Home
Show Map

China: Chēnzhōu Shì / 郴州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chēnzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānrén Xiàn安仁县County382,708
Bĕihú Qū北湖区District419,784
Guìdōng Xiàn桂东县County226,562
Guìyáng Xiàn桂阳县County696,922
Jiāhé Xiàn嘉禾县County296,811
Línwŭ Xiàn临武县County338,445
Rŭchéng Xiàn汝城县County330,260
Sūxiān Qū苏仙区District402,750
Yízhāng Xiàn宜章县County579,340
Yŏngxīng Xiàn永兴县County572,655
Zīxīng Shì资兴市County-level City337,294
Chēnzhōu Shì郴州市Prefecture-level City4,583,531

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chēnzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānpíng Zhèn安平镇TownĀnrén Xiàn36,625
Áoquán Zhèn敖泉镇TownGuìyáng Xiàn20,226
Àoshàng Zhèn坳上镇TownSūxiān Qū20,019
Báiláng Xiāng白廊乡Rural TownshipZīxīng Shì9,669
Bǎilín Zhèn柏林镇TownYŏngxīng Xiàn31,885
Báilùdòng Zhèn白鹿洞镇TownSūxiān Qū23,885
Báilùtáng Zhèn白露塘镇TownSūxiān Qū36,672
Báishāwéi Xiāng白沙圩乡Rural TownshipYízhāng Xiàn16,987
Báishídù Zhèn白石渡镇TownYízhāng Xiàn11,580
Báishuĭ Xiāng白水乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn8,723
Bālí Xiāng笆篱乡Rural TownshipYízhāng Xiàn19,282
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn13,020
Băohé Xiāng保和乡Rural TownshipBĕihú Qū7,408
Bĕihú Jiēdào北湖街道办事处Urban SubdistrictBĕihú Qū53,820
Bēijì Xiāng碑记乡Rural TownshipZīxīng Shì7,739
Bèixī Xiāng贝溪乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn6,825
Bìtáng Xiāng碧塘乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn22,372
Bōshuĭ Xiāng波水乡Rural TownshipZīxīng Shì6,956
Chángcè Xiāng长策乡Rural TownshipYízhāng Xiàn10,817
Chángcūn Xiāng长村乡Rural TownshipYízhāng Xiàn14,729
Chéngguān Zhèn城关镇TownYízhāng Xiàn74,185
Chéngguān Zhèn城关镇TownYŏngxīng Xiàn76,122
Chéngguān Zhèn城关镇TownJiāhé Xiàn46,427
Chéngguān Zhèn城关镇TownLínwŭ Xiàn61,424
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn5,656
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn17,520
Chéngnán Xiāng城南乡Rural TownshipYízhāng Xiàn34,204
Chéngpíng Xiāng承坪乡Rural TownshipĀnrén Xiàn15,405
Chēnjiāng Zhèn郴江镇TownBĕihú Qū44,081
Chēnzhōushìjīngjìjìshù Kāifāqū郴州市经济技术开发区Township-like AreaBĕihú Qū25,706
Chētóu Zhèn车头镇TownJiāhé Xiàn13,809
Chìshí Xiāng赤石乡Rural TownshipYízhāng Xiàn14,370
Chŭjiāng Xiāng楚江乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn17,137
Chúkŏu Zhèn滁口镇TownZīxīng Shì11,965
Chùqín Liángzhŏngchăng畜禽良种场Township-like AreaGuìyáng Xiàn139
Dàbùjiāng Xiāng大布江乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn13,397
Dàchōng Xiāng大冲乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn5,834
Dàkuíshàng Xiāng大奎上乡Rural TownshipSūxiān Qū8,410
Dàpíng Zhèn大坪镇TownRŭchéng Xiàn27,684
Dàshuĭ Xiāng大水乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn3,985
Dàtáng Xiāng大塘乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn17,823
Dàtáng Yáozú Xiāng大塘瑶族乡Rural TownshipBĕihú Qū3,555
Dèngjiātáng Xiāng邓家塘乡Rural TownshipSūxiān Qū8,270
Dōngchéng Xiāng东成乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn15,389
Dōngfēng Xiāng东风乡Rural TownshipYízhāng Xiàn14,342
Dōngjiāng Zhèn东江镇TownZīxīng Shì34,733
Dòngkŏu Xiāng洞口乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn7,984
