Home
Show Map

China: Cháoyáng Shì / 朝阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Cháoyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕipiào Shì北票市County-level City496,164
Cháoyáng Xiàn朝阳县County486,774
Jiànpíng Xiàn建平县County505,437
Kālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn喀喇沁左翼蒙古族自治县Autonomous County360,419
Língyuán Shì凌源市County-level City570,660
Lóngchéng Qū龙城区District211,102
Shuāngtă Qū双塔区District414,085
Cháoyáng Shì朝阳市Prefecture-level City3,044,641

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Cháoyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishān Xiāng白山乡Rural TownshipJiànpíng Xiàn11,267
Báităzi Zhèn白塔子镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,404
Bājiāguóyíng Nóngchăng八家国营农场Township-like AreaJiànpíng Xiàn9,056
Bànlāshān Jiēdào半拉山街道Urban SubdistrictLóngchéng Qū778
Băoguólăo Zhèn宝国老镇TownBĕipiào Shì19,999
Bātúyíng Xiāng巴图营乡Rural TownshipBĕipiào Shì11,407
Bĕi'èrshíjiāzi Zhèn北二十家子镇TownJiànpíng Xiàn11,160
Bĕigōuménzi Xiāng北沟门子乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn5,466
Bĕijiē Jiēdào北街街道Urban SubdistrictLíngyuán Shì36,521
Bĕilú Xiāng北炉乡Rural TownshipLíngyuán Shì14,019
Bĕisìjiā Xiāng北四家乡Rural TownshipBĕipiào Shì8,996
Bĕisìjiāzi Xiāng北四家子乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn22,542
Bĕită Jiēdào北塔街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū20,966
Bĕită Zhèn北塔镇TownBĕipiào Shì12,215
Biānzhàngzi Zhèn边杖子镇TownLóngchéng Qū17,174
Bōluóchì Zhèn波罗赤镇TownCháoyáng Xiàn16,929
Căochăng Xiāng草场乡Rural TownshipKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn6,227
Chángbăoyíngzi Xiāng长宝营子乡Rural TownshipShuāngtă Qū5,453
Chánggāo Xiāng长皋乡Rural TownshipBĕipiào Shì10,139
Chánghéyíng Xiāng常河营乡Rural TownshipBĕipiào Shì8,291
Chānglóng Zhèn昌隆镇TownJiànpíng Xiàn13,532
Chángzàiyíngzi Xiāng长在营子乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn14,389
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictBĕipiào Shì14,811
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictLíngyuán Shì26,770
Dàbăn Zhèn大板镇TownBĕipiào Shì6,328
Dàchéngzi Jiēdào大城子街道Urban SubdistrictKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn83,245
Dàhébĕi Zhèn大河北镇TownLíngyuán Shì15,953
Dàhēishāntèbiéxíngzhèng Guănlĭqū大黑山特别行政管理区Township-like AreaBĕipiào Shì568
Dàmiào Zhèn大庙镇TownCháoyáng Xiàn17,003
Dāo'ĕrdēng Zhèn刀尔登镇TownLíngyuán Shì21,802
Dàpíngfáng Zhèn大平房镇TownLóngchéng Qū22,775
Dàsānjiā Zhèn大三家镇TownBĕipiào Shì14,666
Dàwángzhàngzi Xiāng大王杖子乡Rural TownshipLíngyuán Shì9,961
Dàyíngzi Xiāng大营子乡Rural TownshipKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,113
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictLíngyuán Shì24,702
Dōngdàdào Xiāng东大道乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn11,004
