Home
Show Map

China: Chángchūn Shì / 长春市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chángchūn Shì (sub-provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháoyáng Qū朝阳区District827,189
Déhuì Shì德惠市County-level City748,369
Èrdào Qū二道区District619,940
Jiŭtái Qū九台区District611,670
Kuānchéng Qū宽城区District680,631
Lùyuán Qū绿园区District810,551
Nánguān Qū南关区District876,959
Nóng'ān Xiàn农安县County960,759
Shuāngyáng Qū双阳区District377,803
Yúshù Shì榆树市County-level City1,160,568
Chángchūn Shì长春市Sub-provincial City7,674,439

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chángchūn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāhào Zhèn八号镇TownYúshù Shì50,280
Bājílĕi Zhèn巴吉垒镇TownNóng'ān Xiàn47,096
Bālĭbăo Jiēdào八里堡街道办事处Urban SubdistrictÈrdào Qū31,992
Băoshòu Zhèn保寿镇TownYúshù Shì36,408
Biāngăng Xiāng边岗乡Rural TownshipDéhuì Shì38,326
Bōníhé Jiēdào波泥河街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū29,035
Bùhăi Zhèn布海镇TownDéhuì Shì40,779
Càiyuánzi Zhèn菜园子镇TownDéhuì Shì37,996
Chàlùkŏu Zhèn岔路口镇TownDéhuì Shì49,157
Chángchūn Qìchē Chănyè (Shĕngjí) (Tèshūxiāng Zhèn) Kāifāqū长春汽车产业开发区(省级)(特殊乡镇)TownLùyuán Qū27,863
Chángtōng Jiēdào长通街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū40,238
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipDéhuì Shì35,488
Chéngfā Xiāng城发乡Rural TownshipYúshù Shì45,543
Chéngjiāo Jiēdào城郊街道办事处Urban SubdistrictYúshù Shì45,029
Chéngxī Zhèn城西镇TownLùyuán Qū43,603
Chéngzijiē Jiēdào城子街街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū47,743
Chóngqìng Jiēdào重庆街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū53,898
Chūnchéng Jiēdào春城街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū50,547
Dàfángshēn Zhèn大房身镇TownDéhuì Shì56,301
Dájiāgōu Zhèn达家沟镇TownDéhuì Shì30,037
Dàlĭng Zhèn大岭镇TownYúshù Shì54,376
Dàpō Zhèn大坡镇TownYúshù Shì32,191
Dàqīngzuĭ Zhèn大青嘴镇TownDéhuì Shì32,775
Dōngfāngguăngchăng (Chángchūn Jīngjì Jìshù Kāifāqū) (Guójiājí) Jiēdào东方广场街道办事处(长春经济技术开发区)(国家级)Urban SubdistrictÈrdào Qū91,339
Dōngfēng Jiēdào东风街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū89,198
Dōngguăng Jiēdào东广街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū14,335
Dōnghú Zhèn东湖镇TownÈrdào Qū27,420
Dōngshèng Jiēdào东盛街道办事处Urban SubdistrictÈrdào Qū74,241
Dōngzhàn Jiēdào东站街道办事处Urban SubdistrictÈrdào Qū45,314
Ēnyù Xiāng恩育乡Rural TownshipYúshù Shì30,653
Fènjìn Xiāng奋进乡Rural TownshipKuānchéng Qū19,213
Fùfēng Jiēdào富锋街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū26,246
Fúlóngquán Zhèn伏龙泉镇TownNóng'ān Xiàn52,621
Fùyù Jiēdào富裕街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū7,203
Gāojiādiàn Zhèn高家店镇TownNóng'ān Xiàn28,138
Gōngpéng Zhèn弓棚镇TownYúshù Shì58,147
Guīgŭ (Chángchūn Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū) (Guójiājí) Jiēdào硅谷街道办事处(长春高新技术产业开发区)(国家级)Urban SubdistrictCháoyáng Qū16,692
Guìlín Jiēdào桂林街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū68,853
Guōjiā Zhèn郭家镇TownDéhuì Shì37,040
Hālāhăi Zhèn哈拉海镇TownNóng'ān Xiàn69,582
Hēilín Zhèn黑林镇TownYúshù Shì45,804
Hélóng Zhèn合隆镇TownKuānchéng Qū68,589
Héxīn Zhèn合心镇TownLùyuán Qū18,293
Hóngchéng Jiēdào鸿城街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū70,087
Hóngqí Jiēdào红旗街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū99,815
Hóngxīng Xiāng红星乡Rural TownshipYúshù Shì30,429
Huáchāng Jiēdào华昌街道办事处Urban SubdistrictYúshù Shì55,752
Huájiā Zhèn华家镇TownNóng'ān Xiàn37,883
Huánchéng Xiāng环城乡Rural TownshipYúshù Shì65,604
Huángyúquān Xiāng黄鱼圈乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn31,477
