Home
Show Map

China: Chóngqìng Municipal Province

Contents: Counties, Districts and Townships

The population of all counties (xiàn), districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Chóngqìng Municipal Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
Bānán Qū巴南区District918,692
Ānlán Zhèn安澜镇Town31,546
Dōngwēnquán Zhèn [Dōngquán Zhèn]东温泉镇Town29,134
Èrshèng Zhèn二圣镇Town16,461
Fēngshèng Zhèn丰盛镇Town13,649
Huāxī Jiēdào花溪街道办事处Urban Subdistrict130,637
Huìmín Jiēdào惠民街道办事处Urban Subdistrict23,017
Jiāngjiā Zhèn姜家镇Town16,518
Jiēlóng Zhèn接龙镇Town48,018
Jièshí Zhèn界石镇Town47,636
Lĭjiātuó Jiēdào李家沱街道办事处Urban Subdistrict89,213
Lóngzhōuwān Jiēdào龙洲湾街道办事处Urban Subdistrict42,786
Máliŭzuĭ Zhèn麻柳嘴镇Town18,847
Mùdòng Zhèn木洞镇Town36,704
Nánpéng Jiēdào南彭街道办事处Urban Subdistrict46,786
Nánquán Jiēdào南泉街道办事处Urban Subdistrict53,056
Shèngdēngshān Zhèn [Tiàoshí Zhèn]圣灯山镇Town28,825
Shílóng Zhèn石龙镇Town20,431
Shítān Zhèn石滩镇Town11,295
Shuānghékŏu Zhèn双河口镇Town12,739
Tiānxīngsì Zhèn天星寺镇Town8,383
Yīpĭn Jiēdào一品街道办事处Urban Subdistrict21,648
Yúdòng Jiēdào鱼洞街道办事处Urban Subdistrict171,363
Bĕibèi Qū北碚区District680,360
Bĕiwēnquán Jiēdào北温泉街道Urban Subdistrict84,847
Càijiāgăng Jiēdào蔡家岗街道Urban Subdistrict35,564
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban Subdistrict38,127
Chéngjiāng Zhèn澄江镇Town28,056
Dōngyáng Jiēdào东阳街道Urban Subdistrict40,143
Fùxīng Jiēdào复兴街道Urban Subdistrict33,621
Jīndāoxiá Zhèn金刀峡镇Town13,752
Jìngguān Zhèn静观镇Town43,674
Liŭyìn Zhèn柳荫镇Town17,505
Lóngfèngqiáo Jiēdào龙凤桥街道Urban Subdistrict33,981
Sānshèng Zhèn三圣镇Town19,305
Shījiāliáng Zhèn施家梁镇Town8,773
Shuĭtŭ Jiēdào水土街道Urban Subdistrict44,551
Tiānfŭ Zhèn天府镇Town30,980
Tiānshēng Jiēdào天生街道Urban Subdistrict124,728
Tóngjiāxī Zhèn童家溪镇Town21,820
Xiēmă Jiēdào歇马街道Urban Subdistrict60,933
Bìshān Qū璧山区District586,034
Bātáng Zhèn八塘镇Town23,851
Bìchéng Jiēdào璧城街道办事处Urban Subdistrict204,702
Dàlù Jiēdào大路街道办事处Urban Subdistrict48,145
Dàxīng Zhèn大兴镇Town40,068
Dīngjiā Jiēdào丁家街道办事处Urban Subdistrict60,585
Fúlù Zhèn福禄镇Town13,586
Guăngpŭ Zhèn广普镇Town18,002
Hébiān Zhèn河边镇Town20,037
Jiànlóng Zhèn健龙镇Town18,151
Qīnggāng Jiēdào青杠街道办事处Urban Subdistrict78,582
Qītáng Zhèn七塘镇Town21,185
Sānhé Zhèn三合镇Town11,336
Zhèngxīng Zhèn正兴镇Town27,804
Chángshòu Qū长寿区District770,009
Bākē Jiēdào八颗街道办事处Urban Subdistrict36,698
Chángshòuhú Zhèn长寿湖镇Town37,839
Dàndù Zhèn但渡镇Town14,497
Dùzhōu Jiēdào渡舟街道办事处Urban Subdistrict51,888
Fèngchéng Jiēdào凤城街道办事处Urban Subdistrict175,576
Gĕlán Zhèn葛兰镇Town55,938
Hăitáng Zhèn海棠镇Town24,252
Hónghú Zhèn洪湖镇Town30,426
Jiāngnán Jiēdào江南街道办事处Urban Subdistrict21,509
Línfēng Zhèn邻封镇Town23,868
Lónghé Zhèn龙河镇Town35,561
Shíyàn Zhèn石堰镇Town48,193
Shuānglóng Zhèn双龙镇Town29,213
Wànshùn Zhèn万顺镇Town22,256
Xīnshì Jiēdào新市街道办事处Urban Subdistrict21,578
Yànjiā Jiēdào晏家街道办事处Urban Subdistrict72,825
Yúnjí Zhèn云集镇Town27,564
Yúntái Zhèn云台镇Town40,328
Chéngkŏu Xiàn城口县County192,967
Bāshān Zhèn巴山镇Town10,820
Bĕipíng Xiāng北屏乡Rural Township4,964
Dōng'ān Zhèn东安镇Town6,834
Fùxīng Jiēdào复兴街道办事处Urban Subdistrict10,663
Gāoguān Zhèn高观镇Town7,294
Gāonán Zhèn高楠镇Town5,099
Gāoyàn Zhèn高燕镇Town11,655
Gĕchéng Jiēdào葛城街道办事处Urban Subdistrict26,649
Héyú Xiāng河鱼乡Rural Township3,382
Hòupíng Xiāng厚坪乡Rural Township4,645
Jīmíng Xiāng鸡鸣乡Rural Township3,701
Lántiān Xiāng岚天乡Rural Township2,644
Liăozi Xiāng蓼子乡Rural Township8,744
Lóngtián Xiāng龙田乡Rural Township6,983
Miàobà Zhèn庙坝镇Town10,342
Míngtōng Zhèn明通镇Town6,437
Míngzhōng Xiāng明中乡Rural Township4,173
Píngbà Zhèn坪坝镇Town10,342
Shuānghé Xiāng双河乡Rural Township7,871
Xiányí Zhèn咸宜镇Town7,232
Xiūqí Zhèn修齐镇Town13,874
Yánhé Xiāng沿河乡Rural Township5,444
Zhìpíng Xiāng治平乡Rural Township3,334
Zhōuxī Xiāng周溪乡Rural Township4,873
Zuŏlán Xiāng左岚乡Rural Township4,968
Dàdùkŏu Qū大渡口区District301,042
Bāqiáo Zhèn八桥镇Town36,664
Chūnhuīlù Jiēdào春晖路街道Urban Subdistrict86,306
Jiànshèng Zhèn建胜镇Town21,862
Jiŭgōngmiào Jiēdào九宫庙街道Urban Subdistrict28,675
Qiézixī Jiēdào茄子溪街道Urban Subdistrict19,738
Tiàodèng Zhèn跳磴镇Town23,892
Xīnshāncūn Jiēdào新山村街道Urban Subdistrict35,874
Yuèjìncūn Jiēdào跃进村街道Urban Subdistrict48,031
Dàzú Qū [incl. Shuāngqiáo Qū]大足区District721,359
Băodĭng Zhèn宝顶镇Town17,591
Băoxīng Zhèn宝兴镇Town18,963
Gāopíng Zhèn高坪镇Town13,523
Gāoshēng Zhèn高升镇Town13,995
Gŭlóng Zhèn古龙镇Town6,442
Guóliáng Zhèn国梁镇Town11,392
Huílóng Zhèn回龙镇Town12,974
Jìjiā Zhèn季家镇Town10,941
Jīnshān Zhèn金山镇Town11,034
Lónggăng Jiēdào龙岗街道办事处Urban Subdistrict74,605
Lóngshí Zhèn龙石镇Town10,477
Lóngshuĭ Zhèn龙水镇Town121,609
Lóngtānzi Jiēdào龙滩子街道办事处Urban Subdistrict13,258