Dōngdàtún Xiāng东大屯乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn13,917
Dōngguānyíng Zhèn东官营镇TownBĕipiào Shì18,938
Dōngshào Zhèn东哨镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,740
Èrshíjiāzi Zhèn二十家子镇TownCháoyáng Xiàn31,150
Fóyédòng Xiāng佛爷洞乡Rural TownshipLíngyuán Shì10,486
Fùshān Jiēdào富山街道Urban SubdistrictJiànpíng Xiàn17,302
Gānzhāo Zhèn甘招镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn10,982
Gēndéyíngzi Xiāng根德营子乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn15,405
Gōngyíngzi Zhèn公营子镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,531
Gōuménzi Zhèn沟门子镇TownLíngyuán Shì25,338
Guāngmíng Jiēdào光明街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū37,407
Guānshān Jiēdào冠山街道Urban SubdistrictBĕipiào Shì16,628
Guóyíngcháoyángxiànjiăjiādiàn Nóngchăng国营朝阳县贾家店农场Township-like AreaCháoyáng Xiàn6,169
Guóyíngguāndàhăi Nóngchăng国营官大海农场Township-like AreaKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn2,330
Gŭshānzi Zhèn古山子镇TownCháoyáng Xiàn16,926
Hā'ĕrnăo Xiāng哈尔脑乡Rural TownshipBĕipiào Shì14,943
Hăilóng Jiēdào海龙街道Urban SubdistrictLóngchéng Qū19,746
Hālādàokŏu Zhèn哈拉道口镇TownJiànpíng Xiàn12,347
Hēichéngzi Zhèn黑城子镇TownBĕipiào Shì16,879
Hēiniúyíngzi Xiāng黑牛营子乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn14,892
Hēishuĭ Zhèn黑水镇TownJiànpíng Xiàn20,005
Hékănzi Xiāng河坎子乡Rural TownshipLíngyuán Shì13,101
Hóngqí Jiēdào红旗街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū45,012
Hóngshān Jiēdào红山街道Urban SubdistrictJiànpíng Xiàn42,456
Hóngshān Jiēdào红山街道Urban SubdistrictLíngyuán Shì8,871
Jiànpíng Zhèn建平镇TownJiànpíng Xiàn18,347
Kāifāqūlóngquán Jiēdào开发区龙泉街道Urban SubdistrictLóngchéng Qū35,022
Kālăqìn Zhèn喀喇沁镇TownJiànpíng Xiàn17,021
Kuídésù Zhèn奎德素镇TownJiànpíng Xiàn15,921
Kūndūyíngzi Xiāng坤都营子乡Rural TownshipKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,768
Lăoguāndì Zhèn老官地镇TownJiànpíng Xiàn8,405
Lăoyémiào Zhèn老爷庙镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn17,935
Liángshuĭhé Mĕnggŭzú Xiāng凉水河蒙古族乡Rural TownshipBĕipiào Shì5,890
Liánhé Zhèn联合镇TownLóngchéng Qū18,658
Língbĕi Jiēdào凌北街道Urban SubdistrictLíngyuán Shì29,792
Língfèng Jiēdào凌凤街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū20,197
Línghé Jiēdào凌河街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū22,521
Liŭchéng Jiēdào柳城街道Urban SubdistrictCháoyáng Xiàn45,239
Liùguānyíngzi Zhèn六官营子镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn9,511
Liùjiāzi Zhèn六家子镇TownCháoyáng Xiàn21,968
Liúzhàngzi Zhèn刘杖子镇TownLíngyuán Shì8,827
Lóngshān Jiēdào龙山街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū49,144
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownBĕipiào Shì16,385
