Home
Show Map

China: Chángdé Shì / 常德市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chángdé Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānxiāng Xiàn安乡县County525,844
Dĭngchéng Qū鼎城区District836,839
Hànshòu Xiàn汉寿县County800,019
Jīnshì Shì津市市County-level City250,898
Línlĭ Xiàn临澧县County400,839
Lĭ Xiàn澧县County826,655
Shímén Xiàn石门县County599,287
Táoyuán Xiàn桃源县County853,662
Wŭlíng Qū武陵区District620,580
Chángdé Shì常德市Prefecture-level City5,714,623

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chángdé Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānchāng Xiāng安昌乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn19,566
Āndé Xiāng安德乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn17,024
Ānfēng Xiāng安丰乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn25,386
Ānfú Jiēdào安福街道Urban SubdistrictLínlĭ Xiàn72,943
Ānfú Xiāng安福乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn22,304
Ānhóng Xiāng安宏乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn17,663
Ānkāng Xiāng安康乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn23,867
Ānníng Xiāng安凝乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn20,793
Ānquán Xiāng安全乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn26,061
Ānshēng Xiāng安生乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn17,357
Ānyù Xiāng安裕乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn17,806
Ānzhàng Xiāng安障乡Rural TownshipĀnxiāng Xiàn20,695
Báihèshān Xiāng白鹤山乡Rural TownshipDĭngchéng Qū23,114
Băilùqiáo Zhèn百禄桥镇TownHànshòu Xiàn18,531
Báiyī Zhèn白衣镇TownJīnshì Shì18,087
Báiyúnshān Línchăng白云山林场Township-like AreaShímén Xiàn593
Báiyún Zhèn白云镇TownShímén Xiàn27,821
Bǎizhī Xiāng柏枝乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn25,812
Băohédī Zhèn保和堤镇TownJīnshì Shì23,044
Càijiāgăng Zhèn蔡家岗镇TownDĭngchéng Qū15,591
Cānggăng Zhèn沧港镇TownHànshòu Xiàn20,037
Cāngshān Xiāng沧山乡Rural TownshipDĭngchéng Qū10,754
Căopíng Zhèn草坪镇TownDĭngchéng Qū23,531
Céndàn Nóngchăng涔澹农场Township-like AreaJīnshì Shì10,655
Cénnán Zhèn涔南镇TownLĭ Xiàn20,097
Chá'ānpū Zhèn茶庵铺镇TownTáoyuán Xiàn22,414
Chánglĭnggăng Xiāng长岭岗乡Rural TownshipDĭngchéng Qū9,193
Chángmáolĭng Xiāng长茅岭乡Rural TownshipDĭngchéng Qū11,374
Chēhúhuàn Xiāng车湖垸乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn15,335
Chén'èr Xiāng陈二乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn13,732
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictWŭlíng Qū56,755
