Home
Show Map

China: Chŭxióng Yízú Zìzhìzhōu / 楚雄彝族自治州

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chŭxióng Yízú Zìzhìzhōu (Yi autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chŭxióng Shì楚雄市County-level City588,620
Dàyáo Xiàn大姚县County273,315
Lùfēng Xiàn禄丰县County422,770
Móudìng Xiàn牟定县County208,726
Nánhuá Xiàn南华县County236,133
Shuāngbǎi Xiàn双柏县County159,867
Wŭdìng Xiàn武定县County271,963
Yáo'ān Xiàn姚安县County197,676
Yŏngrén Xiàn永仁县County109,304
Yuánmóu Xiàn元谋县County215,795
Chŭxióng Yízú Zìzhìzhōu楚雄彝族自治州Yi Autonomous Prefecture2,684,169

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chŭxióng Yízú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àiníshān Xiāng爱尼山乡Rural TownshipShuāngbǎi Xiàn13,195
Ānlè Xiāng安乐乡Rural TownshipMóudìng Xiàn24,224
Ānlóngbăo Xiāng安龙堡乡Rural TownshipShuāngbǎi Xiàn9,450
Báilù Xiāng白路乡Rural TownshipWŭdìng Xiàn14,156
Bājiăo Zhèn八角镇TownChŭxióng Shì16,317
Bìchéng Zhèn碧城镇TownLùfēng Xiàn46,577
Căiyún Zhèn彩云镇TownLùfēng Xiàn17,349
Cānglĭng Zhèn苍岭镇TownChŭxióng Shì27,750
Chādiàn Xiāng插甸乡Rural TownshipWŭdìng Xiàn22,703
Dàdìjī Xiāng大地基乡Rural TownshipChŭxióng Shì10,832
Dàguòkŏu Xiāng大过口乡Rural TownshipChŭxióng Shì15,327
Dàhékŏu Xiāng大河口乡Rural TownshipYáo'ān Xiàn7,448
Dàmàidì Zhèn大麦地镇TownShuāngbǎi Xiàn10,041
Dàzhuāng Zhèn大庄镇TownShuāngbǎi Xiàn26,880
Dòngchuān Zhèn栋川镇TownYáo'ān Xiàn88,481
Dōngguā Zhèn东瓜镇TownChŭxióng Shì103,115
Dōnghuá Zhèn东华镇TownChŭxióng Shì25,496
Dōngpōdăizúzìzhì Xiāng东坡傣族自治乡Rural TownshipWŭdìng Xiàn12,944
Dútián Xiāng独田乡Rural TownshipShuāngbǎi Xiàn4,145
Èjiā Zhèn鄂嘉镇TownShuāngbǎi Xiàn27,235
Făbiāo Zhèn法脿镇TownShuāngbǎi Xiàn24,656
Fāwō Xiāng发窝乡Rural TownshipWŭdìng Xiàn13,110
Fèngtún Zhèn凤屯镇TownMóudìng Xiàn17,514
Gāofēng Xiāng高峰乡Rural TownshipLùfēng Xiàn9,191
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownWŭdìng Xiàn33,758
Gònghé Zhèn共和镇TownMóudìng Xiàn81,667
Guānglù Zhèn光禄镇TownYáo'ān Xiàn30,133
Guăngtōng Zhèn广通镇TownLùfēng Xiàn42,306
Guāntún Xiāng官屯乡Rural TownshipYáo'ān Xiàn15,432
Guìhuā Xiāng桂花乡Rural TownshipDàyáo Xiàn11,963
Hēijĭng Zhèn黑井镇TownLùfēng Xiàn14,900
Hépíng Zhèn和平镇TownLùfēng Xiàn21,826
Hóngtŭpō Zhèn红土坡镇TownNánhuá Xiàn12,457
Huángguāyuán Zhèn黄瓜园镇TownYuánmóu Xiàn37,528
Huánzhōu Xiāng环州乡Rural TownshipWŭdìng Xiàn10,189
Jiāngbiān Xiāng江边乡Rural TownshipYuánmóu Xiàn14,760
Jiāngpō Zhèn江坡镇TownMóudìng Xiàn26,447
Jiāngyì Xiāng姜驿乡Rural TownshipYuánmóu Xiàn13,304
Jīnbì Zhèn金碧镇TownDàyáo Xiàn95,639
Jīnshān Zhèn金山镇TownLùfēng Xiàn95,044
Jĭyī Xiāng己衣乡Rural TownshipWŭdìng Xiàn14,235
Kŏnglóngshān Zhèn恐龙山镇TownLùfēng Xiàn17,103
Lăochéng Xiāng老城乡Rural TownshipYuánmóu Xiàn27,083
Liánchí Xiāng莲池乡Rural TownshipYŏngrén Xiàn13,566