Sānqū Zhèn三驱镇Town28,563
Shímă Zhèn石马镇Town22,820
Shíwàn Zhèn拾万镇Town16,103
Shuānglù Jiēdào双路街道办事处Urban Subdistrict26,582
Tángxiāng Jiēdào棠香街道办事处Urban Subdistrict66,325
Tiĕshān Zhèn铁山镇Town15,669
Tōngqiáo Jiēdào通桥街道办事处Urban Subdistrict10,276
Wàngŭ Zhèn万古镇Town28,871
Yōngxī Zhèn雍溪镇Town15,213
Yóutíng Zhèn邮亭镇Town44,363
Yùlóng Zhèn玉龙镇Town16,072
Zhìfèng Jiēdào智凤街道办事处Urban Subdistrict28,467
Zhōng'áo Zhèn中敖镇Town31,118
Zhūxī Zhèn珠溪镇Town34,113
Diànjiāng Xiàn垫江县County704,458
Báijiā Zhèn白家镇Town19,133
Bāojiā Zhèn包家镇Town13,452
Cáohuí Zhèn曹回镇Town21,028
Chánglóng Zhèn长龙镇Town16,605
Chéngxī Zhèn澄溪镇Town41,321
Dàshí Xiāng大石乡Rural Township9,434
Gāngjiā Zhèn杠家镇Town19,072
Gāo'ān Zhèn高安镇Town49,218
Gāofēng Zhèn高峰镇Town20,747
Guìxī Jiēdào [incl. Guìyáng Jiēdào]桂溪街道Urban Subdistrict188,980
Hèyóu Zhèn鹤游镇Town12,374
Huángshā Zhèn黄沙镇Town14,091
Péixīng Zhèn裴兴镇Town10,593
Píngshān Zhèn坪山镇Town29,409
Pŭshùn Zhèn普顺镇Town21,940
Sānxī Zhèn三溪镇Town11,327
Shāhé Xiāng沙河乡Rural Township6,228
Shāpíng Zhèn沙坪镇Town30,928
Tàipíng Zhèn太平镇Town24,393
Wŭdòng Zhèn五洞镇Town17,190
Xīnmín Zhèn新民镇Town28,033
Yàntái Zhèn砚台镇Town29,695
Yŏng'ān Zhèn永安镇Town26,390
Yŏngpíng Zhèn永平镇Town10,315
Zhōujiā Zhèn周嘉镇Town32,562
Fēngdū Xiàn丰都县County649,182
Băohé Zhèn保合镇Town18,112
Bāoluán Zhèn包鸾镇Town21,417
Dŏngjiā Zhèn董家镇Town18,727
Dūdū Xiāng都督乡Rural Township3,492
Gāojiā Zhèn高家镇Town43,944
Hŭwēi Zhèn虎威镇Town16,951
Jiāngchí Zhèn江池镇Town12,131
Jìlóng Zhèn暨龙镇Town8,470
Lìzi Xiāng栗子乡Rural Township7,942
Lónghé Zhèn龙河镇Town35,701
Lóngkŏng Zhèn龙孔镇Town19,435
Míngshān Jiēdào名山街道Urban Subdistrict39,897
Nántiānhú Zhèn南天湖镇Town11,543
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural Township9,327
Rénshā Zhèn仁沙镇Town20,054
Sānhé Jiēdào三合街道Urban Subdistrict140,954
Sānjiàn Xiāng三建乡Rural Township9,713
Sānyuán Zhèn三元镇Town12,943
Shètán Zhèn社坛镇Town33,452
Shízhí Zhèn十直镇Town29,085
Shuānglóngchăng Zhèn双龙镇Town12,372
Shuānglù Zhèn双路镇Town14,275
Shùrén Zhèn树人镇Town21,009
Tàipíngbà Xiāng太平坝乡Rural Township3,257
Wŭpíng Zhèn武平镇Town10,800
Xiānnǚhú Zhèn [Sānbà Xiāng]仙女湖镇Town10,791
Xīnglóng Zhèn兴龙镇Town13,081
Xīngyì Zhèn兴义镇Town30,629
Xŭmíngsì Zhèn许明寺镇Town11,429
Zhànpŭ Zhèn湛普镇Town8,249
Fèngjié Xiàn奉节县County834,259
Ānpíng Zhèn安坪镇Town24,767
Báidì Chéngfēng Jĭngqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì白帝城风景区管理委员会Township-like Area25,965
Báidì Zhèn白帝镇Town30,251
Căotáng Zhèn草堂镇Town29,647
Cháng'ān Tŭjiāzú Xiāng长安土家族乡Rural Township11,976
Dàshù Zhèn大树镇Town21,793
Féngpíng Xiāng冯坪乡Rural Township15,497
Fénhé Zhèn汾河镇Town32,059
Gōngpíng Zhèn公平镇Town38,852
Hèfēng Xiāng鹤峰乡Rural Township10,614
Hóngtŭ Xiāng红土乡Rural Township14,483
Jiăgāo Zhèn甲高镇Town24,407
Kānglè Zhèn康乐镇Town35,521
Kāngpíng Xiāng康坪乡Rural Township8,481
Lóngqiáo Tŭjiāzú Xiāng龙桥土家族乡Rural Township8,609
Píng'ān Xiāng平安乡Rural Township13,161
Qīnglián Zhèn [Xīnzhèng Xiāng]青莲镇Town26,969
Qīnglóng Zhèn青龙镇Town15,335
Shígăng Xiāng石岗乡Rural Township22,126
Tàihé Tŭjiāzú Xiāng太和土家族乡Rural Township9,784
Tŭxiáng Zhèn吐祥镇Town41,011
Wŭmă Zhèn五马镇Town25,919
Xīnglóng Zhèn兴隆镇Town41,411
Xīnmín Zhèn新民镇Town21,912
Yángshì Zhèn羊市镇Town10,027
Yánwān Xiāng岩湾乡Rural Township8,682
Yŏng'ān Jiēdào [incl. Yúfù Jiēdào, Kuímén Jiēdào]永安街道办事处Urban Subdistrict144,314
Yŏnglè Zhèn永乐镇Town22,434
Yúnwù Tŭjiāzú Xiāng云雾土家族乡Rural Township3,287
Zhūyī Zhèn朱衣镇Town55,627
Zhúyuán Zhèn竹园镇Town39,338
Fúlíng Qū涪陵区District1,066,714
Băishèng Zhèn百胜镇Town41,114
Báitāo Jiēdào白涛街道办事处Urban Subdistrict46,160
Chóngyì Jiēdào崇义街道办事处Urban Subdistrict75,746
Dàmù Xiāng大木乡Rural Township3,200
Dàshùn Xiāng大顺乡Rural Township18,844
Dūnrén Jiēdào敦仁街道办事处Urban Subdistrict105,296
Jiāngbĕi Jiēdào江北街道办事处Urban Subdistrict36,538
Jiāngdōng Jiēdào江东街道办事处Urban Subdistrict51,078
Jiāoshí Zhèn焦石镇Town23,454
Lĭdù Jiēdào李渡街道办事处Urban Subdistrict88,124
Lìnshì Zhèn蔺市镇Town41,730
Lìzhī Jiēdào荔枝街道办事处Urban Subdistrict156,753
Lóngqiáo Jiēdào龙桥街道办事处Urban Subdistrict34,541
Lóngtán Zhèn龙潭镇Town36,511
Luóyún Xiāng罗云乡Rural Township14,940
Măwŭ Zhèn马武镇Town32,360
Nántuó Zhèn南沱镇Town26,447
Qīngxī Zhèn清溪镇Town29,285
Qīngyáng Zhèn青羊镇Town16,197
Shítuó Zhèn石沱镇Town26,144
Tónglè Xiāng同乐乡Rural Township18,659
Wŭlíngshān Xiāng武陵山乡Rural Township6,360
Xīnmiào Zhèn新妙镇Town34,299
Yìhé Zhèn义和镇Town37,390
Zēngfú Xiāng增福乡Rural Township15,527
Zhēnxī Zhèn珍溪镇Town50,017
Héchuān Qū合川区District1,293,028
Căojiē Jiēdào草街街道Urban Subdistrict44,237
Dàshí Jiēdào大石街道Urban Subdistrict61,426
Diàoyúchéng Jiēdào钓鱼城街道办事处Urban Subdistrict47,205
Èrláng Zhèn二郎镇Town17,295
Guāndù Zhèn官渡镇Town24,913