Lóujiādiàn Xiāng娄家店乡Rural TownshipBĕipiào Shì13,086
Luófúgōu Xiāng罗福沟乡Rural TownshipJiànpíng Xiàn8,583
Măchăng Zhèn马场镇TownJiànpíng Xiàn12,422
Măshān Jiēdào马山街道Urban SubdistrictLóngchéng Qū2,527
Măyŏuyíng Mĕnggŭzú Xiāng马友营蒙古族乡Rural TownshipBĕipiào Shì14,990
Mĕnggŭyíng Zhèn蒙古营镇TownBĕipiào Shì12,973
Mùtóuchéngzi Zhèn木头城子镇TownCháoyáng Xiàn24,838
Nánbājiāzi Xiāng南八家子乡Rural TownshipBĕipiào Shì7,469
Nángōngyíngzi Zhèn南公营子镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,966
Nánjiē Jiēdào南街街道Urban SubdistrictLíngyuán Shì60,888
Nánshān Jiēdào南山街道Urban SubdistrictBĕipiào Shì44,544
Nánshào Jiēdào南哨街道Urban SubdistrictKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn10,298
Nánshuāngmiào Zhèn南双庙镇TownCháoyáng Xiàn26,563
Nántă Jiēdào南塔街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū25,367
Niúyíngzi Zhèn牛营子镇TownLíngyuán Shì15,831
Píngfángzi Zhèn平房子镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn22,076
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū39,358
Qiánjìn Xiāng前进乡Rural TownshipLíngyuán Shì6,001
Qiáobĕi Jiēdào桥北街道Urban SubdistrictBĕipiào Shì4,023
Qīdàolĭng Zhèn七道岭镇TownCháoyáng Xiàn20,921
Qīdàoquánzi Zhèn七道泉子镇TownLóngchéng Qū17,969
Qīngfēngshān Zhèn青峰山镇TownJiànpíng Xiàn12,125
Qīngsōnglĭng Xiāng青松岭乡Rural TownshipJiànpíng Xiàn7,175
Quánjùyŏng Xiāng泉巨永乡Rural TownshipBĕipiào Shì11,696
Rèshuĭguóyíngchùmù Nóngchăng热水国营畜牧农场Township-like AreaJiànpíng Xiàn9,413
Rèshuĭtāng Jiēdào热水汤街道Urban SubdistrictLíngyuán Shì2,312
Sānbăo Jiēdào三宝街道Urban SubdistrictBĕipiào Shì9,047
Sānbăo Xiāng三宝乡Rural TownshipBĕipiào Shì17,276
Sānbăoyíng Xiāng三宝营乡Rural TownshipBĕipiào Shì5,614
Sāndàohézi Zhèn三道河子镇TownLíngyuán Shì14,993
Sānjiā Mĕnggŭzú Xiāng三家蒙古族乡Rural TownshipJiànpíng Xiàn24,865
Sānjiāzi Xiāng三家子乡Rural TownshipLíngyuán Shì31,380
Sānshíjiāzi Zhèn三十家子镇TownLíngyuán Shì33,915
Shāhăi Zhèn沙海镇TownJiànpíng Xiàn25,805
Shàngyuán Zhèn上园镇TownBĕipiào Shì13,581
Shàngzhì Xiāng尚志乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn9,907
Shānzuĭzi Zhèn山嘴子镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,437
Shāoguōyíngzi Xiāng烧锅营子乡Rural TownshipJiànpíng Xiàn6,807
Shènglì Zhèn胜利镇TownCháoyáng Xiàn30,453
Shēnjĭng Zhèn深井镇TownJiànpíng Xiàn14,099
Shí'èrdébăo Zhèn十二德堡镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,202
Shuānghé Jiēdào双河街道Urban SubdistrictBĕipiào Shì22,069
Shuĭquán Zhèn水泉镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn13,307
Sìguānyíngzi Zhèn四官营子镇TownLíngyuán Shì19,454
Sìhédāng Zhèn四合当镇TownLíngyuán Shì30,594
Sōnglĭngmén Mĕnggŭzú Xiāng松岭门蒙古族乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn9,014
Sōnglĭngzi Zhèn松岭子镇TownLíngyuán Shì19,029
Sòngzhàngzi Zhèn宋杖子镇TownLíngyuán Shì26,291
Sūnjiāwān Zhèn孙家湾镇TownShuāngtă Qū15,401
