709
Rìlóng Xiāng日龙乡Rural TownshipDéróng Xiàn1,312
Róngbà Xiāng绒坝乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,102
Rónggài Xiāng绒盖乡Rural TownshipBáiyù Xiàn2,041
Rúlóng Zhèn如龙镇TownXīnlóng Xiàn6,329
Sāngduī Zhèn桑堆镇TownDàochéng Xiàn2,580
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipKāngdìng Shì2,894
Sānyánlóng Xiāng三岩龙乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn2,349
Sānyā Yízú Xiāng三垭彝族乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn2,443
Sèkă Xiāng色卡乡Rural TownshipDàofú Xiàn3,378
Sèkē Zhèn色柯镇TownSèdá Xiàn9,358
Sèlā Xiāng色拉乡Rural TownshipDàochéng Xiàn1,785
Sèwēi Xiāng色威乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn3,024
Sèxīdĭ Xiāng色西底乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,168
Shāchōng Xiāng沙冲乡Rural TownshipDàofú Xiàn1,012
Shādé Xiāng沙德乡Rural TownshipKāngdìng Shì3,538
Shāduī Xiāng沙堆乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn2,198
Shāgòng Xiāng沙贡乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn1,702
Shāmă Xiāng沙马乡Rural TownshipBáiyù Xiàn1,105
Shàngluókēmă Xiāng上罗柯马乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,343
Shàngmùlā Xiāng上木拉乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,523
Shàngtuán Xiāng上团乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn714
Shānyán Xiāng山岩乡Rural TownshipBáiyù Xiàn979
Shèlián Xiāng舍联乡Rural TownshipKāngdìng Shì3,396
Shēngkāng Xiāng生康乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,199
Shĕngmŭ Xiāng省母乡Rural TownshipDàochéng Xiàn1,712
Shíjì Xiāng时济乡Rural TownshipKāngdìng Shì2,330
Shuĭwā Xiāng水洼乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn2,824
Shuĭzi Xiāng水子乡Rural TownshipDānbā Xiàn3,495
Sī'é Xiāng斯俄乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,277
Sīmù Zhèn斯木镇TownLúhuò Xiàn2,718
Sìtōngdá Xiāng四通达乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,650
Sīzhá Xiāng斯闸乡Rural TownshipDéróng Xiàn1,219
Sōngduō Xiāng松多乡Rural TownshipBātáng Xiàn2,045
Sōngmài Zhèn松麦镇TownDéróng Xiàn4,726
Suŏbā Xiāng所巴乡Rural TownshipDégé Xiàn1,873
Suōpō Xiāng梭坡乡Rural TownshipDānbā Xiàn3,266
Sūwālóng Xiāng苏哇龙乡Rural TownshipBātáng Xiàn2,889
Tăgōng Xiāng塔公乡Rural TownshipKāngdìng Shì8,984
Tàipíngqiáo Xiāng太平桥乡Rural TownshipDānbā Xiàn4,115
Tàkă Yízú Xiāng踏卡彝族乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn3,772
Tānggŭ Xiāng汤古乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn1,909
Tăzi Xiāng塔子乡Rural TownshipSèdá Xiàn2,795
Tiánbà Xiāng田坝乡Rural TownshipLúdìng Xiàn4,498
Tíngkă Xiāng庭卡乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,282
Tōngxiāo Xiāng通宵乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn2,186
Tuōbà Xiāng拖坝乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,066
Wăduō Xiāng瓦多乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn2,113
Wānbà Yízú Xiāng湾坝彝族乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn5,888
Wāngbùdĭng Xiāng汪布顶乡Rural TownshipDégé Xiàn2,831
Wărì Xiāng瓦日乡Rural TownshipDàofú Xiàn1,652
Wăxū Xiāng瓦须乡Rural TownshipShíqú Xiàn3,367
Wăzé Xiāng瓦泽乡Rural TownshipKāngdìng Shì4,043
Wéitā Xiāng维它乡Rural TownshipDàofú Xiàn1,440
Wēnbō Zhèn温波镇TownShíqú Xiàn3,556
Wēngdá Zhèn翁达镇TownSèdá Xiàn1,925
Wēntuō Xiāng温拖乡Rural TownshipDégé Xiàn3,642
Wōgōng Xiāng窝公乡Rural TownshipDégé Xiàn2,179
Wūlāxī Xiāng乌拉溪乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn3,894
Xiābā Xiāng呷巴乡Rural TownshipKāngdìng Shì3,755
Xiā'ĕr Zhèn呷尔镇TownJiŭlóng Xiàn14,986
Xiākē Xiāng呷柯乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,013
Xiālā Xiāng呷拉乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,186
Xiālā Zhèn呷拉镇TownYăjiāng Xiàn5,504
Xiàluókēmă Xiāng下罗柯马乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,924