Dōngluò Xiāng东洛乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn6,798
Dōngpíng Xiāng东坪乡Rural TownshipZīxīng Shì3,234
Dùkŏu Xiāng渡口乡Rural TownshipĀnrén Xiàn22,719
Fāngyuán Zhèn方元镇TownGuìyáng Xiàn18,596
Fēixiān Zhèn飞仙镇TownGuìyáng Xiàn18,329
Fénshì Xiāng汾市乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn14,139
Fùchéng Xiāng附城乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn22,446
Fùhé Xiāng复和乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn19,359
Fúróng Xiāng芙蓉乡Rural TownshipBĕihú Qū5,716
Găngjiăo Xiāng岗脚乡Rural TownshipSūxiān Qū7,499
Gāomă Xiāng高码乡Rural TownshipZīxīng Shì9,354
Gāotíng Xiāng高亭乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn29,423
Gònghé Nóngchăng共和农场Township-like AreaGuìyáng Xiàn3,996
Gōngyèyuánqū 工业园区Township-like AreaGuìyáng Xiàn572
Guăngfā Xiāng广发乡Rural TownshipJiāhé Xiàn26,790
Guāngmíng Xiāng光明乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn15,488
Guăngyí Xiāng广宜乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn5,811
Guānwáng Zhèn关王镇TownĀnrén Xiàn14,877
Guānxī Xiāng关溪乡Rural TownshipYízhāng Xiàn13,545
Guìyáng Cháchăng桂阳茶场Township-like AreaGuìyáng Xiàn2,519
Gŭlóu Xiāng古楼乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn10,216
Hánkŏu Xiāng寒口乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn6,375
Háoshān Xiāng豪山乡Rural TownshipĀnrén Xiàn9,284
Hàotáng Xiāng浩塘乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn14,713
Háotóu Xiāng濠头乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn11,011
Héjiāshān Xiāng何家山乡Rural TownshipZīxīng Shì4,511
Hépíng Zhèn和平镇TownGuìyáng Xiàn15,158
Héshì Xiāng禾市乡Rural TownshipĀnrén Xiàn18,892
Héyèpíng Xiāng荷叶坪乡Rural TownshipSūxiān Qū9,454
Héyè Zhèn荷叶镇TownGuìyáng Xiàn26,661
Huángcăo Zhèn黄草镇TownZīxīng Shì9,847
Huángdòng Xiāng黄洞乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn5,323
Huángní Xiāng黄泥乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn27,234
Huángshāpíng Zhèn黄沙坪镇TownGuìyáng Xiàn12,045
Huángshā Zhèn黄沙镇TownYízhāng Xiàn34,164
Huáquán Xiāng华泉乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn4,687
Huáshān Yáozú Xiāng华山瑶族乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn2,088
Huātáng Xiāng花塘乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn14,916
Huátáng Zhèn华塘镇TownBĕihú Qū18,220
Huáwáng Xiāng华王乡Rural TownshipĀnrén Xiàn12,959
Jiāngkŏu Xiāng江口乡Rural TownshipBĕihú Qū4,362
Jiāngshuĭ Xiāng浆水乡Rural TownshipYízhāng Xiàn21,255
Jiēlóng Xiāng接龙乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn6,821
Jílóng Xiāng集龙乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn5,115
Jĭngpō Xiāng井坡乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn17,248
Jīnguī Zhèn金龟镇TownYŏngxīng Xiàn18,091
Jīnjiāngméiqū 金江煤区Township-like AreaLínwŭ Xiàn21
Jīnjiāng Zhèn金江镇TownLínwŭ Xiàn21,761
Jūnshān Xiāng军山乡Rural TownshipĀnrén Xiàn14,617
Kăoyānkēxuéyánjiūsuŏ 烤烟科学研究所Township-like AreaGuìyáng Xiàn61
Lánqiáo Zhèn岚桥镇TownLínwŭ Xiàn11,730
Lánshì Xiāng兰市乡Rural TownshipZīxīng Shì5,239
Léipíng Xiāng雷坪乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn11,626
Liángtián Zhèn良田镇TownSūxiān Qū27,806
Liánhé Xiāng莲荷乡Rural TownshipJiāhé Xiàn11,423
