Home
Show Map

Xīnglóng Xiàn

County in Chéngdé Shì / 承德市

County

The population of Xīnglóng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xīnglóng Xiàn兴隆县County314,730
Chéngdé Shì承德市Prefecture-level City3,473,201

Contents: Townships

The population of the townships in Xīnglóng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānzilĭng Xiāng安子岭乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn5,194
Bāguàlĭng Mănzú Xiāng八卦岭满族乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn14,945
Bànbìshān Zhèn半壁山镇TownXīnglóng Xiàn22,029
Bĕishuĭquán Xiāng北水泉乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn11,091
Bĕiyíngfáng Zhèn北营房镇TownXīnglóng Xiàn12,403
Dàshuĭquán Xiāng大水泉乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn14,470
Dàzhàngzi Xiāng大杖子乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn16,896
Dŏuziyù Xiāng陡子峪乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn6,263
Guàlányù Zhèn挂兰峪镇TownXīnglóng Xiàn14,433
Gūshānzi Zhèn孤山子镇TownXīnglóng Xiàn11,088
Lánqíyíng Zhèn蓝旗营镇TownXīnglóng Xiàn14,148
Lĭjiāyíng Xiāng李家营乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn9,686
Liùdàohé Zhèn六道河镇TownXīnglóng Xiàn15,874
Mógūyù Xiāng蘑菇峪乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn17,279
Nántiānmén Mănzú Xiāng南天门满族乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn7,034
Píng'ānbăo Zhèn平安堡镇TownXīnglóng Xiàn13,870
Qīngsōnglĭng Zhèn青松岭镇TownXīnglóng Xiàn13,407
Sāndàohé Xiāng三道河乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn16,754
Shàngshídòng Xiāng上石洞乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn2,485
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownXīnglóng Xiàn75,381

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).