Home
Show Map

China: Dānzhōu Shì / 儋州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Dānzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dānzhōu Shì儋州市County-level City932,356
Dānzhōu Shì儋州市Prefecture-level City932,356

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Dānzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimăjĭng Zhèn白马井镇TownDānzhōu Shì59,585
Dàchéng Zhèn大成镇TownDānzhōu Shì30,536
Dōngchéng Zhèn东成镇TownDānzhōu Shì49,252
Émàn Zhèn峨蔓镇TownDānzhōu Shì17,317
Guāngcūn Zhèn光村镇TownDānzhōu Shì27,803
Guóyíngbāyī Nóngchăng国营八一农场Township-like AreaDānzhōu Shì32,724
Guóyínglányáng Nóngchăng国营蓝洋农场Township-like AreaDānzhōu Shì8,255
Guóyíngxīlián Nóngchăng国营西联农场Township-like AreaDānzhōu Shì36,652
Guóyíngxīpéi Nóngchăng国营西培农场Township-like AreaDānzhōu Shì38,238
Hăitóu Zhèn海头镇TownDānzhōu Shì34,648
Héqìng Zhèn和庆镇TownDānzhōu Shì20,729
Huánánrèzuòxuéyuàn 华南热作学院Township-like AreaDānzhōu Shì15,846
Lányáng Zhèn兰洋镇TownDānzhōu Shì15,456
Mùtáng Zhèn木棠镇TownDānzhōu Shì40,373
Nàdà Zhèn那大镇TownDānzhōu Shì220,000
Nánfēng Zhèn南丰镇TownDānzhōu Shì23,669
Páipŭ Zhèn排浦镇TownDānzhōu Shì17,577
Sāndū Zhèn三都镇TownDānzhōu Shì23,119
Wángwŭ Zhèn王五镇TownDānzhōu Shì24,274
Xīnzhōu Zhèn新州镇TownDānzhōu Shì67,316
Yángpŭ Jīngjì Kāifāqū洋浦经济开发区Township-like AreaDānzhōu Shì53,638
Yăxīng Zhèn雅星镇TownDānzhōu Shì43,703
Zhōnghé Zhèn中和镇TownDānzhōu Shì31,646

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).