Huìfā Jiēdào惠发街道办事处Urban SubdistrictDéhuì Shì41,246
Hújiā Huízú Xiāng胡家回族乡Rural TownshipJiŭtái Qū19,986
Húxī Jiēdào湖西街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū107,549
Jiànshè Jiēdào建设街道办事处Urban SubdistrictDéhuì Shì85,978
Jìjiā Jiēdào纪家街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū32,084
Jílín Jiēdào吉林街道办事处Urban SubdistrictÈrdào Qū35,172
Jĭnchéng Jiēdào锦程街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū91,698
Jìngyuè Jiēdào净月街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū114,594
Jiŭjiāo Jiēdào九郊街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū33,106
Jiŭtái Jiēdào九台街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū131,371
Kāi'ān Zhèn开安镇TownNóng'ān Xiàn54,341
Kăixuán Jiēdào凯旋街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū39,506
Kălúnhú Zhèn卡伦湖镇TownÈrdào Qū48,952
Kàoshān Zhèn靠山镇TownNóng'ān Xiàn27,111
Lánjiā Zhèn兰家镇TownKuānchéng Qū67,528
Lèshān Zhèn乐山镇TownCháoyáng Qū25,544
Línhé Jiēdào临河街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū106,451
Línyuán Jiēdào林园街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū64,228
Liújiā Zhèn刘家镇TownYúshù Shì30,570
Liŭyĭng Jiēdào柳影街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū79,417
Lóngjiā Zhèn龙嘉镇TownÈrdào Qū50,353
Lóngwáng Xiāng龙王乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn26,714
Lùxiāng Zhèn鹿乡镇TownShuāngyáng Qū44,198
Lǜyuán Jīngjì Kāifāqū绿园经济开发区Township-like AreaLùyuán Qū2,800
Măngkă Mănzú Xiāng莽卡满族乡Rural TownshipJiŭtái Qū26,861
Míngzhū Jiēdào明珠街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū49,931
Mĭnjiā Zhèn闵家镇TownYúshù Shì34,591
Mínkāng Jiēdào民康街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū34,200
Mĭshāzi Zhèn米沙子镇TownKuānchéng Qū62,829
Mùshíhé Jiēdào沐石河街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū51,588
Nánguăng Jiēdào南广街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū23,579
Nánhú Jiēdào南湖街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū90,120
Nánlĭng Jiēdào南岭街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū68,974
Nóng'ān Zhèn农安镇TownNóng'ān Xiàn225,224
Péiyīng Jiēdào培英街道办事处Urban SubdistrictYúshù Shì34,405
Pínghú Jiēdào平湖街道办事处Urban SubdistrictShuāngyáng Qū33,571
Pŭyáng Jiēdào普阳街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū85,825
Qiángăng Xiāng前岗乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn45,668
Qiánjìn Jiēdào前进街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū64,961
Qíjiā Zhèn齐家镇TownShuāngyáng Qū47,023
Qīnghé Jiēdào清和街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū72,299
Qīngnián Jiēdào青年街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū61,186
Qīngshānkŏu Xiāng青山口乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn28,924
Qīngshān Xiāng青山乡Rural TownshipYúshù Shì28,843
Qítămù Zhèn其塔木镇TownJiŭtái Qū39,790
Quán'ān Jiēdào全安街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū48,679
Quànnóngshān Zhèn劝农山镇TownÈrdào Qū16,767
Quányăn Zhèn泉眼镇TownÈrdào Qū4,040
Qúnyīng Jiēdào群英街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū41,342
Róngguāng Jiēdào荣光街道办事处Urban SubdistrictÈrdào Qū80,411
Sāngăng Zhèn三岗镇TownNóng'ān Xiàn30,260
Sānshèngyù Zhèn三盛玉镇TownNóng'ān Xiàn35,041
Shànghéwān Zhèn上河湾镇TownJiŭtái Qū45,115
Shānhé Jiēdào山河街道办事处Urban SubdistrictShuāngyáng Qū48,943
Shāoguō Zhèn烧锅镇TownNóng'ān Xiàn27,050
Shēlĭng Jiēdào奢岭街道办事处Urban SubdistrictShuāngyáng Qū49,168
Shènglì Jiēdào胜利街道办事处Urban SubdistrictDéhuì Shì61,452
Shuāngdé Xiāng双德乡Rural TownshipCháoyáng Qū135,513