Liángshān Xiāng凉山乡Rural TownshipYuánmóu Xiàn3,661
Liùjū Zhèn六苴镇TownDàyáo Xiàn16,591
Lóngchuān Zhèn龙川镇TownNánhuá Xiàn86,060
Lóngjiē Xiāng龙街乡Rural TownshipDàyáo Xiàn22,653
Lùchéng Zhèn鹿城镇TownChŭxióng Shì221,252
Lǚhé Zhèn吕合镇TownChŭxióng Shì26,022
Luówŭzhuāng Xiāng罗武庄乡Rural TownshipNánhuá Xiàn12,160
Măjiē Zhèn马街镇TownNánhuá Xiàn18,491
Māojiē Zhèn猫街镇TownWŭdìng Xiàn26,047
Mĕnghŭ Xiāng猛虎乡Rural TownshipYŏngrén Xiàn9,601
Míxīng Zhèn弥兴镇TownYáo'ān Xiàn20,062
Pánmāo Xiāng蟠猫乡Rural TownshipMóudìng Xiàn11,756
Píngtián Xiāng平田乡Rural TownshipYuánmóu Xiàn14,135
Qiánchăng Zhèn前场镇TownYáo'ān Xiàn17,009
Qínfēng Zhèn勤丰镇TownLùfēng Xiàn26,149
Rénxīng Zhèn仁兴镇TownLùfēng Xiàn33,749
Sānchàhé Xiāng三岔河乡Rural TownshipDàyáo Xiàn13,223
Sānjiē Zhèn三街镇TownChŭxióng Shì22,424
Sāntái Xiāng三台乡Rural TownshipDàyáo Xiàn11,790
Shāqiáo Zhèn沙桥镇TownNánhuá Xiàn31,810
Shīshān Zhèn狮山镇TownWŭdìng Xiàn92,868
Shíyáng Zhèn石羊镇TownDàyáo Xiàn25,718
Shìzhōng Xiāng适中乡Rural TownshipYáo'ān Xiàn5,315
Shùjū Xiāng树苴乡Rural TownshipChŭxióng Shì18,038
Tàipíng Zhèn太平镇TownYáo'ān Xiàn9,320
Tánhuá Xiāng昙华乡Rural TownshipDàyáo Xiàn7,549
Tiánxīn Xiāng田心乡Rural TownshipWŭdìng Xiàn17,360
Tiĕsuŏ Xiāng铁锁乡Rural TownshipDàyáo Xiàn10,313
Tŭguān Zhèn土官镇TownLùfēng Xiàn12,610
Tùjiē Zhèn兔街镇TownNánhuá Xiàn13,552
Tuŏ'ān Xiāng妥安乡Rural TownshipLùfēng Xiàn24,324
Tuŏdiàn Zhèn妥甸镇TownShuāngbǎi Xiàn44,265
Wānbìdăizúlìsùzúzìzhì Xiāng湾碧傣族傈僳族自治乡Rural TownshipDàyáo Xiàn17,454
Wàndé Xiāng万德乡Rural TownshipWŭdìng Xiàn14,593
Wéide Xiāng维的乡Rural TownshipYŏngrén Xiàn11,664
Wŭdĭngshān Xiāng五顶山乡Rural TownshipNánhuá Xiàn9,964
Wŭjiē Zhèn五街镇TownNánhuá Xiàn18,018
Wùmào Xiāng物茂乡Rural TownshipYuánmóu Xiàn16,002
Xīncūn Zhèn新村镇TownChŭxióng Shì14,270
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipYuánmóu Xiàn8,083
Xīnjiē Xiāng新街乡Rural TownshipDàyáo Xiàn25,273
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownMóudìng Xiàn29,294
Xīshèlù Xiāng西舍路乡Rural TownshipChŭxióng Shì18,448
Xūjiē Xiāng戌街乡Rural TownshipMóudìng Xiàn17,824
Yángjiē Zhèn羊街镇TownYuánmóu Xiàn17,303
Yījiē Xiāng一街乡Rural TownshipNánhuá Xiàn19,445
Yíjiù Zhèn宜就镇TownYŏngrén Xiàn16,909
Yīpínglàng Zhèn一平浪镇TownLùfēng Xiàn45,476
Yŏngdìng Zhèn永定镇TownYŏngrén Xiàn32,832
Yŏngxīng Xiāng永兴乡Rural TownshipYŏngrén Xiàn13,285
Yuánmă Zhèn元马镇TownYuánmóu Xiàn63,936
Yŭlùbáizúzìzhì Xiāng雨露白族自治乡Rural TownshipNánhuá Xiàn14,176
Zhàojiādiàn Xiāng赵家店乡Rural TownshipDàyáo Xiàn15,149
Zhōngcūn Xiāng中村乡Rural TownshipLùfēng Xiàn16,166
Zhōnghé Zhèn中和镇TownYŏngrén Xiàn11,447
Zhōngshān Zhèn中山镇TownChŭxióng Shì24,098
Ziwŭ Zhèn子午镇TownChŭxióng Shì31,890
Zĭxī Zhèn紫溪镇TownChŭxióng Shì13,341
Zuŏmén Xiāng左门乡Rural TownshipYáo'ān Xiàn4,476

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).