Home
Show Map

Luánpíng Xiàn

County in Chéngdé Shì / 承德市

County

The population of Luánpíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Luánpíng Xiàn滦平县County287,986
Chéngdé Shì承德市Prefecture-level City3,473,201

Contents: Townships

The population of the townships in Luánpíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānchúngōumén Mănzú Xiāng安纯沟门满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn10,823
Bākèshíyíng Zhèn巴克什营镇TownLuánpíng Xiàn17,216
Chángshānyù Zhèn长山峪镇TownLuánpíng Xiàn20,024
Dàtún Mănzú Xiāng大屯满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn17,431
Dèngchăng Mănzú Xiāng邓厂满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn2,057
Fùjiādiàn Mănzú Xiāng付家店满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn3,953
Fùyíngzi Xiāng付营子乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn16,717
Hóngqí Zhèn红旗镇TownLuánpíng Xiàn14,163
Huŏdòushān Xiāng火斗山乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn12,410
Hŭshíhā Zhèn虎什哈镇TownLuánpíng Xiàn19,495
Jīngōutún Zhèn金沟屯镇TownLuánpíng Xiàn16,702
Làowā Xiāng涝洼乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn5,894
Liăngjiānfáng Xiāng两间房乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn8,710
Luánpíng Zhèn滦平镇TownLuánpíng Xiàn16,724
Măyíngzi Mănzú Xiāng马营子满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn6,844
Píngfāng Mănzú Xiāng平坊满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn5,352
Wŭdàoyíngzi Mănzú Xiāng五道营子满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn3,822
Xiăoyíng Mănzú Xiāng小营满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn13,834
Xīgōu Mănzú Xiāng西沟满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn6,161
Zhāngbăiwān Zhèn张百湾镇TownLuánpíng Xiàn22,991
Zhōngxīnglù Jiēdào中兴路街道办事处Urban SubdistrictLuánpíng Xiàn46,663

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).