Home
Show Map

Píngquán Shì

County-level City in Chéngdé Shì / 承德市

County-level City

The population of Píngquán Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Píngquán Shì平泉市County-level City446,939
Chéngdé Shì承德市Prefecture-level City3,473,201

Contents: Townships

The population of the townships in Píngquán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕiwŭshíjiāzi Zhèn北五十家子镇TownPíngquán Shì11,940
Dăngbà Zhèn党坝镇TownPíngquán Shì24,169
Dàohŭgōu Xiāng道虎沟乡Rural TownshipPíngquán Shì14,862
Guōzhàngzi Mănzú Xiāng郭杖子满族乡Rural TownshipPíngquán Shì18,874
Huángtŭliángzi Zhèn黄土梁子镇TownPíngquán Shì20,831
Liŭxī Mănzú Xiāng柳溪满族乡Rural TownshipPíngquán Shì11,041
Máolángōu Mănzú Mĕnggŭzú Xiāng茅兰沟满族蒙古族乡Rural TownshipPíngquán Shì16,756
Nánwŭshíjiāzi Zhèn南五十家子镇TownPíngquán Shì19,859
Píngfáng Mănzú Mĕnggŭzú Xiāng平房满族蒙古族乡Rural TownshipPíngquán Shì15,298
Píngquán Zhèn平泉镇TownPíngquán Shì110,646
Qīgōu Zhèn七沟镇TownPíngquán Shì25,061
Qījiādài Mănzú Xiāng七家岱满族乡Rural TownshipPíngquán Shì7,912
Sōngshùtái Xiāng松树台乡Rural TownshipPíngquán Shì15,954
Táitóushān Xiāng台头山乡Rural TownshipPíngquán Shì19,081
Wángtŭfáng Xiāng王土房乡Rural TownshipPíngquán Shì5,419
Wòlóng Zhèn卧龙镇TownPíngquán Shì28,382
Xiăosìgōu Zhèn小寺沟镇TownPíngquán Shì22,705
Yángshùlĭng Zhèn杨树岭镇TownPíngquán Shì29,463
Yúshùlínzi Zhèn榆树林子镇TownPíngquán Shì28,686

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).