Xiàmùlā Xiāng下木拉乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,108
Xiāngbālā Zhèn香巴拉镇TownXiāngchéng Xiàn8,974
Xiānggélĭlā Zhèn香格里拉镇TownDàochéng Xiàn3,031
Xiānshuĭ Zhèn鲜水镇TownDàofú Xiàn10,718
Xiăojīn Yízú Xiāng小金彝族乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn2,324
Xiàqióng Zhèn夏邛镇TownBātáng Xiàn13,176
Xiàtuō Xiāng下拖乡Rural TownshipDàofú Xiàn1,103
Xiàxióng Xiāng下雄乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,879
Xiāyī Xiāng呷衣乡Rural TownshipShíqú Xiàn5,169
Xiāzhā Zhèn虾扎镇TownShíqú Xiàn3,753
Xiédé Xiāng协德乡Rural TownshipDàofú Xiàn2,401
Xiékă Xiāng斜卡乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn1,717
Xī'éluò Zhèn西俄洛镇TownYăjiāng Xiàn3,043
Xīndūqiáo Zhèn新都桥镇TownKāngdìng Shì7,681
Xīndū Zhèn新都镇TownLúhuò Xiàn11,553
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownLúdìng Xiàn9,181
Xīnróng Xiāng新荣乡Rural TownshipShíqú Xiàn3,252
Xīnxīng Xiāng新兴乡Rural TownshipLúdìng Xiàn4,838
Xióngbà Xiāng雄坝乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,358
Xiónglóngxī Xiāng雄龙西乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn3,520
Xīsè Xiāng昔色乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,499
Xúlóng Xiāng徐龙乡Rural TownshipDéróng Xiàn1,537
Xùrì Xiāng旭日乡Rural TownshipSèdá Xiàn2,244
Yădé Xiāng雅德乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,567
Yàdīng Xiāng亚丁乡Rural TownshipDégé Xiàn3,915
Yàhuŏ Xiāng亚火乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,377
Yălā Xiāng雅拉乡Rural TownshipKāngdìng Shì3,893
Yàlóng Xiāng亚龙乡Rural TownshipSèdá Xiàn3,360
Yāndài Zhèn烟袋镇TownJiŭlóng Xiàn4,738
Yánggè Xiāng杨各乡Rural TownshipSèdá Xiàn2,469
Yàrìgòng Xiāng亚日贡乡Rural TownshipBātáng Xiàn3,275
Yáyīhé Xiāng牙衣河乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn998
Yàzhuó Zhèn亚卓镇TownDàofú Xiàn1,918
Yímù Xiāng宜木乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,967
Yínduō Xiāng银多乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn1,767
Yín'ēn Xiāng银恩乡Rural TownshipDàofú Xiàn2,412
Yíniú Xiāng宜牛乡Rural TownshipShíqú Xiàn2,225
Yóulāxī Xiāng尤拉西乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn2,243
Yŏuyì Xiāng友谊乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn1,474
Yuèbā Xiāng岳巴乡Rural TownshipDégé Xiàn1,814
Yuèzhā Xiāng岳扎乡Rural TownshipDānbā Xiàn4,071
Yùlóng Xiāng玉隆乡Rural TownshipDégé Xiàn2,128
Zàngbà Xiāng藏坝乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,174
Zèngkē Xiāng赠科乡Rural TownshipBáiyù Xiàn4,404
Zhākē Xiāng扎科乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,157
Zhāngdū Xiāng章都乡Rural TownshipBáiyù Xiàn2,462
Zhānggŭ Zhèn章谷镇TownDānbā Xiàn10,621
Zhāngnà Xiāng章纳乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn1,189
Zhātuō Xiāng扎拖乡Rural TownshipDàofú Xiàn1,287
Zhēndá Xiāng真达乡Rural TownshipShíqú Xiàn2,390
Zhèngdòu Xiāng正斗乡Rural TownshipXiāngchéng Xiàn2,127
Zhèngkē Xiāng正科乡Rural TownshipShíqú Xiàn2,800
Zhōnglù Xiāng中路乡Rural TownshipDānbā Xiàn2,694
Zhōngmùlā Xiāng中木拉乡Rural TownshipLĭtáng Xiàn2,105
Zhòngní Xiāng仲尼乡Rural TownshipDàofú Xiàn1,154
Zhōngxīnróng Xiāng中心绒乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,984
Zhōngzán Zhèn中咱镇TownBātáng Xiàn4,713
Zhōngzhākē Xiāng中扎科乡Rural TownshipDégé Xiàn4,459
Zhúbālóng Xiāng竹巴龙乡Rural TownshipBātáng Xiàn1,633
Zhúqìng Zhèn竹庆镇TownDégé Xiàn6,082
Zhùsāng Xiāng祝桑乡Rural TownshipYăjiāng Xiàn3,383
Zhūwō Zhèn朱倭镇TownLúhuò Xiàn2,422
Zi'ĕr Yízú Xiāng子耳彝族乡Rural TownshipJiŭlóng Xiàn3,528
Zigēng Xiāng子庚乡Rural TownshipDéróng Xiàn1,891
Zituōxī Xiāng子拖西乡Rural TownshipXīnlóng Xiàn2,029
Zōngmài Xiāng宗麦乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,985
Zōngtă Xiāng宗塔乡Rural TownshipLúhuò Xiàn2,196

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).