Shuāngyíngzi Huízú (Méihuālù Chănyè Jjīngjì Kāifāqū) (Shĕngjí) Xiāng双营子回族乡(梅花鹿产业经济开发区)(省级)Rural TownshipShuāngyáng Qū13,793
Shŭguāng Jiēdào曙光街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū40,750
Sìhé Zhèn泗河镇TownYúshù Shì29,063
Sìjiā Xiāng四家乡Rural TownshipÈrdào Qū9,920
Sōnghuājiāng Zhèn松花江镇TownDéhuì Shì34,559
Tài'ān Xiāng太安乡Rural TownshipYúshù Shì29,168
Tàipíng Zhèn太平镇TownShuāngyáng Qū49,820
Táoyuán Jiēdào桃源街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū39,983
Tiāntái Zhèn天台镇TownDéhuì Shì34,935
Tiĕxī Jiēdào铁西街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū41,798
Tóngtài Xiāng同太乡Rural TownshipDéhuì Shì49,971
Tóngxīn Jiēdào同心街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū114,937
Tuánshān Jiēdào团山街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū31,547
Tŭmenlĭng Jiēdào土们岭街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū23,334
Tŭqiáo Zhèn土桥镇TownYúshù Shì60,888
Wànbăo Zhèn万宝镇TownKuānchéng Qū28,330
Wànjīntă Xiāng万金塔乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn33,718
Wànshùn Xiāng万顺乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn33,105
Wāzhōnggāo Nóngchăng洼中高农场Township-like AreaNóng'ān Xiàn1,786
Wĕizigōu Jiēdào苇子沟街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū48,607
Wŭkēshù Zhèn五棵树镇TownYúshù Shì61,757
Wŭtái Xiāng五台乡Rural TownshipDéhuì Shì30,702
Xiàjiādiàn Jiēdào夏家店街道办事处Urban SubdistrictDéhuì Shì24,921
Xiānfēng Xiāng先峰乡Rural TownshipYúshù Shì28,156
Xiăochéngzi Xiāng小城子乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn27,584
Xīnchūn Jiēdào新春街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū41,617
Xīnfā Jiēdào新发街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū26,797
Xìngfú Xiāng幸福乡Rural TownshipNánguān Qū14,709
Xīnglóng Jiēdào兴隆街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū35,665
Xīnglóngshān Zhèn兴隆山镇TownKuānchéng Qū43,946
Xīngyè Jiēdào兴业街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū73,301
Xīnhú Zhèn新湖镇TownNánguān Qū18,500
Xīnlìchéng Zhèn新立城镇TownNánguān Qū22,925
Xīnlì Zhèn新立镇TownYúshù Shì49,166
Xīnnóng Xiāng新农乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn34,130
Xīnzhuāng Zhèn新庄镇TownYúshù Shì38,123
Xiùshuĭ Zhèn秀水镇TownYúshù Shì47,501
Xīxīn Zhèn西新镇TownLùyuán Qū18,209
Xīyíngchéng Jiēdào西营城街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū20,131
Yángshùlín Xiāng杨树林乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn35,308
Yánhé Cháoxiānzú Xiāng延和朝鲜族乡Rural TownshipYúshù Shì1,851
Yíngchéng Jiēdào营城街道办事处Urban SubdistrictJiŭtái Qū27,254
Yīngjùn Zhèn英俊镇TownÈrdào Qū53,353
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn27,998
Yŏngchāng Jiēdào永昌街道办事处Urban SubdistrictCháoyáng Qū49,042
Yŏngchūn Zhèn永春镇TownCháoyáng Qū16,657
Yŏngjí Jiēdào永吉街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū44,156
Yŏngxīng Jiēdào永兴街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū59,479
Yuăndá Jiēdào远达街道办事处Urban SubdistrictÈrdào Qū50,666
Yújiā Zhèn于家镇TownYúshù Shì51,317
Yùmín Xiāng育民乡Rural TownshipYúshù Shì29,457
Yúnshān Jiēdào云山街道办事处Urban SubdistrictShuāngyáng Qū91,287
Yùtán Zhèn玉潭镇TownNánguān Qū21,334
Zhànqián Jiēdào站前街道办事处Urban SubdistrictKuānchéng Qū60,372
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道办事处Urban SubdistrictLùyuán Qū100,366
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道办事处Urban SubdistrictYúshù Shì55,496
Zhūchéngzi Zhèn朱城子镇TownDéhuì Shì26,706
Zìqiáng Jiēdào自强街道办事处Urban SubdistrictNánguān Qū33,149

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).