Gŭlóu Zhèn古楼镇Town19,447
Héyángchéng Jiēdào合阳城街道办事处Urban Subdistrict186,242
Láitān Zhèn涞滩镇Town24,431
Lóngfèng Zhèn龙凤镇Town20,334
Lóngshì Zhèn龙市镇Town56,142
Lóngxīng Zhèn隆兴镇Town28,746
Nánjīnjiē Jiēdào南津街街道办事处Urban Subdistrict143,766
Qiántáng Zhèn钱塘镇Town65,894
Qīngpíng Zhèn清平镇Town21,160
Sānhuì Zhèn三汇镇Town51,413
Sānmiào Zhèn三庙镇Town35,877
Shāyú Zhèn沙鱼镇Town10,117
Shītān Zhèn狮滩镇Town19,375
Shuāngfèng Zhèn双凤镇Town33,282
Shuānghuái Zhèn双槐镇Town39,907
Tàihé Zhèn太和镇Town66,506
Tóngxī Zhèn铜溪镇Town29,699
Tŭchăng Zhèn土场镇Town17,221
Wèituó Zhèn渭沱镇Town36,068
Xiānglóng Zhèn香龙镇Town25,006
Xiàojiā Zhèn肖家镇Town16,363
Xiăomiăn Zhèn小沔镇Town27,154
Yánjĭng Jiēdào盐井街道Urban Subdistrict24,680
Yànwō Zhèn燕窝镇Town30,424
Yúnmén Jiēdào云门街道Urban Subdistrict68,698
Jiāngbĕi Qū江北区District738,003
Cùntān Jiēdào寸滩街道办事处Urban Subdistrict42,382
Dàshíbà Jiēdào大石坝街道办事处Urban Subdistrict78,730
Fùshèng Zhèn Rénmín Zhèngfŭ复盛镇人民政府Town12,127
Guānyīnqiáo Jiēdào观音桥街道办事处Urban Subdistrict203,769
Guōjiātuó Jiēdào郭家沱街道办事处Urban Subdistrict29,270
Huáxīnjiē Jiēdào华新街街道办事处Urban Subdistrict91,158
Jiāngbĕichéng Jiēdào江北城街道办事处Urban Subdistrict516
Shímăhé Jiēdào石马河街道办事处Urban Subdistrict103,896
Tiĕshānpíng Jiēdào铁山坪街道办事处Urban Subdistrict42,242
Wŭbăo Zhèn Rénmín Zhèngfŭ五宝镇人民政府Town8,772
Wŭlĭdiàn Jiēdào五里店街道办事处Urban Subdistrict98,393
Yúzuĭ Zhèn Rénmín Zhèngfŭ鱼嘴镇人民政府Town26,748
Jiāngjīn Qū江津区District1,233,149
Bǎilín Zhèn柏林镇Town38,564
Báishā Zhèn白沙镇Town115,761
Càijiā Zhèn蔡家镇Town43,922
Cíyún Zhèn慈云镇Town18,551
Dégăn Jiēdào德感街道办事处Urban Subdistrict83,950
Dùshì Zhèn杜市镇Town26,879
Guăngxīng Zhèn广兴镇Town11,222
Jiāpíng Zhèn嘉平镇Town18,883
Jiăsì Zhèn贾嗣镇Town27,327
Jĭjiāng Jiēdào几江街道办事处Urban Subdistrict196,787
Lĭshì Zhèn李市镇Town66,620
Lónghuá Zhèn龙华镇Town27,849
Luòhuáng Zhèn珞璜镇Town71,515
Shímá Zhèn石蟆镇Town69,881
Shímén Zhèn石门镇Town35,665
Shuāngfú Jiēdào双福街道办事处Urban Subdistrict47,962
Sìmiànshān Zhèn [incl. Sìpíng Zhèn]四面山镇Town4,889
Tánghé Zhèn塘河镇Town13,813
Wútān Zhèn吴滩镇Town29,206
Xiàbà Zhèn夏坝镇Town17,486
Xiānfēng Zhèn先锋镇Town48,586
Xīhú Zhèn西湖镇Town38,386
Yŏngxīng Zhèn永兴镇Town32,535
Yóuxī Zhèn油溪镇Town63,386
Zhīpíng Zhèn支坪镇Town36,680
Zhōngshān Zhèn中山镇Town20,509
Zhūyáng Zhèn朱杨镇Town26,335
Jiŭlóngpō Qū九龙坡区District1,084,419
Bāfú Zhèn巴福镇Town14,728
Báishìyì Zhèn白市驿镇Town74,989
Hángŭ Zhèn含谷镇Town37,175
Huángjuépíng Jiēdào黄桷坪街道办事处Urban Subdistrict64,112
Huáyán Zhèn华岩镇Town46,677
Jīnfèng Zhèn金凤镇Town16,305
Jiŭlóng Zhèn九龙镇Town82,052
Shíbăn Zhèn石板镇Town9,308
Shípíngqiáo Jiēdào石坪桥街道办事处Urban Subdistrict72,281
Shíqiáopū Jiēdào石桥铺街道办事处Urban Subdistrict143,928
Táojiā Zhèn陶家镇Town16,467
Tóngguànyì Zhèn铜罐驿镇Town19,361
Xièjiāwān Jiēdào谢家湾街道办事处Urban Subdistrict78,227
Xīpéng Zhèn西彭镇Town102,020
Yángjiāpíng Jiēdào杨家坪街道办事处Urban Subdistrict111,578
Yúzhōulù Jiēdào渝州路街道办事处Urban Subdistrict90,840
Zhōngliángshān Jiēdào中梁山街道办事处Urban Subdistrict88,739
Zŏumă Zhèn走马镇Town15,632
Kāizhōu Qū开州区District1,160,336
Báihè Jiēdào白鹤街道办事处Urban Subdistrict40,937
Báiqiáo Zhèn白桥镇Town13,796
Báiquán Xiāng白泉乡Rural Township8,229
Chángshā Zhèn长沙镇Town47,170
Dàdé Zhèn大德镇Town31,548
Dàjìn Zhèn大进镇Town32,213
Dūnhăo Zhèn敦好镇Town36,863
Fēnglè Jiēdào丰乐街道办事处Urban Subdistrict19,851
Gāoqiáo Zhèn高桥镇Town23,608
Guānmiàn Xiāng关面乡Rural Township7,127
Guōjiā Zhèn郭家镇Town31,394
Hànfēng Jiēdào汉丰街道办事处Urban Subdistrict85,107
Héqiān Zhèn和谦镇Town20,632
Héyàn Zhèn河堰镇Town19,589
Hòubà Zhèn厚坝镇Town17,358
Jīnfēng Zhèn金峰镇Town13,355
Jiŭlóngshān Zhèn九龙山镇Town32,696
Línjiāng Zhèn临江镇Town71,149
Máliŭ Xiāng麻柳乡Rural Township17,451
Mănyuè Xiāng满月乡Rural Township10,057
Nánmén Zhèn南门镇Town40,941
Nányă Zhèn南雅镇Town28,382
Qúkŏu Zhèn渠口镇Town14,437
Sānhuìkŏu Xiāng三汇口乡Rural Township13,190
Tánjiā Zhèn谭家镇Town15,261
Tiānhé Zhèn天和镇Town14,818
Tiĕqiáo Zhèn铁桥镇Town42,085
Wénfēng Jiēdào文峰街道办事处Urban Subdistrict69,747
Wēnquán Zhèn温泉镇Town39,402
Wūshān Zhèn巫山镇Town19,829
Wŭtōng Xiāng五通乡Rural Township5,530
Yìhé Zhèn义和镇Town26,313
Yuèxī Zhèn岳溪镇Town47,802
Yúnfēng Jiēdào云枫街道办事处Urban Subdistrict41,674
Zhàojiā Jiēdào赵家街道办事处Urban Subdistrict39,910
Zhèn'ān Zhèn镇安镇Town15,452
Zhèndōng Jiēdào镇东街道办事处Urban Subdistrict18,819
Zhōnghé Zhèn中和镇Town43,318
Zhúxī Zhèn竹溪镇Town22,900
Zĭshuĭ Xiāng紫水乡Rural Township20,396
Liángpíng Qū [← Liángpíng Xiàn]梁平区District687,525
Ānshèng Zhèn安胜镇Town8,675
Bǎijiā Zhèn柏家镇Town14,163
Bìshān Zhèn碧山镇Town18,102
Dàguān Zhèn大观镇Town10,767
Fúlù Zhèn福禄镇Town20,225
Fùpíng Zhèn复平镇Town5,577
Hélín Zhèn和林镇Town19,268
Héxīng Zhèn合兴镇Town17,098
Hŭchéng Zhèn虎城镇Town24,453
Huílóng Zhèn回龙镇Town32,070
Jīndài Zhèn金带镇Town11,644
Jùkuí Zhèn聚奎镇Town32,971
