Home
Show Map

Chéngkŏu Xiàn

County in Chóngqìng Shì / 重庆市

County

The population of Chéngkŏu Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngkŏu Xiàn城口县County192,967
Chóngqìng Shì重庆市Provincial City28,846,170

Contents: Townships

The population of the townships in Chéngkŏu Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusDistrict / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāshān Zhèn巴山镇TownChéngkŏu Xiàn10,820
Bĕipíng Xiāng北屏乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,964
Dōng'ān Xiāng东安乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn6,834
Fùxīng Jiēdào复兴街道办事处Urban SubdistrictChéngkŏu Xiàn10,663
Gāoguān Zhèn高观镇TownChéngkŏu Xiàn7,294
Gāonán Xiāng高楠乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn5,099
Gāoyàn Xiāng高燕乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn11,655
Gĕchéng Jiēdào葛城街道办事处Urban SubdistrictChéngkŏu Xiàn26,649
Héyú Xiāng河鱼乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn3,382
Hòupíng Xiāng厚坪乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,645
Jīmíng Xiāng鸡鸣乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn3,701
Lántiān Xiāng岚天乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn2,644
Liăozi Xiāng蓼子乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn8,744
Lóngtián Xiāng龙田乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn6,983
Miàobà Zhèn庙坝镇TownChéngkŏu Xiàn10,342
Míngtōng Zhèn明通镇TownChéngkŏu Xiàn6,437
Míngzhōng Xiāng明中乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,173
Píngbà Zhèn坪坝镇TownChéngkŏu Xiàn10,342
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn7,871
Xiányí Xiāng咸宜乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn7,232
Xiūqí Zhèn修齐镇TownChéngkŏu Xiàn13,874
Yánhé Xiāng沿河乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn5,444
Zhìpíng Xiāng治平乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn3,334
Zhōuxī Xiāng周溪乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,873
Zuŏlán Xiāng左岚乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,968

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).