Liánhuāpíng Guănlĭqū莲花坪管理区Township-like AreaGuìyáng Xiàn373
Liánpíng Yáozú Xiāng连坪瑶族乡Rural TownshipZīxīng Shì1,688
Liántáng Zhèn莲塘镇TownGuìyáng Xiàn18,706
Liăojiāng Zhèn蓼江镇TownZīxīng Shì15,486
Liàojiāwān Xiāng廖家湾乡Rural TownshipSūxiān Qū11,196
Liàowángpíng Xiāng廖王坪乡Rural TownshipSūxiān Qū10,682
Língguān Zhèn灵官镇TownĀnrén Xiàn14,213
Lĭngxiù Yáozú Xiāng岭秀瑶族乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn9,798
Línwŭxiàn Gōngyèyuán临武县工业园Township-like AreaLínwŭ Xiàn1,144
Lĭtián Xiāng里田乡Rural TownshipYízhāng Xiàn11,948
Liúfēng Zhèn流峰镇TownGuìyáng Xiàn16,817
Liùhé Xiāng六合乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn10,855
Liúyuán Xiāng流源乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn4,995
Lìyuán Zhèn栗源镇TownYízhāng Xiàn31,309
Lĭyújiāng Zhèn鲤鱼江镇TownZīxīng Shì25,976
Lĭyútáng Zhèn鲤鱼塘镇TownYŏngxīng Xiàn22,426
Lónghăi Zhèn龙海镇TownĀnrén Xiàn18,438
Lóngshì Xiāng龙市乡Rural TownshipĀnrén Xiàn15,256
Lóngtán Zhèn龙潭街道TownGuìyáng Xiàn122,976
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownJiāhé Xiàn20,518
Lóngxíngshì Xiāng龙形市乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn10,323
Lóngxī Xiāng龙溪乡Rural TownshipZīxīng Shì3,543
Lŭtáng Zhèn鲁塘镇TownBĕihú Qū25,050
Lúyáng Zhèn卢阳镇TownRŭchéng Xiàn24,273
Màishì Xiāng麦市乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn27,755
Măngshān Yáozú Xiāng莽山瑶族乡Rural TownshipYízhāng Xiàn7,793
Măqiáo Xiāng马桥乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn14,250
Mátián Zhèn麻田镇TownYízhāng Xiàn19,826
Mătián Zhèn马田镇TownYŏngxīng Xiàn69,745
Mătóulĭng Xiāng马头岭乡Rural TownshipSūxiān Qū9,193
Méitián Zhèn梅田镇TownYízhāng Xiàn32,805
Nándòng Xiāng南洞乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn8,149
Nánqiáng Xiāng南强乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn13,822
Nántă Jiēdào南塔街道Urban SubdistrictSūxiān Qū29,468
Nánxī Xiāng南溪乡Rural TownshipBĕihú Qū3,588
Nóngyèkēxuéyánjiūsuŏ 农业科学研究所Township-like AreaGuìyáng Xiàn231
Nuănshuĭ Zhèn暖水镇TownRŭchéng Xiàn9,484
Ōujiāng Zhèn沤江镇TownGuìdōng Xiàn41,004
Ōuyánghăi Xiāng欧阳海乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn19,315
Páilóu Xiāng牌楼乡Rural TownshipĀnrén Xiàn30,383
Páishān Xiāng排山乡Rural TownshipĀnrén Xiàn11,819
Pánjiāng Xiāng盘江乡Rural TownshipJiāhé Xiàn11,094
Pàntóu Xiāng泮头乡Rural TownshipJiāhé Xiàn9,048
Péngshì Xiāng彭市乡Rural TownshipZīxīng Shì6,182
Píngbèi Xiāng平背乡Rural TownshipĀnrén Xiàn18,543
Pínghé Xiāng平和乡Rural TownshipYízhāng Xiàn10,893
Píngshàng Xiāng坪上乡Rural TownshipĀnrén Xiàn15,486
Píngshí Xiāng坪石乡Rural TownshipZīxīng Shì5,809
Píshí Xiāng皮石乡Rural TownshipZīxīng Shì3,555
Pŭlè Xiāng普乐乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn15,659
Pŭmăn Xiāng普满乡Rural TownshipJiāhé Xiàn13,874
Qiānchōng Xiāng千冲乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn4,708
Qiáokŏu Zhèn桥口镇TownSūxiān Qū17,693
Qiáoshì Xiāng桥市乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn14,657
Qiáotóu Xiāng桥头乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn10,484
Qīfèngdù Zhèn栖凤渡镇TownSūxiān Qū26,713
Qījiă Xiāng七甲乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn11,372
Qīlĭ Zhèn七里镇TownZīxīng Shì12,293