Liángpíng Qū Nóngchăng梁平区Township-like Area996
Liángshān Jiēdào [incl. Chéngdōng Xiāng]梁山街道Urban Subdistrict100,581
Lĭràng Zhèn礼让镇Town19,799
Lóngmén Zhèn龙门镇Town19,380
Lóngshèng Xiāng龙胜乡Rural Township6,576
Míngdá Zhèn明达镇Town22,686
Pánlóng Zhèn蟠龙镇Town18,609
Píngjĭn Zhèn屏锦镇Town55,139
Qīxīng Zhèn七星镇Town7,804
Qŭshuĭ Zhèn曲水镇Town10,359
Rénxián Zhèn仁贤镇Town21,499
Shí'ān Zhèn石安镇Town10,857
Shuāngguì Gōngyè Yuánqū双桂工业园区Township-like Area1,703
Shuāngguì Jiēdào双桂街道Urban Subdistrict34,340
Tiĕmén Xiāng铁门乡Rural Township5,212
Wénhuà Zhèn文化镇Town12,435
Xīngqiáo Zhèn [Chéngbĕi Xiāng]星桥镇Town14,306
Xīnshèng Zhèn新盛镇Town27,741
Yìnpíng Zhèn荫平镇Town18,574
Yuányì Zhèn袁驿镇Town19,804
Yúnlóng Zhèn云龙镇Town29,673
Zhúshān Zhèn竹山镇Town5,648
Zĭzhào Zhèn紫照镇Town8,791
Nán'àn Qū南岸区District759,570
Chángshēngqiáo Zhèn长生桥镇Town57,960
Dànzishí Jiēdào弹子石街道Urban Subdistrict36,299
Guăngyáng Zhèn广阳镇Town14,627
Hăitángxī Jiēdào海棠溪街道Urban Subdistrict110,310
Huāyuánlù Jiēdào花园路街道办事处Urban Subdistrict98,320
Jīguānshí Zhèn鸡冠石镇Town16,053
Lóngménhào Jiēdào龙门浩街道Urban Subdistrict27,615
Nánpíng Jiēdào南坪街道Urban Subdistrict113,193
Nánpíng Zhèn南坪镇Town97,081
Nánshān Jiēdào南山街道Urban Subdistrict56,888
Tóngyuánjú Jiēdào铜元局街道办事处Urban Subdistrict49,972
Túshān Zhèn涂山镇Town53,146
Xiákŏu Zhèn峡口镇Town11,787
Yínglóng Zhèn迎龙镇Town16,319
Nánchuān Qū南川区District534,329
Báishā Zhèn白沙镇Town6,412
Dàguān Zhèn大观镇Town20,538
Dàyŏu Zhèn大有镇Town10,040
Délóng Zhèn德隆镇Town5,279
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban Subdistrict84,164
Fēngyán Xiāng峰岩乡Rural Township6,473
Fúshòu Zhèn福寿镇Town8,014
Gānfēng Zhèn [Qiánfēng Xiāng]乾丰镇Town5,174
Gŭhuā Zhèn古花镇Town7,221
Hétú Zhèn河图镇Town5,059
Héxī Zhèn合溪镇Town6,604
Jīnshān Zhèn金山镇Town10,609
Lĕngshuĭguān Zhèn冷水关镇Town7,345
Líxiānghú Zhèn黎香湖镇Town5,149
Míngyù Zhèn鸣玉镇Town11,934
Mínzhŭ Zhèn民主镇Town7,092
Mùliáng Zhèn木凉镇Town6,770
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban Subdistrict80,485
Nánpíng Zhèn南平镇Town32,888
Nánzhúshān Zhèn [Tiĕcūn Xiāng]楠竹山镇Town7,657
Qílóng Zhèn骑龙镇Town6,249
Qìngyuán Zhèn庆元镇Town7,407
Sānquán Zhèn三泉镇Town13,822
Shānwángpíng Zhèn [Yúquán Xiāng]山王坪镇Town6,532
Shéntóng Zhèn神童镇Town6,781
Shílián Zhèn石莲镇Town5,153
Shíqiáng Zhèn石墙镇Town6,832
Shíxī Zhèn石溪镇Town9,982
Shuĭjiāng Zhèn水江镇Town50,918
Tàipíngchăng Zhèn太平场镇Town10,208
Tóudù Zhèn头渡镇Town7,255
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban Subdistrict40,126
Xīnglóng Zhèn兴隆镇Town20,489
Zhōngqiáo Xiāng中桥乡Rural Township7,668
Péngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn彭水苗族土家族自治县Autonomous County545,094
Ānzi Zhèn鞍子镇Town12,114
Băojiā Zhèn保家镇Town39,738
Chángshēng Zhèn [Qiānqiáo Xiāng]长生镇Town7,739
Chángtān Xiāng长滩乡Rural Township14,396
Dàtóng Zhèn [Xiăochăng Xiāng]大同镇Town6,902
Dàyā Xiāng大垭乡Rural Township3,407
Diànshuĭ Jiēdào靛水街道办事处Urban Subdistrict18,288
Dìtáng Xiāng棣棠乡Rural Township7,902
Gāogŭ Zhèn高谷镇Town15,522
Hànjiā Jiēdào [incl. Shàoqìng Jiēdào]汉葭街道办事处Urban Subdistrict108,430
Huángjiā Zhèn黄家镇Town11,900
Lăngxī Xiāng朗溪乡Rural Township5,372
Liánhé Xiāng联合乡Rural Township11,254
Liánhú Zhèn连湖镇Town15,797
Lóngshè Zhèn龙射镇Town17,163
Lóngtáng Xiāng龙塘乡Rural Township5,280
Lóngxī Zhèn龙溪镇Town12,692
Lùjiăo Zhèn鹿角镇Town9,519
Lùmíng Xiāng鹿鸣乡Rural Township12,800
Lútáng Xiāng芦塘乡Rural Township6,750
Méiziyā Zhèn梅子垭镇Town9,643
Píng'ān Zhèn平安镇Town8,986
Pŭzi Zhèn普子镇Town18,133
Qiáozĭ Xiāng乔梓乡Rural Township8,773
Rùnxī Xiāng润溪乡Rural Township9,441
Sāngzhè Zhèn桑柘镇Town26,221
Sānyì Xiāng三义乡Rural Township5,153
Shàngăn Xiāng善感乡Rural Township5,410
Shíliŭ Xiāng石柳乡Rural Township7,757
Shípán Xiāng石盘乡Rural Township2,537
Shuānglóng Xiāng双龙乡Rural Township3,620
Tàiyuán Zhèn太原镇Town7,745
Tónglóu Xiāng桐楼乡Rural Township3,576
Wànzú Zhèn万足镇Town5,200
Xīntián Zhèn新田镇Town18,249
Yándōng Xiāng岩东乡Rural Township7,334
Yùshān Zhèn郁山镇Town30,981
Zhūfó Xiāng诸佛乡Rural Township10,671
Zŏumă Xiāng走马乡Rural Township12,699
Qiánjiāng Qū黔江区District445,012
Āpéngjiāng Zhèn阿蓬江镇Town18,596
Báishí Xiāng白石乡Rural Township11,706
Báitŭ Xiāng白土乡Rural Township5,188
Chéngdōng Jiēdào城东街道办事处Urban Subdistrict71,304
Chéngnán Jiēdào城南街道办事处Urban Subdistrict33,844
Chéngxī Jiēdào城西街道办事处Urban Subdistrict38,579
Échí Zhèn鹅池镇Town8,581
Féngjiā Jiēdào冯家街道办事处Urban Subdistrict21,810
Hēixī Zhèn黑溪镇Town14,810
Huángxī Zhèn黄溪镇Town9,862
Jīndòng Xiāng金洞乡Rural Township7,070
Jīnxī Zhèn金溪镇Town8,940
Lín'è Zhèn邻鄂镇Town9,942
Líshuĭ Zhèn黎水镇Town8,896
Mălă Zhèn马喇镇Town11,813
Péngdōng Xiāng蓬东乡Rural Township6,066
Shābà Xiāng沙坝乡Rural Township11,414
Shānlĭng Xiāng杉岭乡Rural Township6,753