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictWŭlíng Qū66,441
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictWŭlíng Qū36,248
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictWŭlíng Qū78,076
Chénjiāzuĭ Zhèn陈家嘴镇TownĀnxiāng Xiàn21,423
Chēxī Xiāng车溪乡Rural TownshipLĭ Xiàn25,168
Chŭjiāng Jiēdào楚江街道Urban SubdistrictShímén Xiàn109,522
Cuījiāqiáo Zhèn崔家桥镇TownHànshòu Xiàn16,845
Dàjīnggăng Zhèn大鲸港镇TownĀnxiāng Xiàn21,980
Dàlóngzhàn Zhèn大龙站镇TownDĭngchéng Qū10,427
Dànánhú Xiāng大南湖乡Rural TownshipHànshòu Xiàn9,992
Dānzhōu Xiāng丹洲乡Rural TownshipWŭlíng Qū23,256
Dàohé Xiāng道河乡Rural TownshipLĭ Xiàn13,044
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipLĭ Xiàn17,822
Dàtóngshān Línchăng大同山林场Township-like AreaShímén Xiàn1,311
Dàyàndàng Zhèn大堰垱镇TownLĭ Xiàn33,632
Déshān Jiēdào德山街道Urban SubdistrictWŭlíng Qū53,184
Déshān Zhèn德山镇TownWŭlíng Qū31,191
Dĭngchéngqūyuányìchăng 鼎城区园艺场Township-like AreaDĭngchéng Qū5,810
Dīngjiāgăng Xiāng丁家港乡Rural TownshipDĭngchéng Qū14,351
Dōngjiāng Xiāng东江乡Rural TownshipWŭlíng Qū10,428
Dōngjiāo Xiāng东郊乡Rural TownshipWŭlíng Qū27,197
Dōngshānfēng Nóngchăng东山峰农场Township-like AreaShímén Xiàn4,768
Dòngshì Xiāng洞市乡Rural TownshipLĭ Xiàn10,833
Dōngyuèmiào Xiāng东岳庙乡Rural TownshipHànshòu Xiàn22,012
Dòumŭhú Jiēdào斗姆湖街道Urban SubdistrictDĭngchéng Qū20,814
Dùkŏu Zhèn渡口镇TownJīnshì Shì19,933
Èrdū Xiāng二都乡Rural TownshipShímén Xiàn27,770
Fāngshípíng Zhèn方石坪镇TownLĭ Xiàn12,719
Fēnghuŏ Xiāng烽火乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn19,846
Fēngjiāpū Zhèn丰家铺镇TownHànshòu Xiàn23,759
Fēngshù Wéiwú'ĕrzú Huízú Xiāng枫树维吾尔族回族乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn27,087
Fùxīngchăng Zhèn复兴厂镇TownLĭ Xiàn15,461
Găng'èrkŏu Zhèn港二口镇TownDĭngchéng Qū13,960
Gānxītān Zhèn甘溪滩镇TownLĭ Xiàn17,324
Guāndàng Zhèn官垱镇TownĀnxiāng Xiàn21,765
Guānhuàn Zhèn官垸镇TownLĭ Xiàn17,452
Guāntíng Xiāng官亭乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn21,055
Guàntóuzuĭ Zhèn罐头嘴镇TownHànshòu Xiàn31,400
Guànxī Zhèn灌溪镇TownDĭngchéng Qū29,200
Guānyīnsì Zhèn观音寺镇TownTáoyuán Xiàn20,512
Gŭniúshān Xiāng牯牛山乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn4,822
Hángōngdù Zhèn韩公渡镇TownDĭngchéng Qū36,675
Hăopíng Xiāng郝坪乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn9,458
Hāozigăng Zhèn蒿子港镇TownDĭngchéng Qū29,276
Héfú Zhèn河洑镇TownWŭlíng Qū17,139
Hēishānzuĭ Xiāng黑山嘴乡Rural TownshipDĭngchéng Qū16,227
Hèjiāshān Yuánzhŏngchăng贺家山原种场Township-like AreaDĭngchéng Qū8,293
Hékŏu Zhèn合口镇TownLínlĭ Xiàn42,872