Qīnghé Xiāng清和乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn11,611
Qīngjiāng Xiāng清江乡Rural TownshipZīxīng Shì10,271
Qīnglán Xiāng青兰乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn14,328
Qīngquán Zhèn清泉镇TownGuìdōng Xiàn11,338
Qīngshān Xiāng青山乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn5,605
Qīngxī Zhèn清溪镇TownĀnrén Xiàn35,078
Qīngyāo Zhèn青腰镇TownZīxīng Shì7,629
Rénmínlù Jiēdào人民路街道办事处Urban SubdistrictBĕihú Qū49,264
Rényì Zhèn仁义镇TownGuìyáng Xiàn17,274
Rèshuĭ Zhèn热水镇TownRŭchéng Xiàn10,056
Sāndòng Xiāng三洞乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn5,492
Sāndū Zhèn三都镇TownZīxīng Shì25,992
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn12,921
Sānjiāngkŏu Yáozú Zhèn三江口瑶族镇TownRŭchéng Xiàn8,389
Sānshíliùwānkuàngqū 三十六湾矿区Township-like AreaLínwŭ Xiàn2
Sāntáng Xiāng三塘乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn20,449
Sānxīng Zhèn三星镇TownRŭchéng Xiàn23,364
Shāpíng Xiāng沙坪乡Rural TownshipYízhāng Xiàn17,952
Shātián Zhèn沙田镇TownGuìdōng Xiàn26,892
Shígàitáng Zhèn石盖塘镇TownBĕihú Qū13,275
Shígāo Xiāng石羔乡Rural TownshipJiāhé Xiàn14,222
Shìjiāo Xiāng市郊乡Rural TownshipBĕihú Qū14,104
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownJiāhé Xiàn24,361
Shízì Xiāng十字乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn11,043
Shōwa Xiāng正和镇Rural TownshipGuìyáng Xiàn29,412
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn17,420
Shuĭdōng Xiāng水东乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn10,519
Sìdū Xiāng四都乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn17,422
Sìlĭ Xiāng四里乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn17,855
Sìzhōu Xiāng泗洲乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn13,055
Sòngpíng Línchăng宋坪林场Township-like AreaGuìdōng Xiàn1,046
Sūxiānlĭng Jiēdào苏仙岭街道Urban SubdistrictSūxiān Qū100,910
Tàihéguóyŏu Línchăng太和国有林场Township-like AreaGuìyáng Xiàn818
Tàihé Xiāng太和乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn15,167
Tàihé Zhèn太和镇TownGuìyáng Xiàn21,166
Tàipínglĭ Xiāng太平里乡Rural TownshipYízhāng Xiàn11,203
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipSūxiān Qū10,969
Tángcūn Zhèn塘村镇TownJiāhé Xiàn21,318
Tángdòng Jiēdào唐洞街道Urban SubdistrictZīxīng Shì61,990
Tángménkŏu Zhèn塘门口镇TownYŏngxīng Xiàn14,166
Tāngshì Xiāng汤市乡Rural TownshipZīxīng Shì6,260
Tángshì Zhèn塘市镇TownGuìyáng Xiàn18,190
Tángxī Xiāng塘溪乡Rural TownshipSūxiān Qū9,493
Tănpíng Xiāng坦坪乡Rural TownshipJiāhé Xiàn12,848
Tiāntáng Xiāng天塘乡Rural TownshipYízhāng Xiàn25,702
Tiánxīn Xiāng田心乡Rural TownshipJiāhé Xiàn15,383
Tiánzhuāng Xiāng田庄乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn12,160
Tónghé Xiāng同和乡Rural TownshipBĕihú Qū5,418
Tóngyì Xiāng同益乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn10,391
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn11,523
Tuánjié Yáozú Xiāng团结瑶族乡Rural TownshipZīxīng Shì1,820
Tŭdì Xiāng土地乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn11,760
Tŭqiáo Zhèn土桥镇TownRŭchéng Xiàn28,239
Wàishā Xiāng外沙乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn11,628
Wànhuáyán Zhèn万华岩镇TownBĕihú Qū11,544
Wànshuĭ Xiāng万水乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn18,563