Shíhuì Zhèn石会镇Town15,205
Shíjiā Zhèn石家镇Town9,629
Shuĭshì Xiāng水市乡Rural Township9,170
Shuĭtián Xiāng水田乡Rural Township5,984
Tàijí Xiāng太极乡Rural Township8,242
Wŭlĭ Xiāng五里乡Rural Township8,010
Xiăonánhăi Zhèn小南海镇Town6,662
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural Township7,081
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道办事处Urban Subdistrict12,998
Zhōngtáng Xiāng中塘乡Rural Township11,324
Zhōubái Jiēdào舟白街道办事处Urban Subdistrict25,147
Zhuóshuĭ Zhèn濯水镇Town20,386
Qíjiāng Qū [incl. Wànshèng Qū]綦江区District1,056,817
Ānwĕn Zhèn安稳镇Town30,553
Cónglín Zhèn丛林镇Town17,053
Dătōng Zhèn打通镇Town51,025
Dīngshān Zhèn丁山镇Town8,396
Dōnglín Jiēdào东林街道办事处Urban Subdistrict31,318
Dōngxī Zhèn东溪镇Town58,169
Fúhuān Zhèn扶欢镇Town25,164
Gănshuĭ Zhèn赶水镇Town65,994
Guānbà Zhèn关坝镇Town23,898
Gŭnán Jiēdào古南街道办事处Urban Subdistrict86,952
Guōfú Zhèn郭扶镇Town32,831
Hēishān Zhèn黑山镇Town8,612
Héngshān Zhèn横山镇Town11,063
Jīnqiáo Zhèn金桥镇Town14,212
Lóngshèng Zhèn隆盛镇Town30,661
Nántóng Zhèn南桐镇Town46,684
Qīngnián Zhèn青年镇Town22,162
Sānjiāng Jiēdào三江街道办事处Urban Subdistrict39,785
Sānjiăo Zhèn三角镇Town35,486
Shíháo Zhèn石壕镇Town43,680
Shíjiăo Zhèn石角镇Town46,097
Shílín Zhèn石林镇Town9,404
Wàndōng Zhèn万东镇Town40,014
Wànshèng Jiēdào万盛街道办事处Urban Subdistrict42,419
Wénlóng Jiēdào文龙街道办事处Urban Subdistrict121,058
Xīnshèng Zhèn新盛镇Town13,872
Yŏngchéng Zhèn永城镇Town17,634
Yŏngxīn Zhèn永新镇Town49,951
Zhōngfēng Zhèn中峰镇Town11,622
Zhuàntáng Zhèn篆塘镇Town21,048
Róngchāng Qū荣昌区District661,253
Ānfù Jiēdào安富街道办事处Urban Subdistrict40,268
Chāngyuán Jiēdào昌元街道办事处Urban Subdistrict118,362
Chāngzhōu Jiēdào昌州街道办事处Urban Subdistrict68,291
Fēnggāo Jiēdào峰高街道办事处Urban Subdistrict31,859
Guăngshùn Jiēdào广顺街道办事处Urban Subdistrict49,388
Guānshèng Zhèn观胜镇Town13,103
Gŭchāng Zhèn古昌镇Town18,327
Hébāo Zhèn河包镇Town27,597
Lóngjí Zhèn龙集镇Town10,111
Pánlóng Zhèn盘龙镇Town51,177
Qīngjiāng Zhèn清江镇Town9,928
Qīngliú Zhèn清流镇Town9,172
Qīngshēng Zhèn清升镇Town13,636
Rényì Zhèn仁义镇Town38,864
Rónglóng Zhèn荣隆镇Town32,983
Shuānghé Jiēdào双河街道办事处Urban Subdistrict49,411
Tónggŭ Zhèn铜鼓镇Town11,222
Wànlíng Zhèn [Lùkŏng Zhèn]万灵镇Town10,626
Wújiā Zhèn吴家镇Town34,549
Yuănjué Zhèn远觉镇Town9,629
Zhíshēng Zhèn直升镇Town12,750
Shāpíngbà Qū沙坪坝区District1,000,013
Chénjiāqiáo Jiēdào陈家桥街道Urban Subdistrict54,828
Cíqìkŏu Jiēdào磁器口街道Urban Subdistrict18,963
Fènghuáng Zhèn凤凰镇Town19,902
Gēlèshān Jiēdào歌乐山街道Urban Subdistrict10,950
Gēlèshān Zhèn歌乐山镇Town41,674
Huílóngbà Zhèn回龙坝镇Town26,582
Hŭxī Jiēdào虎溪街道Urban Subdistrict54,079
Jĭngkŏu Jiēdào井口街道Urban Subdistrict25,679
Jĭngkŏu Zhèn井口镇Town27,404
Liánfāng Yuánqū Jiēdào联芳街道Urban Subdistrict24,778
Qīngmùguān Zhèn青木关镇Town30,469
Shāndòng Jiēdào山洞街道Urban Subdistrict3,075
Shāpíngbà Jiēdào沙坪坝街道Urban Subdistrict73,290
Shíjĭngpō Jiēdào石井坡街道Urban Subdistrict33,184
Shuāngbēi Jiēdào [Zhānjiāxī Jiēdào]双碑街道Urban Subdistrict31,683
Tánjiāgăng Jiēdào覃家岗街道Urban Subdistrict79,544
Tiānxīngqiáo Jiēdào天星桥街道Urban Subdistrict77,470
Tóngjiāqiáo Jiēdào童家桥街道Urban Subdistrict47,873
Tŭwān Jiēdào土湾街道Urban Subdistrict45,144
Tŭzhŭ Zhèn土主镇Town18,303
Xiăolóngkăn Jiēdào小龙坎街道Urban Subdistrict35,167
Xīnqiáo Jiēdào新桥街道Urban Subdistrict52,762
Xīyŏng Jiēdào西永街道Urban Subdistrict26,140
Yúbèilù Jiēdào渝碚路街道Urban Subdistrict100,012
Zēngjiā Zhèn曾家镇Town23,947
Zhōngliáng Zhèn中梁镇Town17,111
Shízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn石柱土家族自治县Autonomous County415,050
Dàxiē Zhèn大歇镇Town15,466
Fēngmù Zhèn枫木镇Town9,614
Hézuĭ Xiāng河嘴乡Rural Township6,787
Huánghè Zhèn黄鹤镇Town3,740
Huángshuĭ Zhèn黄水镇Town13,563
Jīnlíng Xiāng金铃乡Rural Township2,374
Jīnzhú Xiāng金竹乡Rural Township1,145
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇Town6,234
Líchăng Xiāng黎场乡Rural Township7,943
Línxī Zhèn临溪镇Town15,869
Liùtáng Xiāng六塘乡Rural Township8,788
Lóngshā Zhèn龙沙镇Town9,648
Lóngtán Xiāng龙潭乡Rural Township3,510
Măwŭ Zhèn马武镇Town8,646
Nánbīn Jiēdào [incl. Wànān Jiēdào]南宾街道Urban Subdistrict118,597
Qiáotóu Zhèn桥头镇Town7,744
Sānhé Zhèn三河镇Town17,335
Sānxīng Xiāng三星乡Rural Township7,725
Sānyì Xiāng三益乡Rural Township2,974
Shāzi Zhèn沙子镇Town13,338
Shíjiā Xiāng石家乡Rural Township6,312
Wàncháo Zhèn万朝镇Town11,718
Wángchăng Zhèn王场镇Town10,297
Wángjiā Xiāng王家乡Rural Township5,503
Xiàlù Jiēdào下路街道Urban Subdistrict26,300
Xīnlè Xiāng新乐乡Rural Township3,256
Xītuó Zhèn西沱镇Town25,585
Xĭxīn Xiāng洗新乡Rural Township3,541
Yánxī Zhèn沿溪镇Town13,159
Yúchí Zhèn鱼池镇Town10,607
Yuèlái Zhèn悦崃镇Town12,298
Zhōngyì Xiāng中益乡Rural Township5,434
Tóngliáng Qū铜梁区District600,086
Ānjū Zhèn安居镇Town21,000
Ānxī Zhèn安溪镇Town6,075