Huángjiăpū Xiāng黄甲铺乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn15,073
Huángshāntóu Zhèn黄山头镇TownĀnxiāng Xiàn34,018
Huángshí Zhèn黄石镇TownTáoyuán Xiàn16,600
Huángtŭdiàn Zhèn黄土店镇TownDĭngchéng Qū23,229
Huángzhūzhōu Xiāng黄珠洲乡Rural TownshipDĭngchéng Qū15,844
Huāyánxī Línchăng花岩溪林场Township-like AreaDĭngchéng Qū3,246
Hùchéng Xiāng护城乡Rural TownshipWŭlíng Qū26,206
Huŏliánpō Zhèn火连坡镇TownLĭ Xiàn13,818
Húpíngshān Zhèn壶瓶山镇TownShímén Xiàn25,947
Jiăngjiāzuĭ Zhèn蒋家嘴镇TownHànshòu Xiàn48,538
Jiănshì Zhèn剪市镇TownTáoyuán Xiàn20,437
Jiāoqí Zhèn焦圻镇TownĀnxiāng Xiàn17,485
Jiàqiáo Zhèn架桥镇TownTáoyuán Xiàn26,307
Jiāshān Guănlĭchŭ夹山管理处Township-like AreaShímén Xiàn1,019
Jiāshān Zhèn夹山镇TownShímén Xiàn43,154
Jīnluó Zhèn金罗镇TownLĭ Xiàn25,654
Jīnyúlĭng Jiēdào金鱼岭街道Urban SubdistrictJīnshì Shì18,935
Jiŭhuàn Xiāng九垸乡Rural TownshipLĭ Xiàn21,668
Jiŭlĭ Xiāng九里乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn17,731
Jiŭxī Zhèn九溪镇TownTáoyuán Xiàn18,861
Jūnshānpū Zhèn军山铺镇TownHànshòu Xiàn25,619
Léigōngmiào Zhèn雷公庙镇TownDĭngchéng Qū13,330
Léigōngtă Zhèn雷公塔镇TownLĭ Xiàn18,444
Lĭdàn Xiāng澧澹乡Rural TownshipLĭ Xiàn37,941
Lĭdōng Xiāng澧东乡Rural TownshipLĭ Xiàn25,632
Lĭgōnggăng Zhèn理公港镇TownTáoyuán Xiàn14,989
Lĭjiāpū Xiāng李家铺乡Rural TownshipJīnshì Shì15,884
Lĭnán Zhèn澧南镇TownLĭ Xiàn24,804
Língjīntān Zhèn凌津滩镇TownTáoyuán Xiàn17,248
Língquán Zhèn灵泉镇TownJīnshì Shì10,197
Liŭyèhúlǚyóudùjiăqū 柳叶湖旅游渡假区Township-like AreaWŭlíng Qū24,476
Lĭyáng Jiēdào澧阳街道办事处Urban SubdistrictLĭ Xiàn199,773
Lóngtánqiáo Zhèn龙潭桥镇TownHànshòu Xiàn24,324
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownTáoyuán Xiàn22,618
Lóngyáng Jiēdào龙阳街道Urban SubdistrictHànshòu Xiàn119,413
Lúdíshān Xiāng芦荻山乡Rural TownshipWŭlíng Qū27,115
Lúhuātán Xiāng芦花潭乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn12,460
Luópíng Xiāng罗坪乡Rural TownshipShímén Xiàn13,806
Luòpŭsì Línchăng洛浦寺林场Township-like AreaShímén Xiàn620
Máojiātān Huízú Wéiwú'ĕrzú Xiāng毛家滩回族维吾尔族乡Rural TownshipHànshòu Xiàn25,383
Mătóupū Zhèn码头铺镇TownLĭ Xiàn13,209
Măzōnglĭng Zhèn马鬃岭镇TownTáoyuán Xiàn19,272
Mĕngquán Zhèn蒙泉镇TownShímén Xiàn62,636
Mèngxī Zhèn梦溪镇TownLĭ Xiàn23,057
Móshì Zhèn磨市镇TownShímén Xiàn28,146
Mùtánghuàn Zhèn木塘垸镇TownTáoyuán Xiàn27,870
Nánbĕi Zhèn南北镇TownShímén Xiàn6,847
Nánpínggăng Xiāng南坪岗乡Rural TownshipWŭlíng Qū27,166
Nièjiāqiáo Xiāng聂家桥乡Rural TownshipHànshòu Xiàn17,423
Nìjiāngpíng Xiāng逆江坪乡Rural TownshipDĭngchéng Qū9,146
Niúbítān Zhèn牛鼻滩镇TownDĭngchéng Qū33,837