Wénmíng Xiāng文明乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn25,814
Wŭlĭpái Zhèn五里牌镇TownSūxiān Qū20,942
Wŭshuĭ Zhèn武水镇TownLínwŭ Xiàn26,907
Wŭyuán Xiāng武源乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn7,878
Xiàméiqiáo Jiēdào下湄桥街道办事处Urban SubdistrictBĕihú Qū25,110
Xiānghuālĭng Zhèn香花岭镇TownLínwŭ Xiàn7,655
Xiānghuā Xiāng香花乡Rural TownshipZīxīng Shì16,996
Xiāngméi Xiāng香梅乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn10,508
Xiāngyīndù Zhèn湘阴渡镇TownYŏngxīng Xiàn30,919
Xiàojiā Zhèn肖家镇TownJiāhé Xiàn10,892
Xiăoyuán Yáozú Zhèn小垣瑶族镇TownRŭchéng Xiàn7,129
Xīnfāng Xiāng新坊乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn10,947
Xíngláng Zhèn行廊镇TownJiāhé Xiàn18,411
Xīngníng Zhèn兴宁镇TownZīxīng Shì17,453
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipYízhāng Xiàn9,502
Xīnzhōu Xiāng新洲乡Rural TownshipĀnrén Xiàn6,816
Xīshān Yáozú Xiāng西山瑶族乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn1,402
Xŭjiādòng Zhèn许家洞镇TownSūxiān Qū13,476
Yángjì Xiāng洋际乡Rural TownshipĀnrén Xiàn13,922
Yángliŭ Yáozú Xiāng杨柳瑶族乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn2,066
Yángméishān Zhèn杨梅山镇TownYízhāng Xiàn12,869
Yángnăo Xiāng羊脑乡Rural TownshipĀnrén Xiàn7,287
Yángshì Zhèn洋市镇TownGuìyáng Xiàn24,373
Yángtáng Xiāng洋塘乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn18,974
Yānpíng Xiāng烟坪乡Rural TownshipZīxīng Shì3,856
Yànquán Jiēdào燕泉街道办事处Urban SubdistrictBĕihú Qū96,354
Yánquán Zhèn岩泉镇TownYízhāng Xiàn36,511
Yánshòu Yáozú Xiāng延寿瑶族乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn11,754
Yàntáng Xiāng燕塘乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn13,621
Yáogăngxiān Zhèn瑶岗仙镇TownYízhāng Xiàn8,228
Yìjiāng Xiāng益将乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn6,216
Yīliù Zhèn一六镇TownYízhāng Xiàn41,271
Yíngchūn Zhèn迎春镇TownYízhāng Xiàn22,068
Yíngdòng Yáozú Xiāng盈洞瑶族乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn6,037
Yínhé Xiāng银河乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn8,548
Yŏngchūn Xiāng永春乡Rural TownshipBĕihú Qū7,689
Yŏngfēng Xiāng永丰乡Rural TownshipRŭchéng Xiàn12,496
Yǒnglèjiāng Zhèn永乐江镇TownĀnrén Xiàn37,384
Yóumá Xiāng油麻乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn17,512
Yóushì Zhèn油市镇TownYŏngxīng Xiàn25,288
Yuánjiā Zhèn袁家镇TownJiāhé Xiàn12,061
Yuèfēng Yáozú Xiāng月峰瑶族乡Rural TownshipBĕihú Qū5,520
Yuèlái Xiāng悦来乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn20,241
Yútián Xiāng余田乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn15,937
Zēngkŏu Xiāng增口乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn11,345
Zhàiqián Xiāng寨前乡Rural TownshipGuìdōng Xiàn17,204
Zhāngmù Xiāng樟木乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn14,353
Zhāngshì Zhèn樟市镇TownGuìyáng Xiàn25,064
Zhāngshù Xiāng樟树乡Rural TownshipYŏngxīng Xiàn29,334
Zhènghé Xiāng正和乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn8,503
Zhènnán Xiāng镇南乡Rural TownshipLínwŭ Xiàn10,712
Zhōngshuĭ Xiāng钟水乡Rural TownshipJiāhé Xiàn14,332
Zhōuménsī Zhèn州门司镇TownZīxīng Shì7,248
Zhúshān Xiāng竹山乡Rural TownshipĀnrén Xiàn12,705

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).