Bāchuān Jiēdào巴川街道Urban Subdistrict80,534
Báiyáng Zhèn白羊镇Town9,284
Dàmiào Zhèn大庙镇Town16,277
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban Subdistrict78,721
Èrpíng Zhèn二坪镇Town7,806
Fúguŏ Zhèn福果镇Town12,161
Gāolóu Zhèn高楼镇Town6,364
Huáxīng Zhèn华兴镇Town9,316
Hŭfēng Zhèn虎峰镇Town30,248
Jiùxiàn Jiēdào旧县街道Urban Subdistrict31,499
Lǚfèng Zhèn侣俸镇Town33,968
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban Subdistrict49,265
Píngtān Zhèn平滩镇Town30,816
Púlǚ Jiēdào蒲吕街道Urban Subdistrict22,719
Qìnglóng Zhèn庆隆镇Town9,087
Shăoyún Zhèn少云镇Town19,174
Shíyú Zhèn石鱼镇Town14,050
Shuāngshān Zhèn双山镇Town7,329
Shuĭkŏu Zhèn水口镇Town5,729
Tàipíng Zhèn太平镇Town17,909
Tŭqiáo Zhèn土桥镇Town13,496
Wéilóng Zhèn围龙镇Town14,690
Wéixīn Zhèn维新镇Town10,872
Xiăolín Zhèn小林镇Town6,753
Xīhé Zhèn西河镇Town12,567
Yŏngjiā Zhèn永嘉镇Town22,377
Tóngnán Qū潼南区District639,985
Bǎizĭ Zhèn柏梓镇Town47,879
Băolóng Zhèn宝龙镇Town14,600
Biékŏu Zhèn别口镇Town7,879
Chóngkān Zhèn崇龛镇Town27,745
Guìlín Jiēdào桂林街道办事处Urban Subdistrict60,294
Gŭxī Zhèn古溪镇Town34,633
Huāyán Zhèn花岩镇Town6,050
Lóngxíng Zhèn龙形镇Town24,526
Mĭxīn Zhèn米心镇Town13,854
Qúnlì Zhèn群力镇Town10,951
Shànghé Zhèn上和镇Town20,654
Shòuqiáo Zhèn寿桥镇Town6,388
Shuāngjiāng Zhèn双江镇Town33,771
Tài'ān Zhèn太安镇Town24,258
Tángbà Zhèn塘坝镇Town45,385
Tiánjiā Zhèn田家镇Town16,368
Wòfó Zhèn卧佛镇Town24,209
Wŭguì Zhèn五桂镇Town8,341
Xiăodù Zhèn小渡镇Town27,469
Xīnshèng Zhèn新胜镇Town15,743
Yùxī Zhèn玉溪镇Town16,463
Zĭtóng Jiēdào梓潼街道办事处Urban Subdistrict152,525
Wànzhōu Qū万州区District1,563,050
Băi'ānbà Jiēdào百安坝街道办事处Urban Subdistrict91,947
Báitŭ Zhèn白土镇Town16,790
Báiyáng Zhèn白羊镇Town38,078
Chánglĭng Zhèn长岭镇Town34,962
Chángpíng Xiāng长坪乡Rural Township8,580
Chángtān Zhèn长滩镇Town17,904
Chénjiābà Jiēdào陈家坝街道办事处Urban Subdistrict24,745
Cízhú Xiāng茨竹乡Rural Township5,272
Dànzi Zhèn弹子镇Town18,318
Dàzhōu Zhèn大周镇Town12,184
Dìbăo Tŭjiāzú Xiāng地宝土家族乡Rural Township5,502
Fēnshuĭ Zhèn分水镇Town60,308
Gānníng Zhèn甘宁镇Town30,873
Gāofēng Zhèn高峰镇Town19,550
Gāoliáng Zhèn高梁镇Town49,357
Gāosŭntáng Jiēdào高笋塘街道办事处Urban Subdistrict103,982
Guōcūn Zhèn郭村镇Town21,326
Hénghé Tŭjiāzú Xiāng恒合土家族乡Rural Township13,606
Hòushān Zhèn后山镇Town15,338
Huángbǎi Xiāng黄柏乡Rural Township10,949
Jiŭchí Xiāng九池乡Rural Township17,705
Lĭhé Zhèn李河镇Town23,264
Líshù Xiāng梨树乡Rural Township6,116
Lóngdū Jiēdào龙都街道办事处Urban Subdistrict36,134
Lóngjū Zhèn龙驹镇Town31,982
Lóngshā Zhèn龙沙镇Town28,127
Luótián Zhèn罗田镇Town27,669
Páilóu Jiēdào牌楼街道办事处Urban Subdistrict104,351
Pŭzi Xiāng普子乡Rural Township8,295
Rángdù Zhèn瀼渡镇Town11,613
Shāhé Jiēdào沙河街道办事处Urban Subdistrict24,915
Shuānghékŏu Jiēdào双河口街道办事处Urban Subdistrict33,715
Sūnjiā Zhèn孙家镇Town9,737
Tài'ān Zhèn太安镇Town19,583
Tàibái Jiēdào太白街道办事处Urban Subdistrict108,387
Tàilóng Zhèn太龙镇Town14,148
Tiānchéng Zhèn天城镇Town41,762
Tiĕfēng Xiāng铁峰乡Rural Township7,934
Wŭlíng Zhèn武陵镇Town24,632
Wŭqiáo Jiēdào五桥街道办事处Urban Subdistrict20,672
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇Town16,889
Xiăozhōu Zhèn小周镇Town9,136
Xīkŏu Xiāng溪口乡Rural Township5,695
Xīntián Zhèn新田镇Town34,145
Xīnxiāng Zhèn新乡镇Town6,683
Xióngjiā Zhèn熊家镇Town33,176
Yànshān Xiāng燕山乡Rural Township9,845
Yújiā Zhèn余家镇Town30,454
Zhōnggŭlóu Jiēdào钟鼓楼街道办事处Urban Subdistrict85,873
Zhōujiābà Jiēdào周家坝街道办事处Urban Subdistrict88,494
Zhùshān Xiāng柱山乡Rural Township16,331
Zŏumă Zhèn走马镇Town26,017
Wŭlóng Qū [← Wŭlóng Xiàn]武隆区District351,038
Báimă Zhèn白马镇Town25,629
Báiyún Xiāng白云乡Rural Township5,457
Cānggōu Xiāng沧沟乡Rural Township8,497
Chángbà Zhèn长坝镇Town15,286
Dàdònghé Xiāng [Tiĕkuàng Xiāng]大洞河乡Rural Township3,210
Fènglái Xiāng凤来乡Rural Township11,036
Hàokŏu Miáozú Gelăozú Xiāng浩口苗族仡佬族乡Rural Township5,475
Héshùn Zhèn和顺镇Town11,899
Hòupíng Miáozú Tŭjiāzú Xiāng后坪苗族土家族乡Rural Township4,853
Huángyīng Xiāng黄莺乡Rural Township7,955
Huŏlú Zhèn火炉镇Town25,818
Jiāngkŏu Zhèn江口镇Town20,829
Jiēlóng Xiāng接龙乡Rural Township4,112
Miàoyā Xiāng庙垭乡Rural Township8,752
Píngqiáo Zhèn平桥镇Town14,926
Shíqiáo Miáozú Tŭjiāzú Xiāng石桥苗族土家族乡Rural Township8,151
Shuānghé Zhèn双河镇Town9,826
Tóngzĭ Zhèn桐梓镇Town8,896
Tŭdì Xiāng土地乡Rural Township5,433
Tŭkăn Zhèn土坎镇Town8,128
Wénfù Miáozú Tŭjiāzú Xiāng文复苗族土家族乡Rural Township6,926
Xiàngkŏu Zhèn [incl. Fèngshān Jiēdào, Fúróng Jiēdào]巷口镇Town78,225
Xiānnǚshān Zhèn仙女山镇Town13,808
Yājiāng Zhèn鸭江镇Town19,636
Yángjiăo Zhèn羊角镇Town14,659
Zhàojiā Xiāng赵家乡Rural Township3,616
Wūshān Xiàn巫山县County495,072
Bàolóng Zhèn抱龙镇Town19,472
Dàchāng Zhèn大昌镇Town36,217
Dāngyáng Xiāng当阳乡Rural Township5,160
Dàxī Xiāng大溪乡Rural Township7,321
Dèngjiā Xiāng邓家乡Rural Township3,625
