Home
Show Map

China: Inner Mongolia

Contents: Prefectures, Leagues, Cities, Districts, Banners and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts, banners and counties in the Inner Mongolia (Nèi mĕnggŭ) Autonomous Region according to census results and latest official estimates.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Estimate
2017-12-31
Ālāshàn Méng [Alxa]阿拉善盟League196,279231,334248,000
Ālāshàn Yòuqí [Alxa Right Banner]阿拉善右旗Banner25,28125,43026,900
Ālāshàn Zuŏqí [Alxa Left Banner]阿拉善左旗Banner148,672173,494200,400
Éjìnà Qí [Ejin]额济纳旗Banner22,32632,41031,400
Bāotóu Shì包头市Prefecture-level City2,254,4392,650,3642,877,700
Báiyún'èbókuàng Qū [Bayan Obo Mining District]白云鄂博矿区District25,28626,05027,800
Dá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí [Darhan Muminggan United Banner]达尔罕茂明安联合旗Banner98,325101,48696,800
Dōnghé Qū东河区District429,355512,045551,900
Gùyáng Xiàn固阳县County170,643175,574169,500
Jiŭyuán Qū九原区District277,593195,831229,300
Kūndūlún Qū [Hondlon]昆都仑区District505,951726,838793,200
Qīngshān Qū青山区District382,659600,284671,700
Shíguăi Qū石拐区District50,33735,80337,800
Tŭmòtè Yòuqí [Tumed Right Banner]土默特右旗Banner314,290276,453299,700
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur]巴彦淖尔市Prefecture-level City1,682,6621,669,9151,684,800
Dèngkŏu Xiàn磴口县County117,561117,091116,600
Hángjĭn Hòuqí [Hanggin Rear Banner]杭锦后旗Banner284,279257,943258,400
Línhé Qū临河区District510,965541,721554,000
Wūlātè Hòuqí [Urad Rear Banner]乌拉特后旗Banner48,09065,20766,500
Wūlātè Qiánqí [Urad Front Banner]乌拉特前旗Banner319,376293,269296,400
Wūlātè Zhōngqí [Urad Middle Banner]乌拉特中旗Banner133,309134,204134,800
Wŭyuán Xiàn五原县County269,082260,480258,100
Chìfēng Shì赤峰市Prefecture-level City4,435,7374,341,2454,314,800
Ālŭkē'ĕrqìn Qí [Ar Horqin]阿鲁科尔沁旗Banner297,090272,205298,200
Áohàn Qí [Aohan]敖汉旗Banner580,842547,043531,200
Bālín Yòuqí [Bairin Right Banner]巴林右旗Banner174,275175,543173,000
Bālín Zuŏqí [Bairin Left Banner]巴林左旗Banner332,550327,765360,600
Hóngshān Qū红山区District318,512434,785462,000
Kālăqìn Qí [Harqin]喀喇沁旗Banner362,458293,246276,500
Kèshíkèténg Qí [Heshigten]克什克腾旗Banner242,957211,155199,800
Línxī Xiàn林西县County235,947200,619198,600
Níngchéng Xiàn宁城县County591,684546,845534,600
Sōngshān Qū松山区District538,176573,571601,400
Wēngniútè Qí [Ongniud]翁牛特旗Banner464,211433,298438,800
Yuánbăoshān Qū元宝山区District297,035325,170335,300
È'ĕrduōsī Shì [Ordos]鄂尔多斯市Prefecture-level City1,369,7661,940,6532,068,700
Dálātè Qí [Dalad]达拉特旗Banner311,608322,101333,000
Dōngshèng Qū东胜区District252,566582,544512,400
Ètuōkè Qí [Otog Banner]鄂托克旗Banner100,072148,844162,200
Ètuōkè Qiánqí [Otog Front Banner]鄂托克前旗Banner66,86668,28271,500
Hángjĭn Qí [Hanggin]杭锦旗Banner122,744111,102114,000
Kāngbāshí Qū [← Dōngshèng Qū]康巴什区District...44,020155,500
Wūshĕn Qí [Uxin]乌审旗Banner96,873124,527134,500
Yījīnhuòluò Qí [Ejin Horo]伊金霍洛旗Banner147,739226,752209,400
Zhŭngé'ĕr Qí [Jungar]准格尔旗Banner271,298356,501374,800
Hūhéhàotè Shì [Hohhot]呼和浩特市Prefecture-level City2,392,8952,866,6153,114,800
Hélíngé'ĕr Xiàn [Horinger]和林格尔县County176,474169,856181,700
Huímín Qū回民区District284,676394,555443,300
Qīngshuĭhé Xiàn清水河县County125,74893,887110,000
Sàihăn Qū赛罕区District445,762635,599706,600
Tŭmòtè Zuŏqí [Tumed Left Banner]土默特左旗Banner340,606312,532328,800
Tuōkètuō Xiàn [Togtoh]托克托县County185,582200,840211,700
Wŭchuān Xiàn武川县County157,530108,726121,200
Xīnchéng Qū新城区District409,629567,255610,000
Yùquán Qū玉泉区District266,888383,365423,700
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]呼伦贝尔市Prefecture-level City2,687,2282,549,2522,529,200
Āróng Qí [Arun]阿荣旗Banner304,210278,744282,100
Chén Bā'ĕrhŭ Qí [Old Barag Banner]陈巴尔虎旗Banner67,88258,24461,900
É'ĕrgŭnà Shì [Ergun]额尔古纳市County-level City87,82976,66774,700
Èlúnchūn Zìzhìqí [Oroqen]鄂伦春自治旗Autonomous Banner292,097223,752205,800
Èwēnkèzú Zìzhìqí [Evenk Autonomous Banner]鄂温克族自治旗Autonomous Banner146,808134,979134,800
Gēnhé Shì根河市County-level City157,337110,438137,300
Hăilā'ĕr Qū [Hailar]海拉尔区District262,184344,934351,500
Mănzhōulĭ Shì满洲里市County-level City...149,512225,000
Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí [Morin Dawa]莫力达瓦达斡尔族自治旗Autonomous Banner294,501276,912280,800
Xīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí [New Barag Right Banner]新巴尔虎右旗Banner36,76436,35634,300
Xīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí [New Barag Left Banner]新巴尔虎左旗Banner41,64740,25842,000
Yákèshí Shì牙克石市County-level City405,806352,173331,000
Zhāláinuò'ěr Qū [Jalainur; ← Mănzhōulĭ Shì]扎赉诺尔区District...99,96080,900
Zhālántún Shì扎兰屯市County-level City409,051366,323341,800
Tōngliáo Shì通辽市Prefecture-level City3,028,4193,139,1533,128,700
Huòlínguōlè Shì [Holingol]霍林郭勒市County-level City66,945102,214117,500
Kāilŭ Xiàn开鲁县County382,836396,166369,300
Kē'ĕrqìn Qū [Horqin]科尔沁区District793,913898,895925,100
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí [Horqin Left Back Banner]科尔沁左翼后旗Banner387,577379,237357,100
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí [Horqin Left Middle Banner]科尔沁左翼中旗Banner511,196514,741492,700
Kùlún Qí [Hure]库伦旗Banner172,419167,020163,700
Nàimàn Qí [Naiman]奈曼旗Banner421,049401,509423,300
Zhālŭtè Qí [Jarud]扎鲁特旗Banner292,484279,371311,500
Wūhăi Shì乌海市Prefecture-level City427,553532,902561,100
Hăibówān Qū海勃湾区District199,557296,177315,500
Hăinán Qū海南区District100,819103,355108,000
Wūdá Qū乌达区District127,177133,370137,600
Wūlánchábù Shì [Ulanqab]乌兰察布市Prefecture-level City2,284,4142,143,5902,102,500
Cháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí [Chahar Right Back Banner]察哈尔右翼后旗Banner164,980150,174154,800
Cháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí [Chahar Right Front Banner]察哈尔右翼前旗Banner209,468164,434124,900
Cháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí [Chahar Right Middle Banner]察哈尔右翼中旗Banner167,203149,483142,000
Fēngzhèn Shì丰镇市County-level City264,204245,608252,400
Huàdé Xiàn化德县County129,161123,535121,000
Jíníng Qū集宁区District272,448356,135409,200
Liángchéng Xiàn凉城县County197,098185,954183,000
Shāngdū Xiàn商都县County276,156234,417196,500
Sìziwáng Qí [Dorbod]四子王旗Banner180,568176,818151,400
Xīnghé Xiàn兴和县County250,261220,067220,000
Zhuózī Xiàn卓资县County172,867136,965131,000
Xīlínguōlè Méng [Xilin Gol]锡林郭勒盟League975,1681,028,0221,051,600
Ābāgā Qí [Abag]阿巴嘎旗Banner46,97543,57443,000
Dōng Wūzhūmùqìn Qí [East Ujimqin Banner]东乌珠穆沁旗Banner85,90993,96295,700
Duōlún Xiàn多伦县County102,879100,893102,800
Èrliánhàotè Shì [Erenhot]二连浩特市County-level City47,02574,17973,500
Sūnítè Yòuqí [Sonid Right Banner]苏尼特右旗Banner76,88071,06368,000
Sūnítè Zuŏqí [Sonid Left Banner]苏尼特左旗Banner37,61233,65232,300
Tàipūsì Qí [Taibus]太仆寺旗Banner170,261112,339111,000
Xiānghuáng Qí [Bordered Yellow Banner]镶黄旗Banner26,84328,45029,000
Xīlínhàotè Shì [Xilinhot]锡林浩特市County-level City173,796245,886267,000
Xī Wūzhūmùqìn Qí [West Ujimqin Banner]西乌珠穆沁旗Banner72,16387,61493,600
Zhènglán Qí [Xulun Hoh]正蓝旗Banner71,18681,96783,200
Zhèngxiāngbái Qí [Plain and Bordered White Banner]正镶白旗Banner63,63954,44352,500
Xīng'ān Méng [Hinggan]兴安盟League1,588,7871,613,2461,604,200
Ā'ĕrshān Shì [Arxan]阿尔山市County-level City45,18968,31167,700
Kē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí [Horqin Right Front Banner]科尔沁右翼前旗Banner341,574299,834340,000
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí [Horqin Right Middle Banner]科尔沁右翼中旗Banner247,031251,461248,800
Tūquán Xiàn突泉县County292,852274,213267,800
Wūlánhàotè Shì [Ulan Hot]乌兰浩特市County-level City269,162327,081331,900
Zhālàitè Qí [Jalaid]扎赉特旗Banner392,979392,346390,100
Nèi mĕnggŭ [Inner Mongolia]内蒙古自治区Autonomous Region23,323,34724,706,29125,286,000

Source: China National Bureau of Statistics (web), Nei Menggu Provincial Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males12,838,243
Females11,868,048
Urbanization (C 2010)
Rural10,986,117
Urban13,720,174
Age Groups (C 2010)
0-14 years3,476,431
15-64 years19,361,683
65+ years1,868,177
Age Distribution (C 2010)
0-9 years2,211,575
10-19 years2,929,780
20-29 years4,143,584
30-39 years4,508,422
40-49 years4,748,193
50-59 years3,328,324
60-69 years1,632,182
70-79 years962,853
80+ years241,378
Generations in Household (C 2010)
13,065,851
24,312,379
3807,610
4+19,658