Home
Show Map

China: Fùyáng Shì / 阜阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Fùyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fùnán Xiàn阜南县County1,168,112
Jièshŏu Shì界首市County-level City561,956
Línquán Xiàn临泉县County1,543,218
Tàihé Xiàn太和县County1,361,145
Yĭngdōng Qū颍东区District519,562
Yĭngquán Qū颍泉区District557,687
Yĭngshàng Xiàn颍上县County1,196,535
Yĭngzhōu Qū颍州区District691,698
Fùyáng Shì阜阳市Prefecture-level City7,599,913

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Fùyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àitíng Zhèn艾亭镇TownLínquán Xiàn49,509
Báimiào Zhèn白庙镇TownLínquán Xiàn41,124
Bālĭhé Zhèn八里河镇TownYĭngshàng Xiàn34,181
Bàngăng Zhèn半岗镇TownYĭngshàng Xiàn34,273
Bĭngjí Xiāng邴集乡Rural TownshipJièshŏu Shì23,538
Càimiào Zhèn蔡庙镇TownTàihé Xiàn22,996
Cáojí Zhèn曹集镇TownFùnán Xiàn32,826
Chāhuā Zhèn插花镇TownYĭngdōng Qū62,091
Cháijí Zhèn柴集镇TownFùnán Xiàn47,142
Chángguān Zhèn长官镇TownLínquán Xiàn48,313
Chéngguān Zhèn城关镇TownLínquán Xiàn161,756
Chéngguān Zhèn城关镇TownTàihé Xiàn165,968
Chéngjí Zhèn程集镇TownYĭngzhōu Qū35,490
Chénjí Zhèn陈集镇TownLínquán Xiàn41,830
Chénqiáo Zhèn陈桥镇TownYĭngshàng Xiàn29,172
Chuígăng Xiāng垂岗乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn18,023
Dàhuáng Zhèn大黄镇TownJièshŏu Shì23,091
Dàiqiáo Zhèn代桥镇TownJièshŏu Shì17,904
Dàmiàojí Zhèn大庙集镇TownTàihé Xiàn34,675
Dānqiáo Zhèn单桥镇TownLínquán Xiàn39,120
Dàxīn Zhèn大新镇TownTàihé Xiàn45,421
Dìchéng Zhèn地城镇TownFùnán Xiàn26,506
Dígōu Zhèn迪沟镇TownYĭngshàng Xiàn33,160
Dōngchéng东城办事处Urban SubdistrictJièshŏu Shì65,842
Duànyĭng Xiāng段郢乡Rural TownshipFùnán Xiàn44,296
Èrláng Xiāng二郎乡Rural TownshipTàihé Xiàn27,313
Fāngjí Zhèn方集镇TownFùnán Xiàn27,245
Fànxīngjí Xiāng范兴集乡Rural TownshipLínquán Xiàn28,355
Féntái Zhèn坟台镇TownTàihé Xiàn69,782
Fùméng Nóngchăng阜濛农场Township-like AreaFùnán Xiàn1,246
Fùnán Gōngyèyuánqū阜南工业园区Township-like AreaFùnán Xiàn17,820
Fùyángkāifāqūjīngjiŭ阜阳开发区京九办事处Urban SubdistrictYĭngzhōu Qū88,397
Gāomiào Zhèn高庙镇TownTàihé Xiàn19,710
Gàotái Xiāng郜台乡Rural TownshipFùnán Xiàn40,282
Gāotáng Xiāng高塘乡Rural TownshipLínquán Xiàn39,119
Gĕngpéng Zhèn耿棚镇TownYĭngshàng Xiàn47,239
Gōngjí Zhèn宫集镇TownTàihé Xiàn34,400
Gōngqiáo Xiāng公桥乡Rural TownshipFùnán Xiàn37,212
Guāngwŭ Zhèn光武镇TownJièshŏu Shì46,786
Guānjí Zhèn关集镇TownTàihé Xiàn37,974
Guānmiào Zhèn关庙镇TownLínquán Xiàn51,068
Guāntún Xiāng关屯乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn23,878
Gŭchéng Xiāng古城乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn38,818
Gùjí Zhèn顾集镇TownJièshŏu Shì26,459
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道办事处Urban SubdistrictYĭngzhōu Qū46,656
Guōmiào Xiāng郭庙乡Rural TownshipTàihé Xiàn36,051
Hédōng河东办事处Urban SubdistrictYĭngdōng Qū59,593
Hónghéqiáo Zhèn洪河桥镇TownFùnán Xiàn50,575
Hóngshān Zhèn洪山镇TownTàihé Xiàn59,574
Hóngxīng Zhèn红星镇TownYĭngshàng Xiàn29,455