Dŭpíng Xiāng笃坪乡Rural Township14,965
Fútián Zhèn福田镇Town32,340
Guāndù Zhèn官渡镇Town42,766
Guānyáng Zhèn官阳镇Town14,762
Hóngchūn Xiāng红椿乡Rural Township4,980
Jiànpíng Xiāng建坪乡Rural Township10,464
Jīnpíng Xiāng金坪乡Rural Township2,954
Liăngpíng Xiāng两坪乡Rural Township16,794
Lóngjĭng Xiāng龙井乡Rural Township19,130
Lóngxī Zhèn龙溪镇Town16,304
Luópíng Zhèn骡坪镇Town24,859
Miàoyŭ Zhèn庙宇镇Town34,913
Péishí Xiāng培石乡Rural Township6,460
Pínghé Xiāng平河乡Rural Township9,990
Qŭchĭ Xiāng曲尺乡Rural Township12,728
Sānxī Xiāng三溪乡Rural Township18,961
Shuānglóng Zhèn双龙镇Town18,646
Tónggŭ Zhèn铜鼓镇Town18,590
Wūxiá Zhèn [incl. Lóngmén Jiēdào, Gāo Táng Jiēdào]巫峡镇Town98,743
Zhúxián Xiāng竹贤乡Rural Township3,928
Wūxī Xiàn巫溪县County414,073
Báilù Zhèn白鹿镇Town14,870
Chángguì Xiāng长桂乡Rural Township4,770
Cháoyáng Zhèn朝阳镇Town13,524
Chéngxiāng Zhèn [incl. Nínghé Jiēdào, Bǎiyáng Jiēdào]城厢镇Town89,080
Dàhé Xiāng大河乡Rural Township8,341
Fènghuáng Zhèn凤凰镇Town14,574
Fēnglíng Zhèn峰灵镇Town15,517
Gŭlù Zhèn古路镇Town22,331
Hóngchíbà Jīngjì Kāifāqū红池坝经济开发区Township-like Area658
Hóngchíbà Zhèn [Zhōnggăng Xiāng]红池坝镇Town14,567
Huātái Xiāng花台乡Rural Township5,028
Jiānshān Zhèn尖山镇Town17,334
Lányīng Xiāng兰英乡Rural Township2,667
Língjiăo Zhèn菱角镇Town13,364
Níngchăng Zhèn宁厂镇Town5,068
Púlián Zhèn蒲莲镇Town9,443
Shànghuáng Zhèn上磺镇Town25,648
Shènglì Xiāng胜利乡Rural Township7,328
Shuāngyáng Xiāng双阳乡Rural Township2,111
Tángfāng Zhèn塘坊镇Town17,065
Tiánbà Zhèn田坝镇Town9,568
Tiānxīng Xiāng天星乡Rural Township3,121
Tiānyuán Xiāng天元乡Rural Township5,663
Tōngchéng Zhèn通城镇Town11,741
Tŭchéng Zhèn土城镇Town6,245
Wénfēng Zhèn文峰镇Town31,338
Wūlóng Xiāng乌龙乡Rural Township5,993
Xiàbăo Zhèn下堡镇Town14,458
Xújiā Zhèn徐家镇Town13,461
Yúlín Xiāng鱼鳞乡Rural Township5,336
Zhōngliáng Xiāng中梁乡Rural Township3,861
Xiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn秀山土家族苗族自治县Autonomous County501,590
Àikŏu Zhèn隘口镇Town14,956
Cénxī Xiāng岑溪乡Rural Township5,611
Dàxī Xiāng大溪乡Rural Township5,956
Éróng Zhèn峨溶镇Town18,260
Gāotián Zhèn膏田镇Town13,608
Guānzhōu Xiāng官舟乡Rural Township6,978
Guānzhuāng Jiēdào官庄街道办事处Urban Subdistrict28,805
Hăiyáng Xiāng海洋乡Rural Township5,352
Hóng'ān Zhèn [incl. Píngmă Xiāng]洪安镇Town18,235
Lánqiáo Zhèn兰桥镇Town12,135
Lĭrén Zhèn里仁镇Town7,245
Lóngchí Zhèn [incl. Gānchuān Xiāng]龙池镇Town24,814
Méijiāng Zhèn [incl. Bājiā Xiāng]梅江镇Town29,667
Miàoquán Zhèn妙泉镇Town6,874
Píngkăi Jiēdào平凯街道办事处Urban Subdistrict30,958
Qīngxīchăng Zhèn [incl. Táng'ào Xiāng]清溪场镇Town53,552
Róngxī Zhèn溶溪镇Town20,448
Shídī Zhèn [incl. Băo'ān Xiāng]石堤镇Town14,152
Shíyē Zhèn石耶镇Town9,069
Sòngnóng Zhèn宋农镇Town5,327
Xiàoxī Xiāng孝溪乡Rural Township9,414
Xīkŏu Zhèn溪口镇Town13,059
Yăjiāng Zhèn雅江镇Town11,936
Yŏngdòng Xiāng涌洞乡Rural Township7,643
Zhōnghé Jiēdào [incl. Wūyáng Jiēdào]中和街道办事处Urban Subdistrict105,003
Zhōnglíng Zhèn钟灵镇Town16,530
Zhōngpíng Xiāng中平乡Rural Township6,003
Yŏngchuān Qū永川区District1,024,708
Bănqiáo Zhèn板桥镇Town22,725
Băofēng Zhèn宝峰镇Town14,007
Cháshān Zzhúhăi Jiēdào茶山竹海街道Urban Subdistrict42,383
Chénshí Jiēdào陈食街道Urban Subdistrict39,863
Dà'ān Jiēdào大安街道Urban Subdistrict48,371
Hégĕng Zhèn何埂镇Town38,106
Hónglú Zhèn红炉镇Town21,618
Jí'ān Zhèn吉安镇Town20,978
Jīnlóng Zhèn金龙镇Town21,665
Láisū Zhèn来苏镇Town41,361
Línjiāng Zhèn临江镇Town25,740
Nándàjiē Jiēdào南大街街道Urban Subdistrict88,948
Qīngfēng Zhèn青峰镇Town19,627
Sānjiào Zhèn三教镇Town46,458
Shènglìlù Jiēdào胜利路街道Urban Subdistrict134,218
Shuāngshí Zhèn双石镇Town24,315
Sōnggài Zhèn松溉镇Town14,270
Wèixīnghú Jiēdào卫星湖街道Urban Subdistrict38,112
Wŭjiān Zhèn五间镇Town19,861
Xiānlóng Zhèn仙龙镇Town36,561
Yŏngróng Zhèn永荣镇Town14,305
Zhōngshānlù Jiēdào中山路街道Urban Subdistrict192,954
Zhūtuó Zhèn朱沱镇Town58,262
Yŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn酉阳土家族苗族自治县Autonomous County578,058
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural Township7,249
Bănxī Zhèn板溪镇Town11,164
Cānglĭng Zhèn苍岭镇Town12,723
Chētián Xiāng车田乡Rural Township4,946
Dàxī Zhèn大溪镇Town13,323
Dīngshì Zhèn丁市镇Town19,543
Gānxī Zhèn泔溪镇Town11,643
Gōngtān Zhèn龚滩镇Town17,248
Guānqīng Xiāng官清乡Rural Township8,415
Hēishuĭ Zhèn黑水镇Town17,180
Hòupíng Xiāng后坪乡Rural Township9,202
Huātián Xiāng花田乡Rural Township6,378
Kĕdà Xiāng可大乡Rural Township10,206
Làngpíng Xiāng浪坪乡Rural Township7,304
Liăngzēng Xiāng两罾乡Rural Township8,673
Lĭxī Zhèn李溪镇Town24,429
Lóngtán Zhèn [incl. Jiāngfēng Xiāng]龙潭镇Town57,769
Máobà Xiāng毛坝乡Rural Township7,762
Máwàng Zhèn麻旺镇Town33,456
Miàoxī Xiāng庙溪乡Rural Township10,955
Mùyè Xiāng木叶乡Rural Township5,275
Nánmù Xiāng楠木乡Rural Township4,648
Nányāojiè Zhèn南腰界镇Town12,156
Piānbǎi Xiāng偏柏乡Rural Township10,460