Táijí Jiēdào台吉街道Urban SubdistrictBĕipiào Shì15,741
Táijíyíng Xiāng台吉营乡Rural TownshipBĕipiào Shì11,213
Táijí Zhèn台吉镇TownBĕipiào Shì16,328
Tàipíngzhuāng Zhèn太平庄镇TownJiànpíng Xiàn15,610
Táizi Zhèn台子镇TownCháoyáng Xiàn16,104
Tālāgāo Zhèn他拉皋镇TownShuāngtă Qū19,190
Táohuātŭ Zhèn桃花吐镇TownShuāngtă Qū17,233
Tiĕnán Jiēdào铁南街道Urban SubdistrictJiànpíng Xiàn18,693
Wăfángdiàn Zhèn瓦房店镇TownLíngyuán Shì12,080
Wăfángzi Zhèn瓦房子镇TownCháoyáng Xiàn20,709
Wángyíngzi Xiāng王营子乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn10,311
Wànshòu Jiēdào万寿街道Urban SubdistrictJiànpíng Xiàn35,703
Wànyuándiàn Zhèn万元店镇TownLíngyuán Shì11,933
Wòhŭgōu Xiāng卧虎沟乡Rural TownshipKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,070
Wŭjiānfáng Zhèn五间房镇TownBĕipiào Shì32,642
Wūlánbái Zhèn乌兰白镇TownLíngyuán Shì9,678
Wūlánhéshuò Mĕnggŭzú Xiāng乌兰河硕蒙古族乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn7,964
Xiàfŭ Jīngjì Kāifāqū下府经济开发区Township-like AreaBĕipiào Shì3,706
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictLóngchéng Qū7,953
Xiăochéngzi Zhèn小城子镇TownLíngyuán Shì16,101
Xiăotáng Zhèn小塘镇TownJiànpíng Xiàn16,043
Xiăotăzi Xiāng小塔子乡Rural TownshipBĕipiào Shì8,395
Xīdàyíngzi Zhèn西大营子镇TownLóngchéng Qū28,289
Xīguānyíng Zhèn西官营镇TownBĕipiào Shì22,963
Xīnglóngzhuāng Zhèn兴隆庄镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn13,272
Xīngshùndéguóyíng Nóngchăng兴顺德国营农场Township-like AreaBĕipiào Shì3,032
Xīngyuán Jiēdào兴源街道Urban SubdistrictLíngyuán Shì9,674
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictLóngchéng Qū20,102
Xīwŭjiāzi Xiāng西五家子乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn9,302
Xīyíngzi Xiāng西营子乡Rural TownshipCháoyáng Xiàn8,843
Yànbĕi Jiēdào燕北街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū49,901
Yángjiăogōu Zhèn羊角沟镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,572
Yángshān Zhèn羊山镇TownCháoyáng Xiàn31,558
Yángshùlĭng Xiāng杨树岭乡Rural TownshipJiànpíng Xiàn7,152
Yángshùwān Zhèn杨树湾镇TownCháoyáng Xiàn7,288
Yángzhàngzi Zhèn杨杖子镇TownLíngyuán Shì4,363
Yèbǎishòu Jiēdào叶柏寿街道Urban SubdistrictJiànpíng Xiàn30,457
Yĕjīnzhùzào Gōngyè Yuánqū冶金铸造工业园区Township-like AreaKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,614
Yìchénggōng Xiāng义成功乡Rural TownshipJiànpíng Xiàn6,179
Yóuzhàngzi Xiāng尤杖子乡Rural TownshipKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,021
Yúshùlínzi Zhèn榆树林子镇TownJiànpíng Xiàn26,572
Zhāngjiāyíngzi Zhèn张家营子镇TownJiànpíng Xiàn12,125
Zhāngjíyíng Xiāng章吉营乡Rural TownshipBĕipiào Shì8,693
Zhànnán Jiēdào站南街道Urban SubdistrictShuāngtă Qū46,935
Zhàodūbā Zhèn召都巴镇TownLóngchéng Qū20,109
Zhōngsānjiā Zhèn中三家镇TownKālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn13,798
Zhūlùkē Zhèn朱碌科镇TownJiànpíng Xiàn18,790

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).