Huájí Zhèn滑集镇TownLínquán Xiàn51,725
Huángbà Xiāng黄坝乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn33,242
Huánggăng Zhèn黄岗镇TownFùnán Xiàn41,024
Huánglĭng Zhèn黄岭镇TownLínquán Xiàn53,438
Huángqiáo Zhèn黄桥镇TownYĭngshàng Xiàn45,037
Huìlóng Xiāng会龙乡Rural TownshipFùnán Xiàn31,271
Húzŏng Xiāng胡总乡Rural TownshipTàihé Xiàn16,498
Jiāngdiànzī Zhèn江店孜镇TownYĭngshàng Xiàn39,435
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownYĭngshàng Xiàn50,916
Jiāngzhài Zhèn姜寨镇TownLínquán Xiàn54,738
Jiànyĭng Xiāng建颍乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn53,604
Jiāopō Zhèn焦陂镇TownFùnán Xiàn43,101
Jìnzhài Xiāng靳寨乡Rural TownshipJièshŏu Shì17,185
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownYĭngzhōu Qū31,642
Jiùxiàn Zhèn旧县镇TownTàihé Xiàn46,652
Kāifāqū 开发区Township-like AreaTàihé Xiàn25,851
Kŏuzī Zhèn口孜镇TownYĭngdōng Qū57,181
Lăoguān Xiāng老观乡Rural TownshipFùnán Xiàn25,714
Lăojí Zhèn老集镇TownLínquán Xiàn41,037
Lăomiào Zhèn老庙镇TownYĭngdōng Qū31,749
Línquán Gōngyèyuánqū临泉工业园区Township-like AreaLínquán Xiàn29,547
Liŭgōu Zhèn柳沟镇TownFùnán Xiàn28,434
Liújí Xiāng刘集乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn47,301
Liùshípū Zhèn六十铺镇TownYĭngshàng Xiàn40,223
Lĭxīng Zhèn李兴镇TownTàihé Xiàn62,372
Lóngwáng Xiāng龙王乡Rural TownshipFùnán Xiàn22,149
Lùchéng Zhèn鹿城镇TownFùnán Xiàn150,105
Lúcūn Zhèn芦村镇TownJièshŏu Shì20,067
Lŭkŏu Zhèn鲁口镇TownYĭngshàng Xiàn24,560
Lǚzhài Zhèn吕寨镇TownLínquán Xiàn33,263
Măjí Xiāng马集乡Rural TownshipTàihé Xiàn32,378
Măzhài Xiāng马寨乡Rural TownshipYĭngzhōu Qū35,311
Miàochà Zhèn庙岔镇TownLínquán Xiàn51,386
Miáojí Zhèn苗集镇TownFùnán Xiàn40,453
Miáolăojí Zhèn苗老集镇TownTàihé Xiàn40,017
Nánzhào Zhèn南照镇TownYĭngshàng Xiàn35,995
Nínglăozhuāng Zhèn宁老庄镇TownYĭngquán Qū75,456
Níqiū Zhèn倪邱镇TownTàihé Xiàn49,569
Niúzhuāng Xiāng牛庄乡Rural TownshipLínquán Xiàn43,036
Pángyíng Xiāng庞营乡Rural TownshipLínquán Xiàn47,172
Pítiáosūn Zhèn皮条孙镇TownTàihé Xiàn19,721
Qīnghé Jiēdào清河街道办事处Urban SubdistrictYĭngzhōu Qū61,357
Qīngqiăn Zhèn清浅镇TownTàihé Xiàn28,693
Quányáng Zhèn泉阳镇TownJièshŏu Shì26,683
Rănmiào Xiāng冉庙乡Rural TownshipYĭngdōng Qū29,859
Rènzhài Xiāng任寨乡Rural TownshipJièshŏu Shì15,290
Ruănqiáo Zhèn阮桥镇TownTàihé Xiàn38,636
Rùnhé Zhèn润河镇TownYĭngshàng Xiàn43,431
Sàijiàn Huízú Xiāng赛涧回族乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn18,136
Sāngyíng Zhèn桑营镇TownTàihé Xiàn35,733
Sānhé Zhèn三合镇TownYĭngzhōu Qū28,176
Sānshílĭpū Zhèn三十里铺镇TownYĭngzhōu Qū32,231
Sāntáng Zhèn三堂镇TownTàihé Xiàn40,223
Sāntă Zhèn三塔镇TownTàihé Xiàn50,780
Sāntă Zhèn三塔镇TownFùnán Xiàn46,354
Shènchéng Zhèn慎城镇TownYĭngshàng Xiàn145,287
Shèngtáng Xiāng盛堂乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn31,006
Shíbālĭpū Zhèn十八里铺镇TownYĭngshàng Xiàn39,088
Shuāngfú Zhèn双浮镇TownTàihé Xiàn36,421
Shuāngmiào Zhèn双庙镇TownTàihé Xiàn41,269
Shuìzhèn Zhèn税镇镇TownTàihé Xiàn35,940