Niúchēhé Zhèn牛车河镇TownTáoyuán Xiàn11,424
Níwōtán Xiāng泥窝潭乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn15,807
Pántáng Zhèn盘塘镇TownTáoyuán Xiàn19,942
Pōtóu Zhèn坡头镇TownHànshòu Xiàn21,067
Qiánjiāpíng Xiāng钱家坪乡Rural TownshipDĭngchéng Qū11,858
Qīhé Zhèn漆河镇TownTáoyuán Xiàn50,392
Qīnglín Xiāng青林乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn21,242
Rèshì Zhèn热市镇TownTáoyuán Xiàn26,041
Rúdōng Zhèn如东镇TownLĭ Xiàn22,449
Sānchàhé Zhèn三岔河镇TownĀnxiāng Xiàn20,833
Sānchàlù Jiēdào三岔路街道Urban SubdistrictWŭlíng Qū115,702
Sānhé Xiāng三和乡Rural TownshipHànshòu Xiàn18,433
Sānshèng Xiāng三圣乡Rural TownshipShímén Xiàn34,094
Sānyánggăng Zhèn三阳港镇TownTáoyuán Xiàn21,913
Sānzhōuyì Jiēdào三洲驿街道Urban SubdistrictJīnshì Shì35,985
Shānbăn Xiāng杉板乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn12,447
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownTáoyuán Xiàn14,854
Shéjiāpíng Xiāng佘家坪乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn17,230
Shēnliŭ Zhèn深柳镇TownĀnxiāng Xiàn126,586
Shēnshuĭgăng Xiāng深水港乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn18,089
Shéshìqiáo Zhèn佘市桥镇TownLínlĭ Xiàn18,581
Shíbăntān Zhèn石板滩镇TownDĭngchéng Qū20,729
Shígōngqiáo Zhèn石公桥镇TownDĭngchéng Qū30,745
Shímĕitáng Zhèn十美堂镇TownDĭngchéng Qū22,290
Shíménqiáo Zhèn石门桥镇TownDĭngchéng Qū41,411
Shuānglóng Xiāng双龙乡Rural TownshipLĭ Xiàn12,822
Shuāngqiáopíng Zhèn双桥坪镇TownDĭngchéng Qū16,790
Shuāngxīkŏu Zhèn双溪口镇TownTáoyuán Xiàn21,840
Sìpíng Xiāng寺坪乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn11,835
Sìxīngăng Zhèn四新岗镇TownLínlĭ Xiàn16,574
Suŏjiē Xiāng所街乡Rural TownshipShímén Xiàn23,877
Tàifú Zhèn太浮镇TownLínlĭ Xiàn13,069
Tàipíngpū Xiāng太平铺乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn9,203
Tàipíngqiáo Xiāng太平桥乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn14,164
Tàipíng Zhèn太平镇TownShímén Xiàn24,668
Tàiqīng Xiāng太青乡Rural TownshipLĭ Xiàn14,513
Tàizimiào Zhèn太子庙镇TownHànshòu Xiàn21,403
Tánghuá Xiāng棠华乡Rural TownshipJīnshì Shì14,558
Tángjiāpū Xiāng唐家铺乡Rural TownshipDĭngchéng Qū13,660
Táohuāyuán Zhèn桃花源镇TownTáoyuán Xiàn26,340
Tèzhŏngyăngzhíchăng 特种养殖场Township-like AreaDĭngchéng Qū4,006
Tíngxiándù Zhèn停弦渡镇TownLínlĭ Xiàn17,016
Wàngchéng Xiāng望城乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn17,637
Wángjiāchăng Zhèn王家厂镇TownLĭ Xiàn19,471
Wāngjiāqiáo Jiēdào汪家桥街道Urban SubdistrictJīnshì Shì36,775
Wéixīn Zhèn维新镇TownShímén Xiàn17,403
Wénjiā Xiāng文家乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn14,017