Qīngquán Xiāng清泉乡Rural Township5,459
Shuāngquán Xiāng双泉乡Rural Township8,875
Tiānguăn Xiāng天馆乡Rural Township8,735
Tónggŭ Zhèn铜鼓镇Town19,175
Túshì Zhèn涂市镇Town14,817
Wànmù Zhèn万木镇Town15,220
Wŭfú Zhèn五福镇Town8,410
Xiăohé Zhèn小河镇Town11,069
Xīnglóng Zhèn兴隆镇Town11,543
Yíjū Xiāng宜居乡Rural Township13,557
Yŏuchóu Zhèn酉酬镇Town17,763
Yǒushuǐhé Zhèn [Hòuxī Zhèn]酉水河镇Town11,097
Yúdì Xiāng腴地乡Rural Township6,303
Zhōngduō Jiēdào [incl. Táohuāyuán Jiēdào]钟多街道办事处Urban Subdistrict93,928
Yúbĕi Qū渝北区District1,345,410
Cízhú Zhèn茨竹镇Town22,996
Cuìyún Jiēdào翠云街道Urban Subdistrict18,636
Dàshèng Zhèn大盛镇Town21,850
Dàwān Zhèn大湾镇Town22,484
Dàzhúlín Jiēdào大竹林街道Urban Subdistrict36,925
Gŭlù Zhèn古路镇Town18,669
Huíxīng Jiēdào回兴街道Urban Subdistrict186,972
Liănglù Jiēdào两路街道Urban Subdistrict60,466
Lĭjiā Jiēdào礼嘉街道Urban Subdistrict15,923
Lóngshān Jiēdào龙山街道Urban Subdistrict117,700
Lóngtă Jiēdào龙塔街道Urban Subdistrict94,122
Lóngxī Jiēdào龙溪街道Urban Subdistrict140,932
Lóngxīng Zhèn龙兴镇Town36,297
Luòqì Zhèn洛碛镇Town36,862
Mù'ĕr Zhèn木耳镇Town23,157
Rénhé Jiēdào人和街道Urban Subdistrict61,609
Shíchuán Zhèn石船镇Town39,645
Shuāngfèngqiáo Jiēdào双凤桥街道Urban Subdistrict67,717
Shuānglónghú Jiēdào [incl. Xiāntáo Jiēdào]双龙湖街道Urban Subdistrict128,563
Tiāngōngdiàn Jiēdào天宫殿街道Urban Subdistrict55,848
Tŏngjĭng Zhèn统景镇Town30,673
Wángjiā Jiēdào王家街道Urban Subdistrict15,451
Xīnglóng Zhèn兴隆镇Town20,333
Yuānyāng Jiēdào鸳鸯街道Urban Subdistrict37,009
Yuèlái Jiēdào悦来街道Urban Subdistrict10,654
Yùfēngshān Zhèn玉峰山镇Town23,917
Yúnyáng Xiàn云阳县County912,912
Băopíng Zhèn宝坪镇Town19,728
Bāyáng Zhèn巴阳镇Town10,840
Dàyáng Zhèn大阳镇Town8,602
Dònglù Xiāng洞鹿乡Rural Township8,207
Fèngmíng Zhèn凤鸣镇Town44,846
Gāoyáng Zhèn高阳镇Town23,339
Gùlíng Zhèn故陵镇Town16,997
Hóngshī Zhèn红狮镇Town25,020
Hòuyè Zhèn后叶镇Town11,991
Huángshí Zhèn黄石镇Town8,778
Jiāngkŏu Zhèn江口镇Town88,981
Lóngdòng Zhèn龙洞镇Town20,189
Lóngjiăo Zhèn龙角镇Town13,074
Lùyáng Zhèn路阳镇Town13,595
Nánxī Zhèn南溪镇Town82,730
Níxī Zhèn泥溪镇Town9,007
Nóngbà Zhèn农坝镇Town13,741
Pánlóng Jiēdào盘龙街道办事处Urban Subdistrict30,609
Piàocăo Zhèn票草镇Town14,637
Píng'ān Zhèn平安镇Town26,155
Pŭ'ān Xiāng普安乡Rural Township7,440
Qīnglóng Jiēdào青龙街道办事处Urban Subdistrict94,897
Qīngshuĭ Tŭjiā Zzúzìzhì Xiāng清水土家族自治乡Rural Township11,041
Qīxiá Zhèn栖霞镇Town12,776
Qúmă Zhèn渠马镇Town10,644
Rénhé Jiēdào人和街道办事处Urban Subdistrict30,398
Sāngpíng Zhèn桑坪镇Town18,306
Shàngbà Xiāng上坝乡Rural Township6,892
Shāshì Zhèn沙市镇Town13,177
Shímén Xiāng石门乡Rural Township5,260
Shuāngjiāng Jiēdào双江街道办事处Urban Subdistrict77,414
Shuānglóng Zhèn双龙镇Town18,924
Shuāngtŭ Zhèn双土镇Town19,061
Shuĭkŏu Zhèn水口镇Town9,914
Wàiláng Xiāng外郎乡Rural Township5,557
Xīnjīn Xiāng新津乡Rural Township6,505
Yănglù Zhèn养鹿镇Town11,987
Yànpíng Zhèn堰坪镇Town9,770
Yàolíng Zhèn耀灵镇Town7,791
Yún'ān Zhèn云安镇Town13,573
Yúnyáng Zhèn云阳镇Town17,017
Yúquán Zhèn鱼泉镇Town13,502
Yúzhōng Qū渝中区District630,090
Càiyuánbà Jiēdào菜园坝街道办事处Urban Subdistrict38,380
Cháotiānmén Jiēdào朝天门街道办事处Urban Subdistrict27,338
Dàpíng Jiēdào大坪街道办事处Urban Subdistrict81,658
Dàxīgōu Jiēdào大溪沟街道办事处Urban Subdistrict66,319
Huàlóngqiáo Jiēdào化龙桥街道办事处Urban Subdistrict15,806
Jiĕfàngbēi Jiēdào解放碑街道办事处Urban Subdistrict64,629
Liănglùkŏu Jiēdào两路口街道办事处Urban Subdistrict51,811
Nánjìmén Jiēdào南纪门街道办事处Urban Subdistrict46,862
Qīxīnggăng Jiēdào七星岗街道办事处Urban Subdistrict68,872
Shàngqīngsì Jiēdào上清寺街道办事处Urban Subdistrict55,903
Shíyóulù Jiēdào石油路街道办事处Urban Subdistrict71,154
Wànglóngmén Jiēdào望龙门街道办事处Urban Subdistrict41,358
Zhōng Xiàn忠县County751,424
Báishí Zhèn白石镇Town32,024
Báshān Zhèn拔山镇Town47,977
Dōngxī Zhèn东溪镇Town17,864
Fùxīng Zhèn复兴镇Town13,386
Guānbà Zhèn官坝镇Town33,349
Huángjīn Zhèn黄金镇Town35,078
Huāqiáo Zhèn花桥镇Town20,117
Jīnjī Zhèn金鸡镇Town17,411
Jīnshēng Xiāng金声乡Rural Township9,690
Măguàn Zhèn马灌镇Town34,448
Mózi Tŭjiāzú Xiāng磨子土家族乡Rural Township15,124
Rènjiā Zhèn任家镇Town16,227
Rŭxī Zhèn汝溪镇Town34,065
Sānhuì Zhèn三汇镇Town25,948
Shànguăng Xiāng善广乡Rural Township10,523
Shíbăo Zhèn石宝镇Town35,862
Shíhuáng Zhèn石黄镇Town11,848
Shízi Xiāng石子乡Rural Township5,773
Shuāngguì Zhèn双桂镇Town18,620
Tújĭng Xiāng涂井乡Rural Township16,018
Wūyáng Jiēdào乌杨街道Urban Subdistrict36,733
Xīngfēng Xiāng兴峰乡Rural Township11,280
Xīnlì Zhèn新立镇Town32,296
Xīnshēng Jiēdào新生街道Urban Subdistrict24,971
Yángdù Zhèn洋渡镇Town19,309
Yĕhè Zhèn野鹤镇Town19,964
Yŏngfēng Zhèn永丰镇Town18,052
Zhōngzhōu Jiēdào [incl. Báigōng Jiēdào]忠州街道办事处Urban Subdistrict137,467
Chóngqìng Shì重庆市Provincial City28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2018, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.