Shūzhuāng Zhèn舒庄镇TownJièshŏu Shì18,814
Sòngjí Zhèn宋集镇TownLínquán Xiàn53,777
Tánpéng Zhèn谭棚镇TownLínquán Xiàn48,140
Táolăo Xiāng陶老乡Rural TownshipLínquán Xiàn34,320
Táomiào Zhèn陶庙镇TownJièshŏu Shì41,538
Tiánjí Zhèn田集镇TownFùnán Xiàn40,429
Tiánqiáo Xiāng田桥乡Rural TownshipLínquán Xiàn49,329
Tiányíng Zhèn田营镇TownJièshŏu Shì23,123
Tóngchéng Zhèn同城镇TownLínquán Xiàn47,211
Tŭpō Xiāng土陂乡Rural TownshipLínquán Xiàn47,477
Wădiàn Zhèn瓦店镇TownLínquán Xiàn48,178
Wángdiàn Zhèn王店镇TownYĭngzhōu Qū50,300
Wángdiànzī Xiāng王店孜乡Rural TownshipFùnán Xiàn37,821
Wánggăng Zhèn王岗镇TownYĭngshàng Xiàn29,905
Wánghuà Zhèn王化镇TownFùnán Xiàn26,969
Wángjiābà Zhèn王家坝镇TownFùnán Xiàn20,523
Wángjí Zhèn王集镇TownJièshŏu Shì31,246
Wángyàn Zhèn王堰镇TownFùnán Xiàn39,732
Wéizhài Zhèn韦寨镇TownLínquán Xiàn61,875
Wénfēng Jiēdào文峰街道办事处Urban SubdistrictYĭngzhōu Qū131,387
Wénjí Zhèn闻集镇TownYĭngquán Qū88,224
Wŭmíng Zhèn伍明镇TownYĭngquán Qū95,931
Wŭshípū Xiāng五十铺乡Rural TownshipYĭngshàng Xiàn28,553
Wŭxīng Zhèn五星镇TownTàihé Xiàn34,082
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道办事处Urban SubdistrictYĭngdōng Qū56,623
Xiàokŏu Zhèn肖口镇TownTàihé Xiàn46,057
Xiàqiáo Zhèn夏桥镇TownYĭngshàng Xiàn36,648
Xīchéng西城办事处Urban SubdistrictJièshŏu Shì67,453
Xièjí Xiāng谢集乡Rural TownshipLínquán Xiàn40,607
Xièqiáo Zhèn谢桥镇TownYĭngshàng Xiàn76,466
Xīhújĭngqū Jiēdào西湖景区街道办事处Urban SubdistrictYĭngzhōu Qū8,366
Xīhú Zhèn西湖镇TownYĭngzhōu Qū25,256
Xīncūn Zhèn新村镇TownFùnán Xiàn36,384
Xíngliú Zhèn行流镇TownYĭngquán Qū89,326
Xīnhuá Jiēdào新华街道办事处Urban SubdistrictYĭngdōng Qū35,452
Xīnjí Zhèn新集镇TownYĭngshàng Xiàn27,162
Xīnmăjí Zhèn新马集镇TownJièshŏu Shì26,388
Xīnwūjiāng Zhèn新乌江镇TownYĭngdōng Qū36,640
Xīsānshípū Zhèn西三十铺镇TownYĭngshàng Xiàn29,085
Xŭtáng Xiāng许堂乡Rural TownshipFùnán Xiàn43,025
Yánghú Zhèn杨湖镇TownYĭngshàng Xiàn33,256
Yánglóuzī Zhèn杨楼孜镇TownYĭngdōng Qū30,199
Yángqiáo Zhèn杨桥镇TownLínquán Xiàn41,913
Yángxiăojiē Xiāng杨小街乡Rural TownshipLínquán Xiàn37,264
Yĭngnán颍南办事处Urban SubdistrictJièshŏu Shì35,849
Yíngxiān Zhèn迎仙镇TownLínquán Xiàn49,375
Yĭngxī Jiēdào颍西街道办事处Urban SubdistrictYĭngzhōu Qū83,352
Yuánjí Zhèn袁集镇TownYĭngzhōu Qū33,777
Yuánqiáng Zhèn原墙镇TownTàihé Xiàn47,076
Yuánzhài Zhèn袁寨镇TownYĭngdōng Qū49,897
Yújí Xiāng于集乡Rural TownshipFùnán Xiàn20,399
Zăozhuāng Zhèn枣庄镇TownYĭngdōng Qū33,582
Zhāngxīn Zhèn张新镇TownLínquán Xiàn34,741
Zhāngyíng Xiāng张营乡Rural TownshipLínquán Xiàn43,475
Zhāngzhài Zhèn张寨镇TownFùnán Xiàn37,867
Zhàojí Xiāng赵集乡Rural TownshipTàihé Xiàn34,733
Zhàojí Zhèn赵集镇TownFùnán Xiàn32,518
Zhàomiào Zhèn赵庙镇TownTàihé Xiàn44,580
Zhèngwŭ Zhèn正午镇TownYĭngdōng Qū36,696
Zhōnggăng Zhèn中岗镇TownFùnán Xiàn29,410
Zhōngshì Jiēdào中市街道办事处Urban SubdistrictYĭngquán Qū140,393
Zhōupéng Jiēdào周棚街道办事处Urban SubdistrictYĭngquán Qū68,357
Zhuānjí Zhèn砖集镇TownJièshŏu Shì34,700
Zhūzhài Zhèn朱寨镇TownFùnán Xiàn49,280

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).