Wényù Xiāng文蔚乡Rural TownshipHànshòu Xiàn14,461
Wŭlíng Zhèn武陵镇TownDĭngchéng Qū119,614
Wúxīhé Xiāng浯溪河乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn12,000
Xiāngyángjiē Jiēdào襄阳街街道Urban SubdistrictJīnshì Shì22,858
Xī'ān Zhèn西安镇TownTáoyuán Xiàn13,168
Xiăodùkŏu Zhèn小渡口镇TownLĭ Xiàn42,070
Xiàyúkŏu Zhèn下渔口镇TownĀnxiāng Xiàn33,232
Xīdòngtíng Guănlĭqū西洞庭管理区Township-like AreaDĭngchéng Qū50,825
Xièjiāpū Zhèn谢家铺镇TownDĭngchéng Qū19,997
Xīhú Guănlĭqū西湖管理区Township-like AreaHànshòu Xiàn37,980
Xīhú Zhèn西湖镇TownHànshòu Xiàn13,199
Xīn'ān Zhèn新安镇TownLínlĭ Xiàn42,886
Xīnglóngjiē Xiāng兴隆街乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn10,474
Xīnguān Zhèn新关镇TownShímén Xiàn19,056
Xīnpū Zhèn新铺镇TownShímén Xiàn25,802
Xīnxīng Xiāng新兴乡Rural TownshipHànshòu Xiàn20,598
Xīnzhōu Zhèn新洲镇TownJīnshì Shì23,987
Xiūméi Zhèn修梅镇TownLínlĭ Xiàn17,636
Xiùpíngyuányìchăng 秀坪园艺场Township-like AreaShímén Xiàn3,613
Xŭjiāqiáo Huízú Wéiwú'ĕrzú Xiāng许家桥回族维吾尔族乡Rural TownshipDĭngchéng Qū19,587
Yànchí Xiāng雁池乡Rural TownshipShímén Xiàn24,719
Yángbăn Xiāng杨板乡Rural TownshipLínlĭ Xiàn16,985
Yángjiāfāng Xiāng杨家坊乡Rural TownshipLĭ Xiàn8,592
Yángtáohú Zhèn洋淘湖镇TownHànshòu Xiàn13,668
Yángxīqiáo Zhèn杨溪桥镇TownTáoyuán Xiàn9,554
Yánjĭng Zhèn盐井镇TownLĭ Xiàn14,904
Yánwānghú Zhèn岩汪湖镇TownHànshòu Xiàn26,269
Yánzuĭ Xiāng岩嘴乡Rural TownshipHànshòu Xiàn21,641
Yáotiānpíng Zhèn尧天坪镇TownDĭngchéng Qū12,433
Yāzigăng Xiāng鸭子港乡Rural TownshipHànshòu Xiàn22,860
Yìjiādù Zhèn易家渡镇TownShímén Xiàn29,562
Yíwàn Xiāng宜万乡Rural TownshipLĭ Xiàn19,608
Yŏngfēng Xiāng永丰乡Rural TownshipLĭ Xiàn19,932
Yŏugăng Zhèn酉港镇TownHànshòu Xiàn37,132
Yùdépū Zhèn毓德铺镇TownHànshòu Xiàn12,388
Yuèmíngtán Xiāng月明潭乡Rural TownshipHànshòu Xiàn20,078
Zàoshì Zhèn皂市镇TownShímén Xiàn20,369
Zhákŏu Xiāng闸口乡Rural TownshipLĭ Xiàn19,698
Zhānggōngmiào Zhèn张公庙镇TownLĭ Xiàn26,176
Zhāngjiāng Zhèn漳江镇TownTáoyuán Xiàn121,377
Zhèndéqiáo Zhèn镇德桥镇TownDĭngchéng Qū16,742
Zhèngjiāyì Zhèn郑家驿镇TownTáoyuán Xiàn11,169
Zhōnghékŏu Zhèn中河口镇TownDĭngchéng Qū27,511
Zhōngjiāpū Xiāng钟家铺乡Rural TownshipTáoyuán Xiàn13,086
Zhōngwŭ Xiāng中武乡Rural TownshipLĭ Xiàn18,868
Zhōujiādiàn Zhèn周家店镇TownDĭngchéng Qū31,419
Zhōukŏu Zhèn洲口镇TownHànshòu Xiàn31,488
Zhōuwénmiào Xiāng周文庙乡Rural TownshipHànshòu Xiàn17,574
Zhūjiāpū Zhèn朱家铺镇TownHànshòu Xiàn22,015
Zhūmùshān Xiāng株木山乡Rural TownshipHànshòu Xiàn24,489
Ziliáng Zhèn子良镇TownShímén Xiàn22,164
Zōushì Zhèn陬市镇TownTáoyuán Xiàn51,155

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).